Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

flaga Polski biało czerwona, godło Polski biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle
plakat granatowy białe litery Program Inwestycji Strategicznyh Polski ład
granatowy plakat nbiały napis polski ład w lewym rogu biało czerwona wstęga
tablica informacyjna rozwój infrastruktury drogowej na wzorze prezesa rady ministrów
nazwa zadania: Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego

źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
wartość dofinansowania: 9 215 000,00 zł
całkowita wartość zadania: 9 700 000,00 zł
wkład własny: 485 000,00 zł

krótki opis zadania:
Celem inwestycji jest poprawa jakości i bezpieczeństwa części istniejącej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim poprawa spójności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców poprzez wzrost bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Drogi objęte projektem: DP 1041K w Gminach Chrzanów i Trzebinia; DP 1033K w Gminie Alwernia oraz DP 1028K w Gminie Trzebinia.

tablica informacyjna o dofinansowaniu projektu na infrastrukturę edukacyjną wzór prezesa rady ministrów
nazwa zadania: Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim

źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
wartość dofinansowania: 4 000 000,00 zł
całkowita wartość zadania: 4 705 882,35 zł
wkład własny: 705 882,35 zł
 
krótki opis zadania: 

w ramach zadania zaplanowano:

 •  Modernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno –Chemicznych w Trzebini. 
 •  Modernizację kanalizacji w budynku Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27.
 • Modernizację instalacji wody bytowej i hydrantowej, kanalizacyjnej w budynku I LO w Chrzanowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 14 w Chrzanowie 
 • Modernizację Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3.

 

tablica informacyjna n projekt rozwój infrastruktury sportowej w powiecie chrzanowskim na wzorze prezesa rady ministrów
nazwa zadania: Rozwój infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim

źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł
całkowita wartość zadania: 2 222 100,00 zł
wkład własny: 222 100,00 zł

krótki opis zadania:
Zadanie polega na modernizacji infrastruktury sportowej poprzez:

 • Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball’aoraz wykonanie placu do gry w bule przy Zespole Szkół TechnicznoUsługowych w Trzebini.
 • Dostawę i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej Zespole Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini,ul. Gwarków 
 • Budowę boiska do padla wymiarach 10,00 m x 20,00 m, wraz z konstrukcją 10,58 x 20,60 m przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie – lokalizacja – obok zadaszenia lodowiska. Zakres inwestycji

tablica o dofinansowanie dróg powiatowych z polskiego łądu na terenie Chrzanowa i Trzebini wraz z budową drogi na orlen wg wzoru prezesa rady ministrów
nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe

źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
wartość dofinansowania: 28.405.000,00 zł
całkowita wartość zadania: 29.900.000,00 zł
wkład własny: 1.495.000,00 zł

krótki opis zadania:
Celem projektu jest zdecydowana poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez stworzenie alternatywy nowej drogi dla ruchu ciężkiego obsługującego Grupę Orlen w Trzebini, z jednoczesnym wykonaniem bezpiecznych skrzyżowań oraz ok. 3 km połączenia ścieżką rowerową miast Chrzanów i Trzebinia. Równocześnie nastąpi skokowa zmiana stanu technicznego objętych projektem istniejących odcinków dróg , także w zakresie podniesienia ich nośności oraz innych kluczowych parametrów technicznych.

tablica informacyjna o dofinansowaniu z rządowego programu zabytków na wzorze prezesa rady ministrów
nazwa zadania:  Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Płazie –tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie

źródło dofinansowania: Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
wartość dofinansowania: 400 000,00 zł
całkowita wartość zadania: 408 160,00 zł
wkład własny: 8 160,00 zł
 
krótki opis zadania: 

W ramach zadania zaplanowano  częściową wymianę stolarki okiennej (okna drewniane, skrzynkowe)- kontynuacja zadania na które otrzymano wstępną promesę w
pierwszym naborze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zaplanowane prace maja na celu zapobieganie degradacji tego zabytkowego obiektu, wpłyną na poprawę jego wizerunku oraz
poprawią parametry energooszczędności. 

plakat szary, flaga RP, godło RP informacja po dofiunansowaniu ze srodków Rządowego Funduszu Polski Ład projektu na modernizację pałacu starzeńskiech w płązie w wysokosci 1 mln zł , logo Polski ład
nazwa zadania:  Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Płazie –tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie

źródło dofinansowania: Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
wartość dofinansowania: 1 000 000 zł
całkowita wartość zadania: 1 020 409 zł
 
krótki opis zadania: 

W ramach zadania zaplanowano:

 • wymianę stolarki drzwiowej. Do wymiany zaplanowano łącznie 14 drzwi zewnętrznych, o konstrukcji drewnianej, które zostały podzielone na 11 typów, 
 • częściową wymianę stolarki okiennej (okna drewniane, skrzynkowe)
 • wymianę istniejącej podbitki na nową wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi, wymiana instalacji odgromowej z dostosowaniem do nowych przepisów.

