Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.powiat-chrzanowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie

Data publikacji strony internetowej: 2002-01-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-09-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy publikowane przed 1.09.2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo. W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone pliki, oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których fragmenty treści w języku innym niż pozostała treść strony nie są objęte znacznikiem z odpowiednim atrybutem lang.
 • Informacje na stronie są zamieszczane w języku polskim, w przypadku zamieszczania materiałów obcojęzycznych będzie podawany skrót danego języka obcego (w szczególności dot. plików do pobrania)
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Brak mapy serwisu.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Istnieją podstrony serwisu o takich samych tytułach.

W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone treści.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.
 • Filmy publikowane po 1.09.2020 r. posiadają napisy dla osób głuchych.
 • Informacja o urzędzie w języku migowym dla osób z dysfunkcjami słuchu.
 • Informacja o urzędzie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-28

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Nieroda
adres poczty elektronicznej: m.nieroda@powiat-chrzanowski.pl
numer telefonu: 32 625 79 85

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Chrzanowie spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami. Wykaz lokalizacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie:
 • przy ul. Partyzantów 2
 • przy ul. Grzybowskiego 7a
 • przy ul. Zielonej 20

  1. Budynek główny Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów

  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne przy ul. Partyzantów 2 oraz drugie z boku budynku od strony ul. Oświęcimskiej, przy którym znajduje się platforma (podnośnik) umożliwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do poziomu parteru. Podnośnik jest przystosowany do samodzielnej obsługi. W razie potrzeby można poprosić o pomoc pracownika Starostwa dzwoniąc na podany przy platformie numer telefonu (32 625 79 00). Obok budynku w pobliżu platformy wydzielone są 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Przy obu wejściach oraz na każdym piętrze przy windzie znajdują się znaczniki TOTUPOINT. Wewnątrz budynku jest winda umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami dostęp do wszystkich kondygnacji. Winda posiada informację głosową o otwarciu i zamykaniu drzwi oraz o położeniu. Panel windy posiada oznakowanie z systemie Braille’a. Przy windzie na każdym poziomie umiejscowiony jest plan z graficznym rozkładem pomieszczeń i opisem w systemie Braille’a. Toalety dla klientów znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Toalety nie są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dzienniki podawczy znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku. Schody przy Dzienniku podawczym mają poręcze po obu stronach biegu schodów. Na poręczach umieszczone są nakładki w systemie Braille’a z informacją o numerze piętra i kierunku drogi ewakuacyjnej W Sali operacyjnej Wydziału Komunikacji i Paszportów, który znajduje się na parterze znajduje się „Kącik malucha”. W całym budynku tablice informacyjne przy biurach posiadają opisy numeru pokoju i nazwy wydziału lub biura w systemie Braille’a. Oznakowane w systemie Braille’a są również drogi ewakuacyjne.

  2. Budynek Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Zielonej 20, 32-500 Chrzanów - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zielonej, przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Punkt obsługi znajduje się na parterze. Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dla klientów. Toalety nie są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku wydzielone jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  3. Budynek Starostwa przy ul. Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów.

  Do budynku prowadzą dwa wejścia – od frontu i z tyłu budynku. Przy tylnym wejściu znajduje się platforma (podnośnik) umożliwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do poziomu parteru. Podnośnik jest przystosowany do samodzielnej obsługi, po wcześniejszym włączeniu zasilania przez pracownika Starostwa, którego należy powiadomić dzwonkiem znajdującym się przy podnośniku. Przy platformie wydzielone jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych są dostępne tylko pomieszczenia parteru. Toaleta na parterze nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Od strony frontowej budynku umieszczony jest znak kierujący osoby niepełnosprawne do tylnego wejścia.

 • W każdej z lokalizacji Starostwa znajdują się krzesła do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

  Urząd zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

  Dostępność informacyjno-komunikacyjna

  Wsparciem w komunikacji dla osób słabosłyszących są pętle indukcyjne znajdujące się w następujących lokalizacjach:
 • przy ul. Partyzantów 2
 • przy ul. Zielonej 20
 • Na stronie internetowej Starostwa znajduje się informacja o urzędzie w polskim języku migowym oraz plik zawierający ten sam tekst odczytywalny maszynowo. Na stronie internetowej znajduje się informacja o zakresie działalności Starostwa w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).