Samorządowy Informator SMS
Sport i turystyka
Carpooling - wspólne podróżowanie
TV Powiat

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32 - 500 Chrzanów
Godziny pracy: pon: 7:00 - 17:00, wt - śr: 7:00 - 15:00, czw: 7:00 - 17:00, pt: 7:00 - 14:00
e-mail: sekretariat@powiat-chrzanowski.pl, tel: 32 625-79-00 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chrzanowie
ul. Focha 3
32-500 Chrzanów
tel. 624-12-70, fax.624-12-70
e-mail: pppchrzanow@post.pl

www.ppp.powiat-chrzanowski.pl

 


Dyrektor - Mariola Matecka


Kto może skorzystać z pomocy ?


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chrzanowie oferuje pomoc dla:
- dzieci i młodzieży
- nauczycieli, wychowawców
- pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach

 

Jak skorzystać z pomocy ?


Poradnia działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00- 18:00.
Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem Poradni ( tel. 032 624 12 70), w godzinach 7:00 - 15:00.


Wszystkie usługi Poradni są bezpłatne


Pełny zakres pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej


Prowadzimy wielospecjalistyczną diagnozę i terapię:
- zaburzeń rozwojowych
- trudności szkolnych, w tym specyficznych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
- trudności wychowawczych
- trudności emocjonalnych
- kryzysów rodziny
- uzależnień
- trudności w relacjach społecznych ( w tym rówieśniczych )
- zaburzeń mowy, jąkania
- zainteresowań i predyspozycji zawodowych


Jaką pomoc można uzyskać ?


- diagnozę zgłaszanego problemu
- zalecenia postdiagnostyczne do pracy z dziećmi na terenie domu, przedszkola, szkoły, innej placówki specjalnej
- zalecenia terapeutyczne służące usprawnianiu i stymulowaniu wszechstronnego rozwoju małego dziecka
- terapię psychologiczną i terapię rodzin
- terapię pedagogiczną, logopedyczną
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli
- warsztaty z grupami klasowymi w sytuacjach kryzysowych
- programy psychoedukacyjne i profilaktyczne w szkołach ( standardowe i autorskie), treningi i warsztaty
- zajęcia socjoterapeutyczne

 


Opieka nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Nasza Poradnia posiada uprawnienia Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie diagnozy, terapii i orzecznictwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
- z deficytami wzroku
- z deficytami słuchu
- z objawami zaburzeń ze spektrum autyzmu


Oferujemy wielospecjalistyczne wsparcie ( psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, okulistyczne, laryngologiczne) rodzicom dzieci z w/w niepełnosprawnościami
Podejmujemy współpracę z przedszkolami, szkołami i ośrodkami specjalnymi w zakresie form kształcenia

Udzielamy pomocy w zakresie diagnozy i terapii dzieci z innymi niepełnosprawnościami, w tym:
- przewlekle chorych
- z niepełnosprawnością ruchową
- z zaburzeniami zachowania
- upośledzonych umysłowo
- niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym


Struktura Poradni


Dział doradztwa i informacji zawodowej:
- prowadzenie badań indywidualnych młodzieży w celu określenia ich predyspozycji i uzdolnień związanych z wyborem zawodu,
- udzielanie porad na podstawie badań diagnostycznych mających na celu aktywizację i wsparcie młodzieży w procesie wyboru zawodu,
- ukierunkowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zawodowymi,
- prowadzenie warsztatów dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych aktywizujących i przygotowujących do wyboru zawodu,
- gromadzenie i udostępnianie informacji o możliwościach kształcenia i zawodach uczniom, nauczycielom i rodzicom,
- prowadzenie na terenie szkół spotkań z uczniami, nauczycielami rodzicami dotyczących poradnictwa i orientacji zawodowej,
- współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi w zakresie problematyki poradnictwa i orientacji zawodowej,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły przez popularyzację wiedzy psychologicznej i pedagogicznej (porady, konsultacje, zajęcia psycho- edukacyjne).