Zaplanowane prace mają na celu zapobieganie degradacji tego zabytkowego obiektu, wpłyną na poprawę jego wizerunku oraz poprawią parametry energooszczędności.

tablica informacyjna dofinansowanie na drogę dp 1022 z polskiego łądu na wzorze prezesa rady ministrów
nazwa zadania: Przebudowa części DP 1022K w dwóch odcinkach na obszarze Gminy Alwernia

źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
wartość dofinansowania: 4.058.789,05 zł
całkowita wartość zadania: 4.141.621,48 zł
wkład własny: 82.832,43 zł

krótki opis zadania:
Przebudowywane odcinki: odc. I w miejscowości Okleśna - ok. 940 mb odc. II – przez Las – ok. 890 mb Na I i II odcinek wykonana dokumentacja techniczna. Sumaryczna długość przebudowywanych odcinków drogi to ok. 1,830 km. Zadanie będzie obejmować: wzmocnienie podbudowy drogi, wymianę warstw bitumicznych, poprawę systemu odwodnienia, poprawę BRD - wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z dostosowaniem parametrów do obowiązujących przepisów, dostosowanie konstrukcji nawierzchni do przewidywanego obciążenia ruchem KR3 wraz ze stabilizacją istniejącego podłoża gruntowego, uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o odcinki kanalizacji deszcz, przebudowę i regulację kolidujących odcinków sieci na obszarze inwestycji. budowę w Okleśnej lewostronnego chodnika o szer. 2m oraz prawostronnego biezpiecznika o szer. 0,5m z kostki brukowej.

Nazwa zadania:"Przebudowa drogi powiatowej DP 1002K ul. Dąbrowskiego w Libiążu”

Źródło dofinansowania: Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt realizacji zadania: 4 449 024,64 zł

Wartość dofinansowania (95%): 4 226 573,40 zł


krótki opis zadania:

Realizacja inwestycji obejmuje: Przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i poboczy wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z dostosowaniem parametrów do obowiązujących przepisów
dostosowanie konstrukcji nawierzchni do przewidywanego obciążenia ruchem KR3 wraz ze stabilizacją istniejącego podłoża gruntowego uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o odcinki kanalizacji deszczowej budowę kanału technologicznego przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej i wodociągowej
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie nowego odcinka chodnika oraz doświetlenia w rejonie przejeść dla pieszych
przebudowę obecnego skrzyżowania ul. Dąbrowskiego, Waryńskiego i ul. Stawowej na bezpieczne skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

tavlica informacyjna flaga i godło polski, szare tło ze znakiem wodnym orła białego . napisy czarne nazwa zadania, dofinansowano ze środków FRKF, dofinansowanie i całkowita wartość (jak w treści opsu)

nazwa zadania:BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ OGRODZENIA O WYSOKOŚCI POWYŻEJ 2,2M PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH "FABLOK", W CHRZANOWIE, UL. FABRYCZNA 27

źródło dofinansowania: Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Sportowa Polska- edycja 2022, grupa: I
wartość dofinansowania: 780 700 zł
całkowita wartość zadania: 2 681 592 zł
krótki opis zadania: Celem przedsięwzięcia jest poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Chrzanowskiego poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27. Efektem rzeczowym inwestycji będzie obiekt sportowy z następującymi elementami: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (składające się z boiska do piłki ręcznej, dwóch boisk do koszykówki oraz dwóch boisk siatkówki), bieżna prosta skocznia do skoku w dal, elementy małej architektury (tj. ławki, kosze na śmieci, siłownia zewnętrzna ) oraz ogrodzenie. Na wyposażenie boisk do gry składają się bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, ogrodzenie po obwodzie boiska (piłkochwyt).
tablica informacyjna flaga i godło polski, szare tło ze znakiem wodnym orła białego . napisy czarne nazwa zadania, dofinansowano ze środków FRKF, dofinansowanie i całkowita wartość (jak w treści opisu
nazwa zadania: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA NA BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ, KOSZYKÓWKI I STREETBALL, BIEŻNIĘ, TRÓJSKOK I SKOK W DAL, POLE DO GRY W BULE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 19 W CHRZANOWIE


źródło dofinansowania: Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Sportowa Polska- edycja 2022, grupa: III
wartość dofinansowania: 335 800 zł
całkowita wartość zadania: 1 164 581 zł
krótki opis zadania: Celem podstawowym realizacji przedsięwzięcia jest rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu wraz z poprawą stanu technicznego. Przedmiotem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Efektem rzeczowym będzie nowoczesny kompleks sportowy zlokalizowany w
Chrzanowie przy ul. Wyszyńskiego 19. W ramach etapu II do realizacji przewidziano przebudowę istniejącego boiska na boisko do piłki ręcznej; boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i streetball, bieżnia, trójskok i skok w dal, pole do gry w bule, a także elementy małej architektury i zagospodarowanie terenu. Dyscypliny sportowe: piłka nożna, koszykówka, streetball, biegi , skok w dal, trójskok, bule.

plakat szary flaga RP, godło biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle informacja o dofinansowaniu z budzetu państwa 896 141,68 zł, cąłkowita wartośc projektu 6302785,42 zł
NAZWA ZADANIA: „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu chrzanowskiego"

Projekt jest dofinansowany ze środków:

 • Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mąłopolskiego na lata 2014-2020
 • Wojewody Małopolskiego

całkowita wartość zadania : 6 302 785,42 zł
dofinansowanie: 5 672 506,88 zł
w tym:
UE: 5 357 115,50 zł
Budżet Państwa: 315 391,38 zł
wkład własny: 630 278,54 zł
w tym:
Powiat Chrzanowski: 49 528,24 zl
Wojewoda Małopolski (budżet pństwa): 580 750,30 zł
Zakres projektu:podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie dokumentów analogowych oraz digitalizacja danych i dokumentów w zakresie baz danych BDOT500 i GESUT

 

plakat flaga pl, godło polski na biało - szarym tle napis dofinansowano budzetu państwa dortacja celowa 330 000 zł udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
NAZWA ZADANIA: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chrzanowskiego”

Projekt jest dofinansowany ze Środków Budżetu Państwa.
Całkowita wartość dotacji celowej: 330 000,00 zł.
Dofinansowanie: 330 000,00 zł.

W ramach projektu:

 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chrzanowskiego.
TABLICA SZARA FLAGA RP BIAŁO CZERWONA ORAZ GODŁO BIAŁY ORZEŁ W ZŁOTEJ KORONIE NA CZERWONYM TLE TREŚĆ TABLICY DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA CELOWA (INFORMACJA JAK W TREŚCI PONIŻEJ)
NAZWA ZADANIA : Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: Młoszowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - Dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 382 000,00 zł
Dofinansowanie : 382 000,00 zł
W ramach projektu:

 • zmodernizowano dane przedmiotowe dotyczące działek, budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych dla obrębu Młoszowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.
tablica szara flaga rp biało czerwona oraz godło biały orzesł w złotej koronie na czerwonym tle napis czarny dofinansowano ze srodków budżetu państwa, dotacja celowa ( informacja jak w treści ponizej
NAZWA ZADANIA : Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: Dulowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 223 860,00 zł
Dofinansowanie : 223 860,00 zł

W ramach projektu:

 • zmodernizowano dane przedmiotowe dotyczące działek, budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych dla obrębu Dulowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski w powiecie chrzanowskim.
tablica szara flaga RP biało czerwona oraz godło biały orzesł w złotej koronie na czerwonym tle napis czarny dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa (informacja jak w treści ponizej)
NAZWA ZADANIA : Dostawa bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT dla jednostki ewidencyjnej: Alwernia – miasto w powiecie chrzanowskim.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 89 000,00 zł
Dofinansowanie : 89 000,00 zł

W ramach projektu:

 • utworzono bazę danych dotyczącą BDOT 500 oraz bazę danych dotyczącą sieci uzbrojenia terenu GESUT dla miasta Alwernia.
TABLICA SZARA, FLAGA RP, GODŁO RP INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE SRODKÓW Z BUDZETU PAŃSTWA - ZGODNIE Z INF. PONIŻEJ
NAZWA ZADANIA : Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - Dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 34 500,00 zł
Dofinansowanie : 27 600,00 zł

W ramach projektu 3 szkoły prowadzone przez Powiat Chrzanowski (I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie oraz Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini) otrzymały dofinansowanie na:

 • zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
 • inwestycje w rozwój infrastruktury bibliotek szkolnych
 • promocję czytelnictwa

 

tab,ica szara flaga rp oraz godło rp informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zgodnie z inf. poniżej
NAZWA ZADANIA : Poznaj Polskę - wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.


Zadanie jest dofinansowane ze Środków Budżetu Państwa - Dotacja celowa
Całkowita wartość zadania : 89 619,00 zł
Dofinansowanie : 69 724,00 zł

W ramach projektu 5 szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski (I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, Zespół Szkół w Libiążu, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini) weźmie udział w wycieczkach szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

orzeł biały w koronie, napis w kolorze szarym Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz logo lupa szaro-czerwona w napis w kolorze czarnym Poznaj Polske - tło białe

nazwa zadania: Poznaj Polskę

źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki

dofinansowanie: 69 724,00 zł

całkowita wartość zadania: 89 619,00 zł 

krótki opis: W ramach projektu 5 szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski (I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, Zespół Szkół w Libiążu, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini) weźmie udział w wycieczkach szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. Uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski