Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Projekty dofinansowane ze środków PFRON

logo PFRON
logo programu dostępna przestrzeń publiczna oraz logo pfron
Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim

Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej w trzech budynkach Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Grzybowskiego 7a, ul. Partyzantów 2, ul. Zielonej 20, która umożliwi dostęp oraz podniesie jakość świadczonych usług przez urząd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakres projektu:

 • wymiana drzwi wejściowych na przesuwne (automatyczne) - w 3 budynkach Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
 • modernizacja systemu ewakuacji - w 3 budynkach Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
 • modernizacja toalet - w budynku przy ul. Partyzantów 2 oraz budynku przy ul. Zielonej 20
 • wykonanie tyfloplanów - w budynku przy ul. Grzybowskiego 7a oraz budynku przy ul. Zielonej 20
 • wykonanie tabliczek przy biurach i inf.z napisami brajlowskimi - w budynku przy ul. Grzybowskiego 7a oraz budynku przy ul. Zielonej 20
 • nakładki na poręcze z napisami brajlowskimi w budynku przy ul. Grzybowskiego 7a oraz budynku przy ul. Zielonej 20
 • wykonanie poręczy przyschodowej/ balustrady w budynku przy ul. Grzybowskiego 7a
 • udźwiękowienie otoczenia - w budynku przy ul. Grzybowskiego 7a oraz budynku przy ul. Zielonej 20
 • pętle indukcyjne - w budynku przy ul. Grzybowskiego 7a oraz budynku przy ul. Zielonej 20

 

Okres realizacji: 2024/2025 rok
Beneficjent: Powiat Chrzanowski - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Całkowita wartość projektu: 687 480,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 549 984,00 zł
Wkład własny powiatu: 137 496,00 zł

plakat promujący projekt logo programu Dostepna przestrzeń publiczna, logo pfron, herb powiatu, napisy czarne nazwa projektu, cel, wartość, dofinansowanie adres strony internetowej na dole trójkąt zie
ytablica informacyjna o dofinansowaniu z pfron
„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego pawilonu "C" Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16, w celu wykonania z garderoby pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z przebudową schodów zewnętrznych i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, na działce nr 4626/13 w Chrzanowie - na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 629/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., wydanej przez Starostę Chrzanowskiego.”


Zadanie dofinansowywane ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Zakres rzeczowy zadania:
- prace wyburzeniowe, budowlane, instalacje: CO, woda, kanalizacja sanitarna, elektryczna, wentylacja, niskoprądowa (w tym internet, system dostępowy), elektryczne, oświetlenie
- utworzenie pokoju odwiedzin dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- utworzenie WC dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
- stolarka drzwiowa dostosowana do osób niepełnosprawnych
- schody zewnętrzne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: 2023 rok

Beneficjent: Powiat Chrzanowski

Całkowita wartość projektu: 1 094 696,59 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego : 267 753,28 zł
Wkład własny powiatu: 826 943,31 zł

Zakup na rzecz Dziennego Domu Senior+ autobusu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Libiąż

Celem głównym projektu jest likwidacja barier transportowych oraz zwiększenie możliwości swobodnego i bezpiecznego poruszania się uczestników Dziennego Domu Senior+
w Libiążu poprzez zakup autobusu 20-osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Celem projektu jest również likwidacja barier transportowych wśród dzieci niepełnosprawnych, którym Gmina Libiąż zapewnia dojazd do placówki zlokalizowanej poza terenem Gminy Libiąż tj. do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie (tj. 20 osób).
Cele szczegółowe projektu:

 •  zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych poprzez likwidację bariery transportowej w dowozie na zajęcia do Dziennego Domu Senior+  w Libiążu.
 • umożliwienie osobom starszym, niepełnosprawnym zamieszkującym tereny oddalone od centrum miasta Libiąża tj. Żarki, Gromiec dostęp do zajęć terapeutycznych
  i rehabilitacyjnych realizowanych przez Dzienny Dom Senior+ w Libiążu.
 • zwiększenie dostępności uczestników dziennego Domu Senior + w Libiążu do uczestnictwa w życiu społeczny, i lokalnym, a także umożliwienie transportu tych osób na spotkania integracyjne i wydarzenia kulturalno-edukacyjne – realizowane przez placówkę.
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych dzieci poprzez likwidację bariery transportowej, która umożliwi uczestnictwo tych osób w zajęciach w SOSW
  w Chrzanowie (dowóz poza teren gminy Libiąż).

Okres realizacji: 2022/2023 rok
Beneficjent: Gmina Libiąż

Realizator: OPS w Libiążu
Całkowita wartość projektu: 354 240 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 290 000 zł
Wkład własny powiatu: 64 240 zł

Nazwa projektu:"Dostawa i montaż urządzenia typu DELTA do transportu osób niepełnosprawnych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie"

Dofinansowanie: PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Opis:W ramach projektu nastąpiła likwidacja bariery architektonicznej, jaką stanowiło niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia bocznego do budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie tj. od ulicy Kościuszki. Powyższa bariera została zlikwidowania poprzez dostawę i montaż urządzenia typu DELTA do transportu osób niepełnosprawnych przy schodach znajdujących się przy wejściu bocznym do budynku szkoły.

