Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Fundusze Unijne

PASEK Z LOGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH, RP, MAŁOPOLSKI, POWIATU CHRZANOWSKIEGO UE ORAZ TYTUŁEM PROJEKTU
TYTUŁ PROJEKTU: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Chrzanowskiego”
 
NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałania 2.1.4  „E- sługi w informacji przestrzennej”

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 302 785,42 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 5 706 028, 94 PLN
WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 630 278,54 PLN

CEL PROJEKTU:podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie dokumentów analogowych oraz digitalizacja danych i dokumentów w zakresie baz danych BDOT500 i GESUT

CELE OGÓLNE:
 • Wzrost kompetencji cyfrowych pracowników samorządu terytorialnego oraz mieszkańców powiatu jako odbiorców nowych e-usług.
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 • Wzrost aktywności społecznej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 • Projekt umożliwi przygotowanie danych w obszarze informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w PZGiK, weryfikację oraz poprawę danych wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT
 • Projekt umożliwi udostępnienie nowych e-usług poprzez wdrożenie: "Obsługa inwestorów i projektantów", "Obsługa podmiotów zarządzających obiektami GESUT" i "Sklep geodezyjny on-line" oraz podniesienie poziomu dojrzałości z 2 na 4 dla e-usług już funkcjonujących u Wnioskodawcy: "Portal Geodety", "Portal Komornika" i "Portal Rzeczoznawcy".
 • Projekt poprawi funkcjonalność i poziom dojrzałości wszystkich e-usług poprzez ich integrację z platformą ePUAP oraz integrację z systemem obiegu dokumentów (SOD), a także poprzez cyfryzację danych i dokumentów, które w następstwie cyfryzacji będą udostępniane poprzez e-usługi w formie cyfrowej.
 • Projekt zapewni wprowadzenie funkcjonalności do zasilania i aktualizacji wybranych elementów z rejestrów publicznych regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej a co za tym idzie umożliwi generowanie przez system informatyczny zbiorów GML zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. dla baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT.
 • Projekt zapewni większą dostępność i jakość e-usług publicznych oraz otwarty dostęp do informacji sektora publicznego. Ze względu na planowane prace nad cyfryzacją zasobu danych GESUT i BDOT500 zakres świadczenia informacji przestrzennej dla sektora publicznego zostanie rozszerzony na obszar całego powiatu. Tym samym projekt zapewni interoperacyjność danych przestrzennych w ramach krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej
 • Inwestycje służące poprawie jakości i weryfikacji danych PZGiK w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami. Zapewni to o zdolności rejestrów publicznych gromadzonych w PZGiK do wzajemnej wymiany danych.
 • Ze względu na usprawnienie procesów inwestycyjnych dla terenu powiatu projekt zapewni wprowadzenie preferencji dla obszarów objętych cyfryzacją i dostosowaniem danych przestrzennych mających znaczenie ze względu na potencjał inwestycyjny powiatu.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
 • Dzięki cyfryzacji wszystkich dokumentów analogowych proces obsługi prac geodezyjnych zostanie w całości przeniesiony do formy elektronicznej. Zwiększy się także dostępność informacji zawartej w rejestrach publicznych.
 • Dzięki dostosowaniu baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT zapewniona zostanie realizacja komponentu regionalnego projektu oraz umożliwiona wymiana między zasobami dla wszystkich wymienionych baz danych.
 • Planowane integracje z innymi systemami, w tym z ePUAP i z Systemem obiegu dokumentów czy sama cyfryzacja danych przestrzennych podniesie poziom świadczonych eusług i ich interoperacyjność, co wraz ze zwiększeniem oferty świadczonych e-usług spowoduje zwiększenie udziału informacji przestrzennej udostępnianej drogą elektroniczną.
 • Modernizacja sprzętu serwerowego zagwarantuje zabezpieczenie procesu świadczenia e-usług informacji przestrzennej w zakresie bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych, zapewnienia nieprzerwanego świadczenia e-usług, a także odpowiedniej ilości miejsca w magazynach dyskowych do przechowywania danych.
 • Dostosowanie pomieszczenia serwerowni zapewni bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz ochronę przed niepowołanym dostępem.
 • W zakresie back-office dostawa specjalistycznych stacji roboczych oraz skanerów wspomoże proces cyfryzacji oraz usprawni obsługę stron a także obsługę świadczonych jak i wdrażanych e-usług.

 

Logo

TYTUŁ PROJEKTU: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1.

