Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Projekty finansowane z MRPO

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Tytuł Projektu: „Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez wyposażenie pracowni nauki zawodów w powiatowych jednostkach oświatowych”.                 

Oś priorytetowa: 1. Warunki dla rozwoju społeczności opartej na wiedzy

Działanie: 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych

Schemat: B  Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego i kształcenia zawodowego

Beneficjent: Powiat Chrzanowski

Okres realizacji projektu:   1.07.2014r. – 30.09.2015r.

Całkowita wartość projektu:  2 336 420,95zł

Wartość dofinansowania:       1 928 893,91zł

Wartość wkładu własnego:        407 527,04zł

 

Opis Projektu :

            Projekt dotyczy podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego
w powiecie chrzanowskim poprzez rozwój bazy dydaktycznej i oferty edukacyjnej. Wyposażone w ramach projektu pracownie poprawią atrakcyjność i konkurencyjność naszych szkół na terenie regionu, a także umożliwią zdobycie kwalifikacji w zawodach atrakcyjnych na rynku pracy. Nowe pracownie trafią do następujących szkół:

 

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini:

pracownia lokalnych sieci komputerowych, pracownia aplikacji internetowych, pracownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia urządzeń i sieci teleinformatycznych, pracownia urządzeń elektronicznych, pracownia komputerowa, pracownia gastronomiczna

 

Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini:

pracownia ekonomiczno – rachunkowa, pracownia technologii gastronomicznej, pracownia badań środowiska

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie:

pracownia montażu i eksploatacji maszyn elektrycznych, pracownia komputerowa, pracownia układów mechatronicznych, pracownia łączenia metali

 

Zespół Szkół w Libiążu:

pracownia elektryczna i elektroniczna, pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracownia rysunku technicznego

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie:

pracownia zabiegów higienicznych, pracownia masażu, pracownia fryzjerska, pracownia kosmetyczna, pracownia nowoczesnych technik biurowych, pracownia komputerowa, pracownia komputerowa 2

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie:

pracownia hotelarska, pracownia cukiernicza, pracownia gastronomiczna, pracownia technologii mechanicznej, pracownia budowlana, pracownia komputerowa 

 

FILM PROMOCYJNY

Fundusze Europejskie dla Małopolski

 

"Modernizacja budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie".

 

Małopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa: 6. Spójność wewnątrzregionalna
Działanie: 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego
Schemat: B Opieka Społeczna

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 18.11.2008 r. - 31.07.2010 r.
Całkowita wartość projektu: 2 026 145,08 zł
Wartość dofinansowania: 1 418 301,56 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 607 843,52 zł

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu pn. Modernizacja budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest adaptacja istniejącego budynku „hotel pielęgniarek" na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej polegającej na rozbudowie istniejącego budynku od strony północnej o blisko 120 m2 powierzchni zabudowy, dobudowie klatki schodowej oraz wykonaniu robót modernizacyjnych, rozbiórkowych, przebudowy instalacji wewnętrznych, ociepleniu ścian zewnętrznych i urządzeniu ciągów komunikacji zewnętrznej z miejscami parkingowymi oraz elementami małej architektury. W piwnicy będą zlokalizowane pomieszczenia gospodarcze i techniczne takie jak: pralnia, suszarnia, węzeł cieplny, pomieszczenia magazynowe oraz zaplecze kuchenne. Na parterze znajdą się: portiernia wraz z komunikacją, Hostel dla matek z dziećmi, zaplecze kuchenne oraz świetlica socjoterapeutyczna; na I piętrze - pomieszczenia grupy socjalizacyjnej, grupy interwencyjnej, a na II piętrze - pomieszczenia grupy usamodzielniania oraz administracja.

 

Na część inwestycyjną projektu składają się:

 • adaptacja istniejącej części budynku,
 • dobudowa świetlicy,
 • wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż dźwigu towarowego,
 • roboty dachowe, elewacyjne, elementy zewnętrzne i konstrukcyjne,
 • zagospodarowanie terenu,
 • wykonanie przyłączy i przekładek,
 • wykonanie instalacji elektrycznych, p.poż., wentylacji mechanicznej, instalacji wod.-kan., instalacji c.o.

