Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Mediacje

Od czerwca 2017 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego umożliwia prowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym.
Mediacja ma zastosowanie szczególnie w sprawach, w których może być zawarta ugoda, lub w takich w których organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata.
1.Mediacja jest dobrowolną rozmową stron będących w konflikcie, z udziałem akceptowanego przez strony mediatora. Mediacja w postępowaniu administracyjnym może się odbyć jeżeli pozwala na to charakter sprawy, tzn. gdy prawo stwarza pole do negocjacji i mediacji. W przypadkach kiedy prawo jednoznacznie określa warunki jakie muszą być spełnione aby zrealizować konkretna sprawę, nie podejmuje się mediacji.
2.Mediator kierując się zasadami bezstronności, neutralności i poufałości dąży do polubownego rozwiązania sporu. Wspiera uczestników mediacji w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych. Mediatorem nie może być pracownik organu administracji publicznej przed którym toczy się postępowanie w spornej sprawie.
3.Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych oraz prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa. Organ administracji publicznej załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami zawartymi w protokole z przebiegu mediacji.
4.Uczestnikami mediacji mogą być:
- organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania,
- strony postępowania.
5. Podstawowe zasady mediacji:
- Dobrowolność
Dobrowolność jako naczelna zasada, obowiązuje strony i mediatora. Mediator zobowiązany jest do poinformowania stron na wstępie postępowania mediacyjnego o tym, że mają prawo do odstąpienia od mediacji na każdym jej etapie.
- Akceptowalność
Strony konfliktu powinny zaakceptować osobę mediatora, jak i sposób prowadzenia mediacji w trakcie przebiegu postępowania mediacyjnego.
- Bezstronność
Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Mediator nie powinien sugerować, co może być przedmiotem ugody ani narzucać rozwiązania sporu. Może natomiast, zachęcać strony do wyrażania stanowisk i opinii oraz do negocjowania formy zadośćuczynienia czy też innych elementów ugody.
- Neutralność
Mediator ma obowiązek pozostać neutralny wobec sposobu rozwiązania sporu proponowanego przez jedną ze stron. Może natomiast ocenić, czy zawartemu porozumieniu będzie można nadać klauzulę wykonalności gdyby strony chciały zatwierdzić ugodę przed sądem. Neutralność mediatora jest gwarantowana przyjętymi przez mediatora zasadami etyki mediatora.
- Poufność
Przebieg mediacji jest całkowicie poufny. Zasada obowiązuje podczas sesji wspólnych i spotkań na osobności. Strony mogą przekazać osobom trzecim tylko takie informacje jakie wspólnie uzgodnią. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
6. Przebieg postępowania mediacyjnego
a)    Rozpoczęcie procesu mediacyjnego
- Inicjatywa strony o przeprowadzenie mediacji
Mediacja jest możliwa jedynie wówczas, gdy organ prowadzący uzna wniosek za zasadny z uwagi na charakter sprawy.
- Inicjatywa z urzędu (organu prowadzącego sprawę)
Istnieje możliwość podjęcia mediacji z inicjatywy organu prowadzącego postępowanie, jeżeli charakter sprawy na to pozwala.
b)    Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji – z urzędu lub na wniosek strony
W zawiadomieniu – o możliwości mediacji z urzędu lub na wniosek strony - organ administracji publicznej zwraca się do stron o:
- wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji,
- wybranie mediatora
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji zawiera pouczenie o zasadach prowadzenia mediacji oraz ponoszenia jej kosztów.
c) Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji
Organ wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji po wyrażeniu zgody na mediację. W postanowieniu o skierowaniu sprawy do mediacji wskazuje się mediatora wybranego przez uczestników mediacji, a jeżeli uczestnicy mediacji nie wybrali mediatora, wskazuje się mediatora wybranego przez organ administracji publicznej.
Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji doręcza się stronom oraz organowi o którym mowa w art. 106 §  1 k.p.a.
d) Mediacje i sporządzenie protokołu z jej przebiegu
Mediator prowadzi  mediacje wg obowiązujących standardów, wspierając uczestników mediacji w formułowaniu propozycji ugodowych. Mediator sporządza protokół z mediacji w którym wpisuje w szczególności dokładne ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy. Protokół przekazywany jest organowi prowadzącemu a jego odpisy otrzymują uczestnicy mediacji.
e) Załatwienie sprawy zgodnie z ustaleniami
Organ prowadzący postępowanie załatwia sprawę zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przebiegu mediacji, o ile ustalenia te zostały dokonane w granicach obowiązującego prawa. Sprawa, w której przeprowadzono mediację, może zostać zakończona m.in. zatwierdzeniem ugody wypracowanej przed mediatorem, względem której odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 117–121 k.p.a., lub wydaniem decyzji administracyjnej.
f) Postanowienie o zakończeniu mediacji
W razie nieosiągnięcia celów mediacji organ wydaje postanowienie o zakończeniu mediacji i rozstrzyga sprawę na zasadach ogólnych.
7. Koszty wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokrywa organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda - strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej. Szczegóły określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 roku w prawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu mediacyjnym.
Jeżeli po zapoznaniu się z powyższymi zasadami chcesz skorzystać z możliwość mediacji – złóż wniosek o przeprowadzenie mediacji.
Wzór wniosku w załączeniu.
W przypadku pytań osób zainteresowanych mediacjami prosimy o kontakt.
e-mail: 
sekretariat@powiat-chrzanowski.pl
telefon: 32 625-79-95
Osoba do kontaktu: Janusz Kawala Sekretarz Powiatu Chrzanowskiego

Szczegóły: BIP