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

REALIZATOR PROJEKTU: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.2023 r. - 06.2023 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 49 913,40 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 49 913,40 PLN

CEL PROJEKTU: Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, o których mowa w § 5 ust. 2 regulaminu, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Logo

TYTUŁ PROJEKTU: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 2.

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

REALIZATOR PROJEKTU: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 26.09.2022 r. - 26.03.2023 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 90 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 90 000,00 PLN

CEL PROJEKTU: Celem Zadania grantowego jest umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły i wprowadzenia do niej elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowania, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania, w którym wybrana szkoła zostanie objęta wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań stanie się Szkołą modelową II.

 

 

 

Baner z flagami

TYTUŁ PROJEKTU: Chrzanowskie II LO w Chmurze Edukacyjnej – II edycja.

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA, typ projektu B małopolska chmura edukacyjna – część Konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski.

REALIZATOR PROJEKTU: II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2021 r. - 31.08.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 915,63 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 22 719,84 PLN

WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 1 195,79 PLN

 

CEL PROJEKTU:


Podniesienie kompetencji kluczowych z geografii, przedsiębiorczości lub matematyki
u 36 uczniów z II LO w Chrzanowie do 30.06.2022 r. oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym.


PLANOWANE EFETY PROJEKTU:

 

W ramach projektu planuje się realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, które mają na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne.

 

Baner z flagami

TYTUŁ PROJEKTU: Chrzanowskie I LO w Chmurze Edukacyjnej – VI edycja.

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA, typ projektu B małopolska chmura edukacyjna – część Konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski.

REALIZATOR PROJEKTU: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2021 r. - 31.08.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 57 915,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 55 019,25 PLN

WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 2 895,75 PLN

 

CEL PROJEKTU:


Podniesienie kompetencji kluczowych z biologii, fizyki, informatyki lub przedsiębiorczości
u 48 uczniów z I LO w Chrzanowie do 30.06.2022 r. oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym.


PLANOWANE EFETY PROJEKTU:

 

W ramach projektu planuje się realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, które mają na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne.

 

 

pasek z logami fundusze europejskie, flaga RP, logo małopolski oraz UE z napisem europejski fundusz społeczny
TYTUŁ PROJEKTU: Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego.
NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, typ projektu A Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych
BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski
REALIZATOR PROJEKTU: Zespół Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2020 r. - 31.08.2023 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 736 024,40 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 462 421,96 PLN
WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 273 602,44 PLN
 
CEL PROJEKTU:
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w obszarze elektryczno-elektronicznym, mechaniczno-górniczym  i energetycznym województwa małopolskiego poprzez rozwój CKZ, poprawę kwalifikacji 3 zatrudnionych tam nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 270 uczniów korzystającychz funkcjonalności CKZ w Chrzanowie do końca sierpnia 2023 roku.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

PLANOWANE EFETY PROJEKTU:
 • rozszerzenie obszaru działania CKZ o branżę energetyczną
 • doposażenie pracowni w ZST "FABLOK" w Chrzanowie i ZS w Libiążu
 • zdobycie umiejętności praktycznych przez uczestników projektu poprzez odbycie staży
 • nabycie umiejętności zawodowych uczestników projektu podczas kursów
 • zdobycie kwalifikacji przez uczestników projektu potwierdzonych uprawnieniami zawodowymi podczas kursów
 • podniesienie poziomu znajomości języków obcych i umiejętności matematycznych przez uczestników projektu
 • wykształcenie u uczestników projektu umiejetności pożądanych na rynku pracy poprzez uzyskane wsparcie edukacyjno-zawodowe
 • wypłata stypendiów dla szczególnie uzdolnionych w przedmiotach zawodowych
 • poprawa kwalifikacji 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie języka angielskiego zawodowego

 

pasek zawierajacy Logo Funduszy Europejskich, małopolski, Powiatu Chrzanowskiego oraz Unii Europejskiej
TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym.
 
NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

REALIZATOR PROJEKTU:Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 016 726,00 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 715 053,40 PLN
WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 
301 672,60 PLN