 

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu pn. Modernizacja budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest polepszenie oraz zabezpieczenie dostępu mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego do usług z zakresu opieki społecznej.

 

Cel główny / bezpośredni projektu:

kompleksowe zabezpieczenie potrzeb dzieci i rodzin z terenu powiatu chrzanowskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku realizacji projektu zapewniona zostanie wszechstronna, wielopłaszczyznowa pomoc dzieciom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych.

 

Harmonogram realizacji projektu:

Etap Termin
Prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie przetargów, podpisanie umów z wykonawcami) IV kwartał 2008 - III kwartał 2009
Roboty budowlane (dobudowa świetlicy, adaptacja istniejącej części) III kwartał 2009 - II kwartał 2010
Inspektor nadzoru elektrycznego II - III kwartał 2010
Promocja III kwartał 2010
Rozliczenie projektu, przedstawienie raportu końcowego III kwartał 2010

 

Fundusze Europejskie dla Małopolski

 

"PRZEBUDOWA I REMONT CIĄGÓW CZĘŚCI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU CHRZANOWSKIEGO PRZEBIEGAJĄCYCH NA OBSZRACH GMIN ALWERNIA, CHRZANÓW I TRZEBINIA"

 

Małopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2007 - 2013

OŚ priorytetowa: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Działanie: 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej
Schemat: C Drogi powiatowe
Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Projekt jest realizowany przez: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Okres realizacji projektu: 02.03.2009 r. - 20.12.2010 r.
Całkowita wartość projektu: 19 784 135,82 zł
Wartość dofinansowania: 10.000.000 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 9.784.135,82 zł

 

Opis projektu:

Celem projektu jest modernizacja i dostosowanie do obowiązujących wymogów i oczekiwań mieszkańców ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia.

 

Projekt ma również na celu:

 • poprawę warunków komunikacyjnych odległych terenów gmin powiatu z centrum powiatu,
 • poprawę bezpieczeństwa i odciążenie ścisłego centrum Chrzanowa poprzez poprowadzenie ruchu tranzytowego generowanego przez DK79 i DW781, wyremontowanym ciągiem dróg powiatowych 1013K i 1015K do DW933,
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę wyspy azylu na skrzyżowaniu z DW993, budowę ciągów chodników o normatywnych szerokościach i utwardzonych poboczy
 • likwidację barier architektonicznych poprzez zastosowanie obniżenia krawężnika na przejściach dla pieszych,
 • poprawę przepustowości przekrojów drogowych i bezpieczeństwa ruchu samochodowego
 • ułatwienie dostępu do stref aktywności gospodarczej i stref turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu chrzanowskiego

 

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa infrastruktury komunikacyjnej i komfortu ruchu pojazdów i pieszych na terenach miejskich i wiejskich, a także poprawa dostępu odległych obszarów powiatu do jego centrum. Projekt jest również skierowany na poprawę jakości środowiska, poprzez ograniczenie emisji spalin i hałasu.

 

Na część inwestycyjną projektu składają się:

 • Przebudowa ciągu dróg 1016K ul. Kadłubek i ul. Pogorska w Chrzanowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Kościelną z wyłączeniem odcinka od ok. 100m przed skrzyżowaniem z ul. Chechlaną do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej polegającą na remoncie pasa drogowego z zatokami autobusowymi i chodnikiem
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1015 - ul. Focha, ul. Grzybowskiego, ul. Sienna na odcinku od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z Al. Henryka w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców wraz z przebudową niezbędnej kanalizacji deszczowej oraz remontem istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Siennej
 • Przebudowa ul. Podwale 1013K w Chrzanowie od skrzyżowania z drogą krajową DK 79 do skrzyżowania z ul. Sienną oraz projekt odcinka kanalizacji deszczowej.
 • Remont i przebudowa dróg powiatowych:
  • 1029K relacji Trzebinia-Piła Kościelecka-Bolęcin
  • 1026K odc. pomiędzy skrzyżowaniami z DP1029K i 1032K
  • 1027K odc. od skrzyżowania z DP 1029K do mostu na rzece Chechło
  • 1032K całość przebiegu
  • 1033K odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z DP1034K

 

Działania w projekcie:

Opracowanie studium wykonalności, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic (chodniki), promocja projektu.

