Przemyśl dobrze zakupy

O czym konsument powinien pamiętać, robiąc przedświąteczne zakupy? Kilka rad, o których warto pamiętać.

 

Radzi Bernadetta Dereszowska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 1. Sprzedawca nie ma obowiązku wydać paragonu, jeśli wartość zakupionego towaru nie przekracza 2 tysięcy zł. Ma obowiązek to zrobić tylko na żądanie konsumenta.
  Tylko przy szczególnych rodzajach sprzedaży (na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę) oraz przy sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych, a także przy sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy, sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy (np. paragon).
 2. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. Szczególnie musi podać: nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności.
 3. Nie ma zwrotów towarów pełnowartościowych. Wywieszki w sklepach typu: „prosimy o przemyślane zakupy", „zwrotów nie przyjmujemy" odnoszące się do towarów pełnowartościowych są zasadne. Jeśli umówimy się ze sprzedawcą na ewentualny zwrot (umowa na próbę) należy poprosić o potwierdzenie możliwości zwrotu (może to być umieszczenie oświadczenia na odwrocie paragonu lub w inny sposób), ważny jest podpis sprzedawcy.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność towaru z umową (potocznie za wadę) przez okres dwóch lat od chwili wydania towaru. Gwarant odpowiada wobec konsumenta za zapewnienie dobrej jakości w granicach określonych w warunkach gwarancji (gwarant decyduje jakie uprawnienia nam przysługują z gwarancji).
  Jeśli mamy towar wadliwy należy złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową albo do gwaranta w przypadku udzielenia nam gwarancji.
  Reklamacja to zawiadomienie sprzedawcy (bądź gwaranta w przypadku gwarancji) o wadzie towaru w celu realizacji praw wynikających z tego tytułu. Można to zrobić ustnie bądź pisemnie. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji. Odpowiedź sprzedawcy musi dotrzeć do kupującego przed upływem 14 dni - nawet samo wysłanie tej wiadomości pocztą przed upływem terminu nie wystarczy.
 5.  W przypadku stwierdzenia niezgodności z umową (ustna umowa sprzedaży) przed upływem 6-ciu miesięcy od dnia wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
  Towar jest niezgodny z umową, gdy: nie nadaje się do celu, do jakiego jest zwykle używany, właściwości jego nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju, jego właściwości nie zgadzają się z tym, co publicznie podaje sprzedawca lub producent, nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę.
 6.  Konsument ma prawo żądać przywrócenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem konsumenta. W sytuacji gdy naprawa/wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i żądać zwrotu.


(opracowanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zamianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
(oprac. Patrycja Stanek)

Artykuł ukazał się w: "Przełom" nr 51 (16 grudnia 2008), s.20 - "Przemyśl dobrze zakupy"