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości kształcenia zawodowego głównie w obszarze elektryczno-elektronicznym i w ograniczonym zakresie mechaniczno-górniczym woj. małopolskiego poprzez utworzenie CKZ i poprawę kwalifikacji 16 zatrudnionych tam nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 455 uczniów korzystających z funkcjonalności CKZ w Chrzanowie do III kwartału  2020 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:   
 • Zostanie utworzony 1 CKZ,
 • w ramach CKZ uczniowie obędą kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, umiejętności zawodowych; programów inżynierskich; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka obcego zawodowego (j. angielski i j. niemiecki); staże; otrzymają wsparcie edukacyjno-zawodowe (wypłacane stypendia za osiągnięcia w nauce przedmiotów zawodowych) oraz wezmą udział w  wyjazdach zawodoznawczych na targi edukacyjne i zawodowe. Dodatkowo uczniowie podniosą swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursów na prawo jazdy kat B, kursów wózków widłowych i jezdniowych.16 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w  kursach poszerzających kompetencje zawodowe.
Baner Małopolska UE RP Fundusze Europejskie
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Tytuł projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 1”.
Wartość projektu: 44 988,48 zł
Wartość dofinansowania: 44 988,48 zł
Cel projektu: Zakupienie 12 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji kształcenia na odległość.
O projekcie:
Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Planowane efekty projektu:
Umożliwienie udziału w nauczaniu zdalnym i realizacji podstawy programowej 12 osobom –uczniom i nauczycielom szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Chrzanowski, którzy nie posiadają wystarczającej ilości sprzętu komputerowego.
 
pasek z logami fundusze europejskie, małopolska powiat chrzanwoski, ue
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 
Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Wartość projektu: 223 436,88 zł
Wartość dofinansowania: 194 400,00 zł
Cel projektu: Zakupienie 58 zestawów komputerowych do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji kształcenia na odległość.
O projekcie:
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Planowane efekty projektu:
Umożliwienie udziału w nauczaniu zdalnym i realizacji podstawy programowej 58 osobom –uczniom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego.
pasek zawierający logo Funduszy Europejskich, Małopolski, Trzebini oraz Unii Europejskiej
Tytuł projektu:  Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Projekt realizowany  w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie

Wartość projektu:   7 996 047,96 zł

Wartość dofinansowania:
 4 734 799,44 zł

Cel projektu: 
Realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Chechło przyczyni się do poprawy walorów estetycznych, środowiskowych i funkcjonalnych zbiornika, zachowania tożsamości, utworzenia nowych miejsc pracy i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dedykowanej rozwojowi turystyki.

Zakres rzeczowy:
budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika Chechło. W wyniku realizacji projektu powstanie kąpielisko z tarasami, struktura widokowa Galena, dwa Żarobiwaki, boiska do gier zespołowych, pawilon spotkań, Ekoplatforma, a także sanitariaty, miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne. Prace będą prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Termin realizacji:
IV kwartał 2018

 
O projekcie:
Dzięki ponad 4,7 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR zbiornik wodny Chechło, jego przyrodniczy i krajobrazowy potencjał zostanie wykorzystany dla poprawy oferty rekreacyjnej i turystycznej skierowanej do mieszkańców i turystów. Realizacja projektu poprzez zorganizowane zagospodarowanie zbiornika przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu.
Umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania projektu „Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” podpisali 25.08.2017 r. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk. Planowany termin zakończenia projektu to jesień 2018 r., a całkowity jego koszt wynosi prawie 8 mln. zł.

Inwestycja zlokalizowana jest w północnej, północno – zachodniej i południowo – zachodniej części zbiornika Chechło, wraz z sąsiadującymi obszarami zalesionymi, położonymi w całości na terenie gminy Trzebinia i Chrzanów, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

Beneficjentem projektu (Liderem) jest gmina Trzebinia, odpowiedzialna za przygotowanie projektu i jego realizację.
Zgodnie z zawartą umową partnerską, partnerzy projektu przekazali Gminie Trzebinia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu, w tym na cele budowlane; zobowiązali się przekazać swoje wkłady własne w formie dotacji celowej oraz powierzyli wykonanie działań projektowych Liderowi – Gminie Trzebinia.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy Trzebini, Chrzanowa i okolic za rok będą mogli odpocząć aktywnie nad wodą, a nad ich bezpieczeństwem będzie czuwał ratownik. Wokół zbiornika Chechło powstanie plaża, gdzie letnicy będą mogli korzystać ze specjalnego basenu z tarasami, grać w badmintona, czy siatkówkę plażową na nowych boiskach. W planach jest również platforma widokowa, z której będzie można podziwiać panoramę okolicy oraz hangar dla łodzi.

Mieszkańcy Trzebini i okolic będą mogli łatwo dojechać na miejsce, bo w ramach projektu powstaną miejsca parkingowe oraz nowy przystanek autobusowy. Oczywiście nie zabraknie też parkingów rowerowych dla osób, które zdecydują się przyjechać na dwóch kółkach. Do dyspozycji wypoczywających będą też grille, miejsca biwakowe i punkty gastronomiczne.