Fundusze Europejskie dla Małopolski

 

"Rozwój Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3 - poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących pomieszczeń".

 

Małopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa: 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie: 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat: B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Okres realizacji projektu: 10.02.2009 r. - 31.12.2010 r.
Całkowita wartość projektu: 1 366 853,24 zł
Wartość dofinansowania: 443 791,58 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 190 196,39 zł
Wartość wydatków niekwalifikowanych: 732 865,27 zł

 

Partnerzy projektu:

 • Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
 • Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
 • Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini
 • Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini
 • Zespół Szkół w Libiążu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie


Cel główny projektu:

"Poprawa dostępu mieszkańców powiatu chrzanowskiego do kształcenia zawodowego i ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i poszerzenie oferty edukacyjnej PCKU w Chrzanowie umożliwiająca wyposażenie mieszkańców w umiejętności oraz kwalifikacje zapewniające dobry start i stabilne funkcjonowanie na rynku pracy".

 

Cele ogólne projektu:

 • podniesienie jakości kształcenia ustawicznego w powiecie/regionie poprzez rozwój bazy i oferty dydaktycznej,
 • poprawa konkurencyjności regionu/powiatu w zakresie kształcenia ustawicznego,
 • zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie/powiecie,
 • umożliwienie zdobycia kwalifikacji w zawodach atrakcyjnych na rynku pracy,
 • propagowanie idei kształcenia nieformalnego i incydentalnego,
 • popularyzacja szkolnictwa zawodowego i dla dorosłych,
 • wzrost aktywności gospodarczej powiatu,
 • podniesienie ogólnej atrakcyjności powiatu/regionu poprzez poprawę infrastruktury


Opis projektu:

Projekt składa się z 2 etapów.


I. Adaptacja Sali gimnastycznej na salę audiowizualną wraz z zapleczem technicznym
Dzięki realizacji projektu powstała nowoczesna sala audiowizualna wraz z zapleczem technicznym. Sala wyposażona jest w 148 miejsc siedzących oraz katedrę. Zainstalowano w niej najnowocześniejszy sprzęt audio-wizualny, którego podstawowym elementem jest stacjonarny, wysokiej klasy projektor multimedialny posiadający znakomite parametry światła, optyki oraz technologii produkcji obrazu. Sala przeznaczona jest do prowadzenia zajęć w ramach PCKU w Chrzanowie, szkoleń warsztatów oraz innych przedsięwzięć promujących powiat chrzanowski.

 

II. Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu

 

W ramach projektu utworzono pracownie:

 • kosmetyczna
 • fryzjerska
 • manicure
 • nowoczesnych technik biurowych
 • technik budownictwa


Pracownie kosmetyczna, fryzjerska oraz manicure wyposażono w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia. Pracownie nowoczesnych technik biurowych oraz technik budownictwa zaopatrzone zostały w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w tym specjalistycznym, jak również sprzęt i urządzenia niezbędne do kształcenia w tych zawodach.

Realizacja projektu pozwoliła na poszerzenie oferty edukacyjnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oferta kształcenia ustawicznego pozwoli na rozwój i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Zajęcia w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie są bezpłatne, a ich forma zaoczna pozwala, aby nawet osoby pracujące miały możliwość uzupełnienia wykształcenia.

 

W zakresie kształcenia incydentalnego planuje się organizację szkoleń/kursów /warsztatów:

 • kosmetycznych,
 • fryzjerskich
 • księgowość komputerowa
 • obsługa sekretariatu,
 • profesjonalny sprzedawca,
 • przedstawiciel handlowy,
 • obsługa komputera,
 • ABC działalności małej firmy