Konsultacje aktów prawa miejscowego

Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

W dniach od 28 listopada do 8 grudnia 2011r. przeprowadzono konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

W wyniku konsultacji do projektu uchwały nie wpłynęły żadne uwagi ze strony podmiotów uprawnionych do ich wyrażania. Projekt uchwały został również przekazany do zaopiniowania przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie. Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2011r. PRDPP zgłosiła soje propozycje zmian do projektu uchwały, których szczegółowe zestawienie zwiera załącznik nr 1.

Zarząd Powiatu w Chrzanowie na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011r. postanowił przyjąć wszystkie proponowane zmiany i przekazać przedmiotowy projekt uchwały pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego.

Procedowanie uchwały przez Radę Powiatu Chrzanowskiego planowane jest na sesji
w styczniu 2012r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.Konsultacje będą prowadzone w terminie od 28 listopada do 8 grudnia 2011 roku.

pobierz plik pdf: FORMULARZ KONSULTACJI - rozmiar pliku: 91.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 91.7 KB

Projektu Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

W dniach 11-25 października 2010r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Podczas konsultacji do projektu Programu nie wpłynęły żadne propozycje zmian. Również Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, która na posiedzeniu w dniu 19 października 2011r. konsultowała Program, wydała opinię pozytywną.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" po ostatecznych zmianach i zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procedowaniu na listopadowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.

Konsultacje projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zaprasza przedstawicieli sektora NGO's do konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, a także wykorzystanie zaproponowanych przez Państwa pomysłów, uwag, a także nowych, innych form współpracy, tak aby konsultowany Program w kolejnym roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom i pozwolił na lepszą współpracę samorządu powiatowego z trzecim sektorem.
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/280/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010 r. określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 6 października 2011 r. przyjął Uchwałę nr 49/119/2011 z dnia 6 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".
Konsultacje trwają od 11 do 25 października 2011 r. Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2011 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych
Ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów
Tel. 32 625 79 84
Fax. 32 625 79 46
e.mail: promocja@powiat-chrzanowki.pl
pfp@powiat-chrzanowski.pl


Osoba do kontaktu:
Joanna Wątroba,
Dyrektor Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych


Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.
Stanowiska anonimowe lub niezawierające wymaganych informacji, nie będą rozpatrywane.

Konsultacje zakończone

W dniach 1-15 października 2010r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 - 2012.

W wyniku konsultacji do projektu Programu zostały wprowadzone zmiany, których zestawienie zawiera załącznik nr 1.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy jako obligatoryjnych, a programów wieloletnich, jako fakultatywnych. Tym samym przyjęcie programu wieloletniego nie zwalnia jednostki z obowiązku uchwalenia programu rocznego. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podjął decyzję o uchwaleniu rocznego programu współpracy.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procesowaniu na najbliższej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.

Konsultacje projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011/2012"

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zaprasza przedstawicieli sektora NGO`s do konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011/2012" Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, a także wykorzystanie zaproponowanych przez Państwa pomysłów, uwag, a także nowych, innych form współpracy, tak aby konsultowany Program w kolejnych latach odpowiadał Państwa oczekiwaniom i pozwolił na lepszą współpracę samorządu powiatowego z trzecim sektorem.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/280/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010 r. określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 30 września 2010 r. przyjął Uchwałę nr 245/111/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011/2012".
Konsultacje trwają od 1 do 15 października 2010 r. Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2010 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:


Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych
Ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów
Tel. 32/625 79 84
Fax. 32/625 79 46
e.mail: promocja@powiat-chrzanowki.pl
pfp@powiat-chrzanowski.pl


Osoba do kontaktu:
Joanna Wątroba,
Dyrektor Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych


Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.
Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których mowa w pkt 4, nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty:

pobierz plik doc: UCHWAŁA Nr 245/111/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 września 2010 r. - rozmiar pliku: 144.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 144.5 KB

Dokument - Program Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2012