Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych 
w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie jest: Starosta Chrzanowski 
z siedzibą pod adresem ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.
 2. Starosta Chrzanowski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
Jest nim Barbara Świder. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim skontaktować poprzez email iod@powiat-chrzanowski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Starostwie Powiatowym w Chrzanowie,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
  • w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie 
i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Chrzanowski.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, 
w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Dane osobowe  Klientów Urzędu nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.