Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008-2014

Uchwała Nr XXXIV/208/2009 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/109/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014."

na podstawie art.12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.)Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się Uchwałę Nr XIX/109/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014." zmienioną Uchwałą Nr XXI/128/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2008r. w ten sposób iż:

 

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/109/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014." wprowadza się następujące zmiany:
1a. Usuwa się zadania
- Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
- Utworzenie Powiatowego Domu Dziecka

 

1b. Wprowadza się zadania:
- Rozwój Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących pomieszczeń
- Budowa kompleksu sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie
- Ciąg ulicy Jaworowej i Sikorskiego w Libiążu
- Ciąg ulicy Chrzanowskiej w Regulicach i ul. Prusa w Alwerni
- Utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny

 

1c. Tworzy się Tabelę „Zadania zrealizowane" stanowiącą załącznik nr 3 do „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014.", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


1d. Do Tabeli Zadania zrealizowane przenosi się zadania:
- Przebudowa skrzyżowania dróg 1001 K, 1007 K, w Libiążu: ul. 1 Maja, ul. Jaworowa, ul. Sikorskiego, ul. Górnicza, ul. Ks. Pieli, ul. Leśna i ul. Szybowcowa
- Budowa miejsc parkingowych przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3
- Adaptacja strychu i montaż platformy schodowej w budynku C Domu Pomocy Społecznej w Płazie
- Adaptacja dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Focha 3

 

1 e. W następujących zadaniach wprowadza się zmiany:
- w zadaniu „Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia" zmienia się całkowita wartość zadania z kwoty 19 744 000 zł na 19 722 000zł, oraz zmieniają się lata realizacji zadania z 2008 - 2010 na 2009-2010.
- w zadaniu „Remont i przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Trzebini. Przebudowa nawierzchni i chodników na długości 5000 m. b." zmienia się całkowita wartość zadania z kwoty 3 900 000zł na 4 819 796zł, oraz zmieniają się lata realizacji zadania z 2009 - 2010 na rok 2009.
- w zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 1013K - ciąg ul. Borowcowej (przekrój pół uliczny - odcinek ok.3,9 km). Wykonanie nakładki nawierzchni + remont chodnika + budowa brakującego chodnika + modernizacja odwodnienia" zmienia się całkowita wartość zadania z kwoty 4 700 000zł na 5 026 585zł oraz zmieniają się lata realizacji zadania z 2009 - 2010 na rok 2009.
- w zadaniu „Remont ulicy ks. Karola Wojtyły w Mętkowie - droga powiatowa nr 1009K" zmienia się całkowita wartość zadania z kwoty 1 410 000zł na 1 510 000zł.
- w zadaniu „Remont i przebudowa drogi powiatowej Rozkochów - Kwaczała. Przebudowa ze wzmocnieniem nawierzchni siatką stalową, budowa pobocza wraz z rowami odwadniającymi na długości 1900 m. b." zmienia się całkowita wartość zadania z kwoty 1 000 000zł na 5 950 000zł oraz lata realizacji zadania z 2009 - 2010 na lata 2009 - 2011.
- w zadaniu „Remont i przebudowa drogi powiatowej Brodła - Mirów. Przebudowa ze wzmocnieniem nawierzchni siatką stalową, budowa pobocza wraz z rowami odwadniającymi na długości 2000 m. b." zmieniają się lata realizacji zadania z 2009-2010 na 2010-2011.
- w zadaniu „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie" zmienia się całkowita wartość zadania z kwoty 2 000 000zł na 1 478 142zł, oraz zmieniają się lata realizacji zadania z 2008 - 2009 na rok 2009.
- w zadaniu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Libiążu" zmienia się całkowita wartość zadania z kwoty 327 000zł na 998 000zł
- w zadaniu „Termomodernizacja budynku przy ul. Focha 3 w Chrzanowie" zmienia się całkowita wartość zadania z kwoty 2 000 000zł na 493 000zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/208/2009 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 czerwca 2009r.

 

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem realizacji strategii rozwojowych. Przypisuje on poszczególnym przedsięwzięciom harmonogramy finansowania zadań oraz określa całkowite - również zewnętrzne możliwości finansowe jednostek. WPI jest dobrym narzędziem kontrolowania wydatków inwestycyjnych samorządu, zintegrowanym z wieloletnimi prognozami finansowymi, monitorującymi zdolność kredytową powiatu. Prowadzi do optymalnego wykorzystania środków na inwestycje oraz do modyfikacji wydatków bieżących. Jest również niezbędnym dokumentem wymaganym podczas procesu aplikacji o środki pozabudżetowe. Mając na uwadze powyższe argumenty przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.
Obecnie istnieje konieczność zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014." z uwagi na fakt, iż część zadań inwestycyjnych została zrealizowana oraz Zarząd Powiatu podjął decyzję o realizacji nowych zadań, które nie były ujęte w WPI. Ponadto wprowadzenie do WPI Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014 nowych zadań jest niezbędne z uwagi, na fakt aplikacji o środki pozabudżetowe na w/w zadania.

 

2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:

WPI daje władzom samorządowym wielofunkcyjny instrument polityki informacyjnej. Mieszkańcy mając możliwość zapoznania się z przeznaczeniem środków publicznych mogą wpływać na kierunki inwestowania w powiecie. Dokument ten służy również jako baza informacyjna o zadaniach inwestycyjnych oraz jest swego rodzaju ofertą dla potencjalnych inwestorów.