Okres realizacji: 2021 rok
Beneficjent: Powiat Chrzanowski

realizator: I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Całkowita wartość projektu: 27 675,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 15 221,00 zł
Wkład własny powiatu: 12 454,00 zł

platforma DELTA kolor biało - srebrny przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych - wiidok z dołu schodów
platforma DELTA kolor biało - srebrny przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych - wiidok z góry schodów, w tle drzwi wejściowe

Nazwa projektu:„Remont dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów na parterze budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chrzanowie”

Dofinansowanie: PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Zakres prac:

 • całkowity demontaż starych fliz na podłodze i ścianach, demontaż starej armatury łazienkowej, starych grzejników, wymiana okna;
 • wykonanie nowych tynków, nowych odpływów wodnych w zaprojektowanych miejscach
 • położenie nowych fliz na ścianach i posadzce
 • zamontowanie sedesów, w tym sedesu dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, z odpowiednimi uchwytami ( poręcz podłogowa uchylna, poręcz kątowa, poręcz ścienna)
 •  montaż umywalek, w tym umywalki dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim z możliwością podjazdu bezpośrednio pod umywalką z poziomu wózka inwalidzkiego
 •  wymiana kratek wentylacyjnych, oświetlenia z czujka ruch w łazienkach bez okna, zamontowanie pojemników na papier, mydło i inne środki do dezynfekcji, luster, w tym obniżonego lustra dla osoby na wózku inwalidzkim
 • wydzielenie kabiną HPL części dla tzw. brudownika-miejsce na mopy, wiadra itp.
 •  Malowanie ścian, drobne prace wykończeniowe - montaż lamp oświetleniowych
 • Drzwi wejściowe do sanitariatów pozostają bez zmian. Są wymienione na polecenie Państwowej Straży Pożarnej, są ogniochronne EI30

Okres realizacji: 2021/2022 rok
Beneficjent: Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach
Realizator: warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Albertaw Chrzanowie
Całkowita wartość projektu:110 208,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 88 166,40 zł
Wkład własny Beneficjenta: 22 041,60  zł

W okresie 2019 /2020 zrealizowane zostały 3 zadania dofinansowane ze środków PFRON, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D.

„Zakup autobusu 17-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chrzanowie

 • Całkowita wartość projektu: 239 235,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków PFRON: 191 388,00 zł
 • Wkład własny beneficjenta (środki własne Fundacji im. Brata Alberta): 47 847,00 zł

„Zakup mikrobusa 9 – osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Libiążu"

 • Całkowita wartość projektu: 139 718,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków PFRON: 80 000,00 zł
 • Wkład własny beneficjenta (środki własne Fundacji im. Brata Alberta): 59 718,00 zł

 „Zakup mikrobusa 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebini

 • Całkowita wartość projektu: 139 718,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków PFRON: 80 000,00 zł
 • Wkład własny beneficjenta: 59 718,00 zł w tym: środki Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach: 30 718,00 zł oraz środki WTZ w Trzebini: 29 000,00 zł.

 

Nazwa projektu:"Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Grzybowskiego 7a - poprzez przebudowę istniejących schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych"

Dofinansowanie: PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Opis:W ramach projektu nastąpiła likwidacja bariery architektonicznej, jaką stanowiło niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście (istniejące schody) do budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Grzybowskiego 7a. Zakres wykonanych prac został uwzględniony w załączonym do rozliczenia projektu kosztorysie ofertowym:

 • Prace rozbiórkowe

 • Budowa nowych schodów zewnętrznych o konstrukcji żelbetowej

 • Montaż barierki stalowej

 • Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych

 • Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych i drzwi wewnętrznych aluminiowych

 • Remont pomieszczenia przedsionka

 • Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz grzewczej

 • Pozostałe roboty związane z wykonaniem schodów

Wykonano prace inwestycyjne polegające na przebudowie istniejących schodów, a także dostosowaniu istniejącego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych. W niniejszym obiekcie funkcjonują: Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Biuro Audytu i Kontroli, Biuro pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, PZD w Chrzanowie.

Okres realizacji: 2017 rok
Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Całkowita wartość projektu: 138 700,91 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 41 153,57 zł
Wkład własny powiatu: 97 547,34 zł


Nazwa projektu: „ Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale”

Dofinansowanie: PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar B

Celem głównym projektu była likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale oraz poprawa dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez budowę pochylni. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu osiągnięty został cel projektu – zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do Przedszkola Samorządowego w Kwaczale.  Nastąpiła poprawa życia i społecznego funkcjonowania mieszkańców Gminy Alwernia – zniwelowane zostały bariery architektoniczne  - schody, które uniemożliwiały / utrudniały osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do placówki.

Beneficjent: Gmina Alwernia
Całkowita wartość projektu: 21 574,20 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 10 787,10 zł
Wkład własny Gminy Alwernia: 10 787,10 zł

 

Nazwa projektu: „Zakup samochodu „mikrobus” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Viribus Unitis w Babicach, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”

Dofinansowanie
– PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Opis:
Celem projektu była likwidacja barier transportowych oraz zaspokojenie potrzeb związanych ze swobodnym przemieszczaniem się uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach. Projekt polegał na zakupie samochodu osobowego –„ mikrobus”, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. W wyniku realizacji projektu zakupiono samochód marki Renault, typ Trafic, wersja Grand Passenger Pack Clim 3,0t Energy 1,6 dCi 12, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji:
2016/2017

Beneficjent:
Fundacja Viribus Unitis „Połączonymi Siłami w Babicach”

Całkowita wartość projektu:
118 450,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 80 000,00 zł
Wkład własny Fundacji: 38 450,00 zł