Serwis Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie

baner z logo FE RP Małopolska Powiat Chrzanwoski UE

Powiat Chrzanowski jest realizatorem projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Chrzanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałania 2.1.4 „E- sługi w informacji przestrzennej”

Szczegółowe informacje o projekcie: INFORMACJE O PROJEKCIE

Dokument do pobrania: ULOTKA PROMOCYJNAInternetowy System Informacji Przestrzennej oparty na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty na danych
z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

WEJDŹ

 

UWAGA !!!

W przypadku zablokowania konta do serwisu WEB EWID należy napisać pismo o odblokowanie i złożyć go w PODGiK, ul. Zielona 20 pok. 102 lub wysłać na adres e-mail: podgik@powiat-chrzanowski.pl opatrzonym podpisem elektronicznym.

Informacja o naradach koordynacyjnych.

Starosta Chrzanowski informuje, że od dnia 7 maja 2020 r., zgodnie z art. 28b ust.10 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tj. Dz.U. z 2020 r. pozycja 276 ze zm.), narady koordynacyjne  będą  przeprowadzane wyłącznie  za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacja Starosty Chrzanowskiego z dnia 11.03.2020 r. o utworzeniu bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT.

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r., poz. 276 zw zm..), art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r., poz. 897) oraz §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028),  Starosta Chrzanowski informuje o utworzeniu  bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT  dla jednostek ewidencyjnych:

120301_5  Alwernia – obszar wiejski

120302_2  Babice

120303_5  Chrzanów – obszar wiejski

120304_4  Libiąż – miasto

120304_5  Libiąż – obszar wiejski.

120305_4  Trzebinia – miasto

120305_5  Trzebinia – obszar wiejskiBIEŻĄCE INFORMACJE I KOMUNIKATY

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Dulowa, Młoszowa - jednostka ewidencyjna Trzebinia-obszar wiejski.

Na podstawie art. 24a ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. , poz. 1629 z późn. zm.) Starosta Chrzanowski zawiadamia, że w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Zielona 20 (pokój nr 108- parter; pokój nr 216- I piętro), w terminie 11.09.2017 r. – 29.09.2017 r. w dni robocze w godzinach: poniedziałek 7.30 - 16.00; wtorek, środa, czwartek 7.30 – 14.00; piątek 7.30 – 12.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Dulowa, Młoszowa- jednostka ewidencyjna Trzebinia-obszar wiejski.

Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestrów gruntów, rejestrów budynków, rejestrów lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, map ewidencyjnych.


Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją oraz uzyskać niezbędne wyjaśnienia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Powyższe leży w interesie właścicieli nieruchomości, bowiem celem wyłożenia jest ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Niezapoznanie się z projektem operatu w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Starosta Chrzanowski
Janusz Szczęśniak
Informacja Starosty Chrzanowskiego z dnia 7 marca 2016 roku

Zgodnie z art.24a ust.2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz.520 z póź.zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na „modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego  Karniowice w jednostce ewidencyjnej Trzebinia  – obszar wiejski, w powiecie chrzanowskim.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie art.4 ust. 1a pkt 2, art.20 ust. 1 i 2, art.24a w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 póź.zm.).

      Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu  modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego  Karniowice w jednostce ewidencyjnej Trzebinia  – obszar wiejski, w powiecie chrzanowskim, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, upoważniona została: firma Geotach Piotr Wiśniewski  ul. Słowiańska 16/3,  85 – 163 Bydgoszcz.

      Pracownicy w/w firmy geodezyjnej będą posiadać upoważnienia imienne starosty chrzanowskiego do wykonywania w/w prac. Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych dotyczących granic działek, budynków oraz użytków gruntowych. Właścicieli i władających nieruchomościami uprzejmie proszę o udzielanie informacji o posiadanych gruntach, budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe.

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz.U. z 2015 r. poz.520 z póź.zm.)  osoby wykonujące prace geodezyjne i  kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy:

Art. 24a. 1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.

5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Termin zakończenia pracy został określony na 31.10.2016 r.


 

Operat techniczny należy kompletować zgodnie z par.71.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011r.  w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 

Chrzanów dnia. 11.08.2015r