Dział trudności szkolnych i edukacji specjalnej:
- diagnoza trudności szkolnych - rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb u ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe,
- diagnozowanie środowiska ucznia z trudnościami w nauce,
- rozpoznanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
- wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami,
- terapia pedagogiczna i psychologiczna zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w nauce,
- diagnoza psychologiczno pedagogiczna i opiniowanie w sprawie kierowania ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
- w ramach opieki nad dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce wydawanie opinii o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminów do indywidualnych potrzeb ucznia - sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin przeprowadzany w ostatnim roku gimnazjum, egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
- współpraca ze szkołami dotycząca pomocy dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, konsultacje postdiagnostyczne z nauczycielami, pedagogami szkolnymi,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnym funkcji szkoły przez popularyzację wiedzy psychologiczno-pedagogicznej (porady, konsultacje, zajęcia psycho edukacyjne).

Dział profilaktyki rozwiązywania problemów wychowawczych:
- diagnoza trudności emocjonalnych i wychowawczych dzieci i młodzieży,
- diagnoza sytuacji rodzinnej,
- terapia rodzin,
- terapia indywidualna trudności emocjonalnych, zaburzeń zachowania, problemów okresu dojrzewania,
- pomoc rodzinie w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych,
- współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę i dziecko,
- popularyzowanie wiedzy z zakresu wychowania wśród rodziców i nauczycieli,
- prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach (rozwijanie umiejętności rozpoznawania problemów uczniów oraz umiejętności wspierania ich),
- prowadzenie warsztatów rozwijających umiejętności wychowawcze - „Szkoła Dla Rodziców",
- podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
- profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
- prowadzenie warsztatów o tematyce: integracja grupy, trening adaptacyjny, profilaktyka uzależnień,
- propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły przez popularyzację wiedzy psychologiczno pedagogicznej (konsultacje, porady, zajęcia psycho- edukacyjne).

 

Dział optymalizacji rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z zaburzeniami mowy:
- prowadzenie diagnozy psychologiczno pedagogicznej małego dziecka dla potrzeb organizowania wczesnego wspomagania rozwoju,
- na podstawie diagnozy psychologicznej, logopedycznej oraz analizy dokumentacji medycznej formułowanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
- współpraca z rodziną dziecka objętego zajęciami w ramach wczesnego wspomagania,
- udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
- rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
- prowadzenie konsultacji i porad w zakresie pracy z dzieckiem,
- pomoc w przystosowaniu warunków środowiska domowego do potrzeb dziecka,
- współpraca z zespołem do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- współpraca z placówkami które realizują wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- diagnoza psychologiczna pedagogiczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej dla rozpoznania ich potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych,
- na podstawie diagnozy psychologiczno- pedagogicznej i dokumentacji lekarskiej kierowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do odpowiednich form kształcenia, w tym do klas integracyjnych,
- prowadzenie programów przesiewowych badań wzroku „Widzę", i słuchu „Słyszę",
- współpraca ze szkołami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się dziećmi niepełnosprawnymi,
- diagnoza logopedyczna wad mowy,
- prowadzenie terapii logopedycznej - pomoc dla dzieci z wadą wymowy i ich rodziców,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły przez popularyzację wiedzy psychologiczno- pedagogicznej (porady, konsultacje, zajęcia psycho- edukacyjne).

 

Kadra Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:


Psycholodzy:
mgr Mariola Matecka
mgr Sabina Fołta- Niedzielczyk
mgr Małgorzata Godyń
mgr Elżbieta Jaśko
mgr Ewa Strycharczyk- Kaleta

mgr Agnieszka Gibas

mgr Marta Piechowicz

 


Pedagodzy:
mgr Grażyna Naturska Woch

mgr Barbara Pabis
mgr Dorota Białucha- Rak
mgr Ligia Łakomy
mgr Justyna Mendyk- Malinowska
mgr Grażyna Tuszyńska- Nowak
mgr Ryszard Stalmarski

mgr Elżbieta Szklarczyk

mgr Krystyna Trojanowska

 

 


Logopeda:
mgr Ewa Kołodziejczyk

mgr Alicja Kot