Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe działają w oparciu o przepisy, które reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873

Podstawą współpracy Powiatu Chrzanowskiego z trzecim sektorem jest corocznie uchwalany przez Radę Powiatu Chrzanowskiego  Program Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Od 2011 roku działa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, która powołana została Uchwałą nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r.w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie

Powiat Chrzanowski corocznie Organizuje Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Chrzanowskiego aktywnie uczestniczących w rozwoju sektora pozarządowego. Forum jest okazją do pogłębienia współpracy, wymiany doświadczeń, zainicjowania wspólnych przedsięwzięć, jak również przedstawienia form wsparcia i integracji trzeciego sektora funkcjonującego na terenie powiatu.

W sierpniu 2018 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego ustanawiano: Nagrodę Starosty Chrzanowskiego:  „Optimo modo” – „W najlepszy sposób” dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego oraz Nagrodę Starosty Chrzanowskiego  „Bonum facere” – „Czynić dobro” dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego.