Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Geodeta Powiatowy
Dyrektor - Dorota Dubikowska
tel. (032) 7 121 060

Zastępca Dyrektora - Alicja Stanisławczyk
tel. (032) 7 121 059

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, projekty ZUDP
Magdalena Katarzyńska
Katarzyna Kocyk
tel. (032) 7 121 051

Zmiany Ewidencji Gruntów i Budynków
Kinga Paryło
tel. (032) 7 121 055
Małgorzata Leśniak
tel. (032) 7 121 073
Anna Kucharczuk
tel. (032) 7 121 072
Małgorzata Kłudkowska - Matusiak
Paulina Sawka
tel. (032) 7 121 068
Katarzyna Paszkowska
tel. (032) 7 121 058

Obsługa stron - kopie map, wypisy, wyrysy z Ewidencji Gruntów i Budynków
Agnieszka Feliks
Justyna Duda
tel. (032) 7 121 057
Mariola Tuleja - Jekiełek
tel. (032) 7 121 053
Katarzyna Surma
tel. (032) 7 121 054

Ewidencja Gruntów i Budynków
Lucyna Wacławek
Krzysztof Smalcerz
tel. (032) 7 121 062

Kontrola operatów syt. wys.
Iwona Piechowicz
tel. (032) 7 121 070
Luiza Kowalska - Liszka
tel. (032) 7 121 071
Natalia Kosowska
tel. (032) 7 121 061

Kontrola operatów prawnych
Joanna Łapuszek
tel. (032) 7 121 071
Urszula Godyń
tel. (032) 7 121 056
Marcin Paryło
tel. (032) 7 121 065
Daniel Modrzejewski
tel. (032) 7 121 066

e-mail: podgik@powiat-chrzanowski.pl

Zadania PODGIK

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

  • przygotowywanie materiałów do wydania i klauzulowania dla robót geodezyjnych
  • udzielanie informacji o materiałach znajdujących się w zasobie oraz wykonanie zleceń stron
   prywatnych, opracowanie wytycznych technicznych do wykonywania zgłoszonych robót,
  • przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych oraz ich
  • rejestracja, archiwizowanie oraz włączenie do zasobu,
  • przygotowywanie wniosków o wyłączenie dokumentów z zasobu,
  • wdrażanie informatycznego sposobu przechowywania, aktualizacji i udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • kontrola właściwego obiegu wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
  • kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii odpowiednich uprawnień zawodowych,
  • prowadzenie osnów szczegółowych.
 2. W zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:

  • wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów w systemie komputerowym wraz z przygotowaniem zawiadomień o zmianie,
  • uzgadnianie numeracji nowo powstałych działek,
  • sporządzanie wypisów z ewidencji gruntów,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń dotyczących spraw związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków.
 3. W zakresie uzgadniana usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

  • przygotowanie materiałów i projektów na posiedzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
  • zawiadomienie instytucji branżowych o tematach posiedzenia oraz zaklauzulowanie projektu .
 4. Inne zadania:

  • realizacja wniosków o zniszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gruntów,
  • przygotowywanie corocznych projektów planów wydatków i sprawozdań z wykonania Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
  • przygotowywanie przetargów z zakresu zadań wydziału.

Załatw sprawę