CYFROWY POWIAT

plakat informacyjny o projekcie cyfrowy powiat

 

NAZWA PROGRAMU: CYFROWY POWIAT

REALIZOWANY w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze
POPC.05.01.00-00-0001/21-00

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 350 000 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 350 000 PLN
WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 0,00 PLN

CEL PROJEKTU: wsparcie realizacji usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie stanu cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa

ZAKRES PROJEKTU:

  • Rozbudowa sieci LAN
  • Zestawy komputerowe z oprogramowaniem typ 1 - 14 szt.
  • Zestaw komputerowy Typ 2 o wyższych parametrach - 1szt.
  • Diagnoza cyberbezpieczeństwa

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2022 -2023