Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Serwis Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie

Konwersja baz danych do modeli 2021 – informacje dla Wykonawców prac geodezyjnych i korzystających z pozostałych e-usług.

W związku z planowanym wykonaniem prac polegających na dostosowaniu baz danych: EGiB, GESUT i BDOT 500 do obowiązujących przepisów prawa*, w okresie od 19 października 2023 r. (czwartek) godz. 15:00 do 23 października 2023 r. (poniedziałek) godz. 23:59 nastąpi przerwa w dostępie do wszystkich e-usług, w tym w szczególności do e-usługi dedykowanej obsłudze prac geodezyjnych. 

  1. Wyniki prac geodezyjnych zawierające       zbiory nowych lub zmodyfikowanych danych  baz danych EGiB, GESUT i BDOT 500, których termin weryfikacji będzie obowiązywał od 24 października 2023 r., do przygotowania zbiorów w aktualnie obowiązujących modelach niezbędne będzie wystąpienie o ponowne udostępnienie zbiorów danych (niezależnie od tego, czy zawiadomienie jest składane po raz pierwszy, czy po raz kolejny, po usterkach).
  2. Dla wszystkich prac zgłoszonych od 24 października 2023 r. zbiory danych będą udostępniane w obowiązujących modelach.
  3. Przerwa w dostępie do e-usługi dedykowanej obsłudze prac geodezyjnych, jest równoznaczna z przerwą w dostępie do funkcjonalności pobierania aktualizacji w udostępnionej nieodpłatnie na terenie powiatu chrzanowskiego aplikacji dedykowanej do sporządzania zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych  baz danych EGiB, GESUT i BDOT 500.

 *Obowiązujące przepisy prawa:

ü  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.);

ü  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374);

ü  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1385).

 

 Uwaga: .

Prace związane z przedmiotową konwersją mogą nieznacznie wydłużyć terminy weryfikacji, ale zespół PODGiK dołoży wszelkich starań, aby nie naruszyć terminów.

Za utrudnienia i niedogodności wynikające z przerwy w dostępie do naszych e-usług i baz danych uprzejmie przepraszamy.

O ewentualnych zmianach w planowanej przerwie w dostępie do e-usług powiadomimy odrębnym komunikatem.

 

Dorota Dubikowska

Geodeta Powiatowy

baner z logo FE RP Małopolska Powiat Chrzanwoski UE

Powiat Chrzanowski jest realizatorem projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Chrzanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałania 2.1.4 „E- sługi w informacji przestrzennej”

Szczegółowe informacje o projekcie: INFORMACJE O PROJEKCIE

Dokument do pobrania: ULOTKA PROMOCYJNAInformacja dla wykonawców prac geodezyjnych dotycząca zmiany wersji oprogramowania do prowadzenia pzgik.

Zgodnie z § 11.1 rozporządzenia w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, a także § 16.2 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, organ prowadzący bazy danych BDOT500 i GESUT zobowiązany jest dostosować je do obowiązujących przepisów prawa w terminie do 31.12.2022 r. W związku z koniecznością konwersji obiektów w całej bazie danych do obecnie obowiązującego modelu, planowane zakończenie całego procesu planowane jest na trzeci kwartał 2023 roku.
Do czasu konwersji, bazy danych powiatu chrzanowskiego będą działać wg dotychczasowego schematu pojęciowego modelu danych. Oznacza to, że pliki GML i KCD do modyfikacji należy przekazywać jak dotychczas - wg modelu danych z 2015r.
Wobec powyższego prosimy, aby w okresie od 01.01.2023 do czasu zakończenia konwersji danych o nie przesyłanie plików wykonanych w nowym modelu danych z 2021 r.
O szczegółach zmiany wersji oprogramowania systemu dziedzinowego do prowadzenia pzgik i konwersji danych baz danych będziemy szczegółowo informować w kolejnych informacjach.

 

 

 

DO POBRANIA - DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

pobierz plik 7z: Do pobrania program umożliwiający transformację wysokości wykonany przez firmy i4GEO dla powiatu chrzanowskiego. - rozmiar pliku: 16.4 MB otwiera się w nowym oknie
plik 7z - 16.4 MB


Po kliknięciu w opis "Do pobrania program umożliwiający transformację wysokości wykonany przez firmy i4GEO dla powiatu chrzanowskiego",  powinna zostać uruchomiona możliwość ściągnięcia programu przez wykonawcę prac geodezyjnych.DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Link bezpośredni do programu umożliwiający transformację wysokości ze strony Modele danych - BIP GUGIK

Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty na danych
z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

WEJDŹ

 UWAGA !!!

W przypadku zablokowania konta do serwisu WEB EWID należy napisać pismo o odblokowanie i złożyć go w PODGiK, ul. Zielona 20 pok. 102 lub wysłać na adres e-mail: podgik@powiat-chrzanowski.pl opatrzonym podpisem elektronicznym.

 

Informacja o naradach koordynacyjnych.

Starosta Chrzanowski informuje, że od dnia 7 maja 2020 r., zgodnie z art. 28b ust.10 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tj. Dz.U. z 2020 r. pozycja 276 ze zm.), narady koordynacyjne  będą  przeprowadzane wyłącznie  za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacja Starosty Chrzanowskiego z dnia 11.03.2020 r. o utworzeniu bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT.

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r., poz. 276 zw zm..), art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r., poz. 897) oraz §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028),  Starosta Chrzanowski informuje o utworzeniu  bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT  dla jednostek ewidencyjnych:

120301_5  Alwernia – obszar wiejski

120302_2  Babice

120303_5  Chrzanów – obszar wiejski

120304_4  Libiąż – miasto

120304_5  Libiąż – obszar wiejski.

120305_4  Trzebinia – miasto

120305_5  Trzebinia – obszar wiejskiBIEŻĄCE INFORMACJE I KOMUNIKATY

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Dulowa, Młoszowa - jednostka ewidencyjna Trzebinia-obszar wiejski.

Na podstawie art. 24a ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. , poz. 1629 z późn. zm.) Starosta Chrzanowski zawiadamia, że w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Zielona 20 (pokój nr 108- parter; pokój nr 216- I piętro), w terminie 11.09.2017 r. – 29.09.2017 r. w dni robocze w godzinach: poniedziałek 7.30 - 16.00; wtorek, środa, czwartek 7.30 – 14.00; piątek 7.30 – 12.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Dulowa, Młoszowa- jednostka ewidencyjna Trzebinia-obszar wiejski.

Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestrów gruntów, rejestrów budynków, rejestrów lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, map ewidencyjnych.


Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją oraz uzyskać niezbędne wyjaśnienia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Powyższe leży w interesie właścicieli nieruchomości, bowiem celem wyłożenia jest ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Niezapoznanie się z projektem operatu w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Starosta Chrzanowski
Janusz Szczęśniak
Informacja Starosty Chrzanowskiego z dnia 7 marca 2016 roku

Zgodnie z art.24a ust.2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz.520 z póź.zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na „modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego  Karniowice w jednostce ewidencyjnej Trzebinia  – obszar wiejski, w powiecie chrzanowskim.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie art.4 ust. 1a pkt 2, art.20 ust. 1 i 2, art.24a w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 póź.zm.).

      Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu  modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego  Karniowice w jednostce ewidencyjnej Trzebinia  – obszar wiejski, w powiecie chrzanowskim, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, upoważniona została: firma Geotach Piotr Wiśniewski  ul. Słowiańska 16/3,  85 – 163 Bydgoszcz.

      Pracownicy w/w firmy geodezyjnej będą posiadać upoważnienia imienne starosty chrzanowskiego do wykonywania w/w prac. Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych dotyczących granic działek, budynków oraz użytków gruntowych. Właścicieli i władających nieruchomościami uprzejmie proszę o udzielanie informacji o posiadanych gruntach, budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe.

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz.U. z 2015 r. poz.520 z póź.zm.)  osoby wykonujące prace geodezyjne i  kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy:

Art. 24a. 1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.

5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Termin zakończenia pracy został określony na 31.10.2016 r.


 

Operat techniczny należy kompletować zgodnie z par.71.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011r.  w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 

Chrzanów dnia. 11.08.2015r