Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chrzanowskiego na lata 2007-2013

Dokument pn. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chrzanowskiego na lata 2007-2013 został przyjęty Uchwałą Nr LI/312/2006 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2006 r.

Dla racjonalnego i długofalowego zaplanowania wydatków, zwłaszcza na rzecz projektów perspektywicznych Zarząd Powiatu podjął działania nad stworzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który został opracowany przy założeniu, że jego sporządzenie przyczyni się do planowego zarządzania Powiatem w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem potencjału finansowego Powiatu oraz pomoże w pozyskaniu środków unijnych.

 

Prace nad dokumentem przebiegały w trzech etapach.

 

Etap I – diagnoza stanu.

Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-gospodarczej Powiatu. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących zagadnień:

  • sytuacji demograficznej i społecznej,
  • stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury drogowej, telekomunikacyjnej,
  • gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
  • stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji,
  • sytuacji gospodarczej, w tym w sferze rolnictwa oraz działalności pozarolniczej,
  • problematyki przestrzennej i mieszkaniowej,
  • gospodarki finansowej powiatu oraz inwestycji publicznych.

Przy opracowywaniu diagnozy stanu dokonano również przeglądu dokumentów Powiatu związanych ze sferą przestrzenną.


Etap II – dyskusja na temat głównych problemów Powiatu oraz sposobów ich rozwiązania.

Do programu wnioski składali radni i dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych. W ramach etapu II, podczas spotkań dyskutowane były szeroko główne problemy rozwojowe Powiatu z uwzględnieniem głównych priorytetów rozwojowych tj. rynek pracy (bezrobocie), bezpieczeństwo publiczne itp.

 

Etap III – zarys projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - robocza wersja dokumentu.

Zespół opracowujący Wieloletni Plan Inwestycyjny przygotował zarysy dokumentów obejmujących zadania priorytetowe.
W kolejnym kroku zadania priorytetowe, zgodnie z kryteriami doboru, zostały umieszczone w projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego jako przewidziane do realizacji w latach 2007 - 2013.

 

W skład Komisji Koordynującej do spraw Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2007-2013 weszli:

Stanisława Klimczak – Przewodnicząca Zespołu – Wicestarosta Powiatu
Tadeusz Pająk – Członek Zarządu Powiatu
Joanna Jaguś – Skarbnik Powiatu
Klementyna Kłeczek – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Joanna Wątroba – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Paulina Sośnierz – Sekretarz Zespołu – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Małgorzata Wojar – Pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Jerzy Fraś – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Marcin Idzik – Dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Waldemar Zając – p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
Janusz Szczęśniak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego
Zofia Gniewek – Radna Powiatu Chrzanowskiego
Tomasz Kikla – Radny Powiatu Chrzanowskiego
Tadeusz Adamczak – Radny Powiatu Chrzanowskiego
Antoni Gawronek – Radny Powiatu Chrzanowskiego
Tadeusz Kołacz – Radny Powiatu Chrzanowskiego
Czesława Kikla – Radna Powiatu Chrzanowskiego
Alicja Woźniak – Radna Powiatu Chrzanowskiego
Wiktor Cypcar – Radny Powiatu Chrzanowskiego
Jolanta Głowacz – Radna Powiatu Chrzanowskiego
Zbigniew Klatka – Radny Powiatu Chrzanowskiego