 

3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia

Uchwała nie pociąga za sobą skutków finansowych.

Uchwała Nr XXI/128/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/109/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014."

na podstawie art.12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala co następuje:


§ 1

 

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/109/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014." wprowadza się następujące zmiany:
- Usuwa się Zadanie nr 7 pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1013 K - dalszy ciąg ul. Pogorskiej, droga powiatowa nr 1016 K ul. Pogorska, przekrój pół uliczny - odcinek ok.. 1500 m.b. Remont nawierzchni, remont chodników - od ul. Szarych Szeregów do Stelli - jednostronnie, na odcinku zabudowy oś. Stella - obustronnie z zatokami autobusowymi, modernizacja odwodnienia".
- W jego miejsce wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy północno - wschodniej Chrzanowa".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/128/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2008r.

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem realizacji strategii rozwojowych. Przypisuje on poszczególnym przedsięwzięciom harmonogramy finansowania zadań oraz określa całkowite - również zewnętrzne możliwości finansowe jednostek. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy północno - wschodniej Chrzanowa" realizowane przez Gminę Chrzanów przebiega częściowo drogami powiatowymi, dlatego też zasadne jest ujęcie go w „WPI Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014."
Ponadto wprowadzenie tego zadania do WPI Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014."
jest niezbędne podczas procesu aplikacji o środki pozabudżetowe.
Po analizach przepustowości ruchu drogowego okazało się, że w/w zadanie inwestycyjne jest zadaniem priorytetowym, jeśli chodzi o usprawnienie ruchu tranzytowego i międzyosiedlowego w mieście Chrzanów. Wyjątkowo pilne jest odciążenie śródmieścia Chrzanowa z ruchu tranzytowego i poprawa komunikacji na kierunkach tranzytowych i w relacjach wewnętrznych, przecinających linię kolejową. Przedmiotowa obwodnica umożliwi dostęp do terenów inwestycyjnych położonych w pn. części miasta.
Z uwagi na powyższe zasadne jest też usunięcie z WPI Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014." zadania nr 7 pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1013 K - dalszy ciąg ul. Pogorskiej, droga powiatowa nr 1016 K ul. Pogorska, przekrój pół uliczny - odcinek ok.. 1500 m.b. Remont nawierzchni, remont chodników - od ul. Szarych Szeregów do Stelli - jednostronnie, na odcinku zabudowy oś. Stella - obustronnie z zatokami autobusowymi, modernizacja odwodnienia" jako mniej ważnego dla poprawy komunikacji w powiecie.
Mając na uwadze powyższe argumenty przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

 

2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:

Wprowadzenie do „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014." zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy północno - wschodniej Chrzanowa" realizowanego przez Gminę Chrzanów. Usunięcie z WPI Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008- 2014." Zadania nr 7 pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1013 K - dalszy ciąg ul. Pogorskiej, droga powiatowa nr 1016 K ul. Pogorska, przekrój pół uliczny - odcinek ok.. 1500 m.b. Remont nawierzchni, remont chodników - od ul. Szarych Szeregów do Stelli - jednostronnie, na odcinku zabudowy oś. Stella - obustronnie z zatokami autobusowymi, modernizacja odwodnienia".
Bezpośrednim skutkiem społecznym inwestycji jest stworzenie połączenia o charakterze obwodowym dla sieci dróg regionalnych i lokalnych zbiegających się w centralnym rejonie Chrzanowa, usprawniającego ruch tranzytowy i międzyosiedlowy, oraz podnoszącego dostępność węzłów autostrady A-4. W wyniku realizacji inwestycji planuje się również osiągnięcie innych celów głównych projektu, w tym: odciążenie układu drogowego śródmieścia poprzez wyprowadzenie ruchu odbywającego się pomiędzy DW 781 (ul. Szpitalna) oraz ul. Topolową (droga powiatowa 1027 K) a autostradą A-4, DK 79 oraz DW 933 poza ten obszar, co zapewni poprawę powiązań między lokalnym, regionalnym i krajowym układem drogowym; poprawa niskiego obecnie standardu powiązań obu części miasta, przedzielonych linią kolejową; zapewnienie bezpośredniego połączenia pomiędzy Szpitalem Powiatowym a autostradą A-4 i pn. odcinkiem wylotowym DK 79, oraz z zach. częścią miasta (optymalizacja działania systemu ratownictwa medycznego); poprawa dostępności do DW 933 (kierunek Oświęcim); poprawa bezpieczeństwa i uporządkowanie ruchu na obciążonej ul. Trzebińskiej; poprawa dostępności terenów inwestycyjnych położonych w rejonie skrzyżowania ul. Topolowej i Szpitalnej (stary szpital) oraz w rejonie ul. Europejskiej i na pn. od skrzyżowania ulic: Trzebińska/Sikorskiego. Powyższe cele są zgodne z celami Działania 4.1. MRPO, które zakładają: budowę nowych odcinków dróg regionalnych i lokalnych istotnych dla rozwoju regionu (w tym w szczególności dojazdów do autostrady A4, powiązanie węzłów autostradowych z istniejącą siecią dróg i obwodnic miast) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia:

Brak skutków finansowych.