Wydział Ochrony Środowiska

Dyrektor - Wiesław Domin

ul. Grzybowskiego 7a
tel. 32 712 10 06
 
Zastępca Dyrektora - Iwona Sermak
 
tel. 32 712 10 07

Telefony

 32 712 10 07 - Pozwolenia na zbieranie odpadów, pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
 32 712 10 09 - Geolog powiatowy
 32 712 10 10 - Zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu, rejestracja sprzętu pływającego, wydawanie kart wędkarskich
 32 712 10 11 - Przetwarzanie odpadów
 32 712 10 12 - Wycinka drzew i gospodarka leśna na terenie lasów prywatnych
 e-mail: osr@powiat-chrzanowski.pl

POLITYKA ŚRODOWISKOWA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Powiat Chrzanowski jako regionalna wspólnota samorządowa utworzona w celu samodzielnego wykonywania administracji publicznej realizując nadrzędny cel polityki ekologicznej Powiatu Chrzanowskiego określający ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POWIATU CHRZANOWSKIEGO ZAPEWNIAJĄCY WYSOKĄ JAKOŚĆ ŚRODOWISKA pragnie poprzez swoje działania zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne.

          Realizacja ustawowych zadań przez Powiat Chrzanowski wiąże się z powstawaniem aspektów środowiskowych:

 • wytwarzanie i składowanie odpadów na składowisku;
 • zanieczyszczenie gruntu;
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych;
 • emisja gazów i pyłów do atmosfery;

  Powiat Chrzanowski w swoich działaniach będzie się koncentrować na:
 • właściwej gospodarce odpadami, zwłaszcza poprzez segregację odpadów;
 • ochronie wód, poprzez zapewnienie najwyższego możliwego stopnia oczyszczania ścieków
 • ochronie terenów przyrodniczo cennych;
 • redukcji emisji pyłów i gazów do atmosfery;
 • kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców powiatu chrzanowskiego poprzez szeroko rozumianą edukację ekologiczną;
 • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
 • zwiększenie wiarygodności w oczach osób i podmiotów zainteresowanych bezpośrednio ochroną środowiska
 • poprawę relacji między administracją i społeczeństwem oraz usprawnienie realizacji procedur administracyjnych z dziedziny ochrony środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Wyszukiwanie kart informacyjnych

 • Nazwa – publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Załatw sprawę