Projekty dofinansowane ze środków PFRON

logo PFRON

W okresie 2019 /2020 zrealizowane zostały 3 zadania dofinansowane ze środków PFRON, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D.

„Zakup autobusu 17-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chrzanowie

 • Całkowita wartość projektu: 239 235,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków PFRON: 191 388,00 zł
 • Wkład własny beneficjenta (środki własne Fundacji im. Brata Alberta): 47 847,00 zł

„Zakup mikrobusa 9 – osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Libiążu"

 • Całkowita wartość projektu: 139 718,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków PFRON: 80 000,00 zł
 • Wkład własny beneficjenta (środki własne Fundacji im. Brata Alberta): 59 718,00 zł

 „Zakup mikrobusa 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebini

 • Całkowita wartość projektu: 139 718,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków PFRON: 80 000,00 zł
 • Wkład własny beneficjenta: 59 718,00 zł w tym: środki Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach: 30 718,00 zł oraz środki WTZ w Trzebini: 29 000,00 zł.

 

Nazwa projektu:"Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Grzybowskiego 7a - poprzez przebudowę istniejących schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych"

Dofinansowanie: PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Opis:W ramach projektu nastąpiła likwidacja bariery architektonicznej, jaką stanowiło niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście (istniejące schody) do budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Grzybowskiego 7a. Zakres wykonanych prac został uwzględniony w załączonym do rozliczenia projektu kosztorysie ofertowym:

 • Prace rozbiórkowe

 • Budowa nowych schodów zewnętrznych o konstrukcji żelbetowej

 • Montaż barierki stalowej

 • Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych

 • Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych i drzwi wewnętrznych aluminiowych

 • Remont pomieszczenia przedsionka

 • Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz grzewczej

 • Pozostałe roboty związane z wykonaniem schodów

Wykonano prace inwestycyjne polegające na przebudowie istniejących schodów, a także dostosowaniu istniejącego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych. W niniejszym obiekcie funkcjonują: Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Biuro Audytu i Kontroli, Biuro pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, PZD w Chrzanowie.

Okres realizacji: 2017 rok
Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Całkowita wartość projektu: 138 700,91 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 41 153,57 zł
Wkład własny powiatu: 97 547,34 zł


Nazwa projektu: „ Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale”

Dofinansowanie: PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar B

Celem głównym projektu była likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale oraz poprawa dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez budowę pochylni. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu osiągnięty został cel projektu – zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do Przedszkola Samorządowego w Kwaczale.  Nastąpiła poprawa życia i społecznego funkcjonowania mieszkańców Gminy Alwernia – zniwelowane zostały bariery architektoniczne  - schody, które uniemożliwiały / utrudniały osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do placówki.

Beneficjent: Gmina Alwernia
Całkowita wartość projektu: 21 574,20 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 10 787,10 zł
Wkład własny Gminy Alwernia: 10 787,10 zł

 

Nazwa projektu: „Zakup samochodu „mikrobus” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Viribus Unitis w Babicach, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”

Dofinansowanie
– PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Opis:
Celem projektu była likwidacja barier transportowych oraz zaspokojenie potrzeb związanych ze swobodnym przemieszczaniem się uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach. Projekt polegał na zakupie samochodu osobowego –„ mikrobus”, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. W wyniku realizacji projektu zakupiono samochód marki Renault, typ Trafic, wersja Grand Passenger Pack Clim 3,0t Energy 1,6 dCi 12, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji:
2016/2017

Beneficjent:
Fundacja Viribus Unitis „Połączonymi Siłami w Babicach”

Całkowita wartość projektu:
118 450,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 80 000,00 zł
Wkład własny Fundacji: 38 450,00 zł