Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe działają w oparciu o przepisy, które reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873

Podstawą współpracy Powiatu Chrzanowskiego z trzecim sektorem jest corocznie uchwalany przez Radę Powiatu Chrzanowskiego  Program Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Od 2011 roku działa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, która powołana została Uchwałą nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r.w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie

Powiat Chrzanowski corocznie Organizuje Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Chrzanowskiego aktywnie uczestniczących w rozwoju sektora pozarządowego. Forum jest okazją do pogłębienia współpracy, wymiany doświadczeń, zainicjowania wspólnych przedsięwzięć, jak również przedstawienia form wsparcia i integracji trzeciego sektora funkcjonującego na terenie powiatu.

W sierpniu 2018 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego ustanawiano: Nagrodę Starosty Chrzanowskiego:  „Optimo modo” – „W najlepszy sposób” dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego oraz Nagrodę Starosty Chrzanowskiego  „Bonum facere” – „Czynić dobro” dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego.