Starosta Chrzanowski

Starosta Chrzanowski

ANDRZEJ URYGA

Kompetencje:

 1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty, należy:
  • organizowanie pracy Starostwa,
  • podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
  • upoważnienie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
  • realizacja polityki personalnej w Starostwie,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
 2. Starosta inicjuje i organizuje prace nad kierunkami rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu.
 3. Nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
 4. Starosta wykonuje inne zadania zastrzeżone dla starosty ustawami, uchwałami rady i zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
 5. Starosta koordynuje i nadzoruje działania powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym
  w szczególności z zakresu promocji zatrudnienia oraz jednostki organizacyjnej pełniącej funkcje zarządcy dróg powiatowych

Sekretariat - II piętro
ul. Partyzantów 2 tel. 32 625 79 95
32-500 Chrzanów fax 32 625 79 04
e-mail: sekretariat@powiat-chrzanowski.pl

Przyjmowanie stron:
Środa w godzinach od 13:00 do 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2