Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego

Dokument ten został opracowny przez warszawskie Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu Uniconsult, a sfinansowane z Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Opracowanie to jest dokumentem finalnym, zawierającym w sobie Diagnozę i projekcję sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu chrzanowskiego, opis Powiatu Chrzanowskiego oraz Wyniki przeprowadzonych analiz. Stanowi on zestaw projektów, których realizacja ma wpłynąc na ożywienie rozwoju gospodarczego powiatu. Poszczególne projekty były konsultowane zarówno z przedstawicielami społeczności lokalnej, jak również władzami powiatu oraz gmin należących do powiatu.
W projektach zostały wykorzystane nowoczesne metody wsparcia rozwoju gospodarczego, oparte na wytycznych Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, wprowadzjącego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych oraz szczegółpwych programów operacyjnych takich jak: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.