Warto podkreślić, że powstające budynki i wyposażenie plaży w swojej kolorystyce będą nawiązywać do historii i tożsamości miast przemysłowych, jakimi są Trzebinia i Chrzanów. Srebro nawiązuje do galeny – minerału, w który kiedyś były zasobne obie gminy, a czerwień odzwierciedla proces prażenia tego surowca. Takie podejście pozwoliło wykreować miejsce niepowtarzalne, zakorzenione w przemysłowych tradycjach obu gmin.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Chechło przyczyni się do poprawy walorów estetycznych, środowiskowych i funkcjonalnych zbiornika, zachowania tożsamości, utworzenia nowych miejsc pracy i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dedykowanej rozwojowi turystyki.
PASEK ZAWIERAJACY LOGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH, MAŁOPOLSKI, POWIATU CHRZANOWSKIEGO, UNII EUROPEJSKIEJ
TYTUŁ PROJEKTU: System monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego

 
NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5Ochrona środowiska, Działanie 5.1,Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 120 540,00 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 78 400,00 PLN
WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 42 140,00 PLN

CEL PROJEKTU:
Cel bezpośredni: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu chrzanowskiego dzięki zbudowaniu systemu monitoringu powodziowego, zapewniającego wyprzedzenie czasowe (od 1 do 3 godzin) informacji dotyczącej zagrożenia dla życia, zdrowia bądź mienia ruchomego.

CELE OGÓLNE:
 • Ograniczenie strat powodziowych w mieniu prywatnym i infrastrukturze publicznej – system monitoringu powodziowego umożliwia skokowe, radykalne ograniczenie strat: szacuje się, iż to ograniczenie sięga 70-80% wartości strat w mieniu ruchomym oraz dotyczy infrastruktury technicznej (głównie mostów), gdyż ostrzeżona wcześniej straż pożarna może prewencyjnie przeciwdziałać ewentualnym zatorom tworzonym na mostach przez płynące drzewa lub obiekty,
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – możliwość otrzymania wyprzedzającej informacji o bezpośrednim zagrożeniu daje możliwość optymalnego zabezpieczenia interesów ludności podczas powodzi;
 • Wzrost wartości gruntów – tereny objęte systemem monitoring powodziowego, dającego możliwość zabezpieczenia mienia i infrastruktury, są mniej narażone na straty powodziowe, co podnosi wartość gruntów;
 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu – systemy ograniczające negatywny wpływ powodzi (w tym na infrastrukturę publiczną) są również dowodem na dobre zarządzanie, co stanowi dodatkowy bodziec motywacyjny dla wybierania lokalizacji nowych inwestycji.
 
PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
Dzięki wdrożeniu monitoringu powodziowego możliwe będę wyprzedzające działania służb oraz ludności ograniczające skutki powodzi. Będzie to możliwe, gdyż w szczególności:
 • służby reagowania kryzysowego uzyskają narzędzie będące ważnym ogniwem Lokalnego Systemu Ostrzegania Powodziowego;
 • System będzie funkcjonować non-stop przez całą dobę i przez cały rok;
 • Wybór lokalizacji stacji pomiarowych odpowiada (jest adekwatny) rozmieszczeniu miejsc występujących zagrożeń;
 • W sytuacji intensywnych opadów – jeżeli natężenie opadu deszczu przekroczy 10l/m2/h – system automatycznie wyśle do osób funkcyjnych powiadomienie o tym. Następnie, regularnie co 5 minut wyśle kolejne, aktualne wyniki pomiarów. Jeżeli opad deszczu staje się nawalny tzn. przekracza 25l/m2/h – system również automatycznie prześle te powiadomienia do osób funkcyjnych. Urządzenia pracują nieprzerwanie, co 5 minut wysyłając wtedy powiadomienia o zagrożeniu. Osoby funkcyjne mają czas, by w takich sytuacjach, już po 10-15 minutach podjąć konkretne działania i czynności określone w stosownych procedurach;
 • W odniesieniu do stacji mierzących poziom wody w korytach rzek – gdy woda przekroczy stan ostrzegawczy bądź alarmowy - system automatycznie powiadomi osoby funkcyjne o tym zdarzeniu. System wygeneruje również w sposób automatyczny własne prognozy na najbliższe okresy czasu: 1-2 godziny. Sprawdzalność prognoz jest wysoka, przekracza 80%. Służby kryzysowe mając informacje  o aktualnym oraz prognozowanym stanie wody, będą mogły z dużym wyprzedzeniem (nawet do 5 godzin) podjąć odpowiednie przeciwdziałania;
 • Dzięki posiadaniu wygenerowanych przez system ostrzeżeń, poprzez posiadany system informacji alarmowych SMS, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie mogło z wyprzedzeniem ostrzec ludność o fali powodziowej;
 • W ramach systemu funkcjonować będzie ogólnie dostępna strona internetowa WWW. Każdy z mieszkańców będzie mieć nieskrępowany dostęp do informacji zawartych na tej stronie m.in.  o aktualnej a także przewidywanej sytuacji powodziowej w dowolnym, wybranym przez siebie punkcie pomiarowym. Będzie można także non-stop obserwować przebieg rozwoju zjawiska, jego skalę a także szybkość z jaką zbliża się to zagrożenie;
 • System zagwarantuje realizację standardów narzuconych przez WMO (Światową Organizację Meteorologiczną) - dla ratowania życia uprzedzenie - 0,5 godz., dla ratowania mienia ruchomego 1,5 - 2 godz.;
 • System zapewni strumień informacji bieżących, aktualnych, dostarczanych w trybie on-line, co umożliwi służbom ratunkowym reagować bezzwłocznie, bez opóźnień oraz inercji.
 • System ten będzie odpowiadać potrzebom lokalnej administracji terenowej głównie na poziomie powiatu ale też i gminy; zaś poprzez zastosowanie technik internetowych - udostępni dane oraz informacje szerokiemu gronu zainteresowanych odbiorców (mieszkańcy, pracownicy, odpowiednie służby). Może też być przydatny jednostkom i podmiotom, które profesjonalnie zajmują się gospodarką wodno - energetyczną, retencją oraz gospodarką wodną w skali mniejszych lub większych zlewni 
 Zadania bezpośrednie realizowane w projekcie
 

Nazwa działania

Rok

 1.

Wykonanie 4 przekrojów geodezyjnych koryt rzek

2017

2.

Montaż stacji pomiarowych wodnych we wskazanych miejscach

2017

3.

Montaż i uruchomienie stacji bazowej oraz testowanie całego systemu

2017

pasek zawierający logo Funduszy europejskich, RP, małopolski oraz Unii Europejskiej
Tytuł projektu: „Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

Beneficjent: Powiat Chrzanowski

Projekt jest realizowany przez: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

Okres realizacji projektu: 17.07.2018 r. – 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 4 175 030,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 111 720,71 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 1 063 309,29 zł

Charakterystyka projektu:
W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa dwóch odcinków DP 1045K w Trzebini:
Odcinek I - Puławskiego od skrzyżowania z DK nr 94 do skrzyżowania w ul. Dąbrowskiego na odcinku długości około 350 m.
Odcinek II - Lipcowa od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką na odcinku długości około 2100 m.
Cele projektu:
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów społeczno-gospodarczych:
 • poprawa stanu dróg powiatowych;
 • utworzenie sprawnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej na terenie powiatu chrzanowskiego;
 • rozwój infrastruktury technicznej na terenie powiatu chrzanowskiego;
 • stworzenie dogodnych warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w powiecie chrzanowskim;
 • poprawa jakości życia mieszkańców powiatu chrzanowskiego, podniesienie ich warunków bytowych;
 • podniesienie atrakcyjności powiatu zarówno dla mieszkańców, jak również inwestorów i turystów oraz poprawa konkurencyjności obszaru.
Efekty projektu:
 • Przyrost stałych miejsc pracy
 • wzrost przychodów lokalnych firm wykonujących inwestycję
 • oszczędności czasu – pojazdy pasażerskie
 • zmniejszenie kosztów wypadków drogowych (poprawa bezpieczeństwa)
Zakres prac przewiduje:
 1. przebudowę odcinka ul. Pułaskiego w Trzebini o długości ok. 350m,
 2. przebudowę odcinka ul. Lipcowej w Trzebini o długości ok. 2100m.
A w ramach tego:
 • przebudowę drogi powiatowej DP 1045K w miejscowości Trzebinia polegającą na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi, przebudowie/budowie odcinków chodnika oraz przebudowie istniejącego pobocza
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Św. Stanisława oraz i ul. 1 Maja i zastosowanie na nim sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej, wraz z automatycznym miernikiem prędkości
 • przebudowę skrzyżowania z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego i wykonanie w jego miejsce ronda
 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi polegającą na korekcie łuków wyokrąglających krawędzie ich wlotów
 • przebudowę systemu odwodnienia oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących odbiorników zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej drogi
 • przebudowę wraz z regulacją wysokościową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych
 • zabezpieczenia lub przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego