Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor - Krystyna Celarek

ul. Partyzantów 2, pok. 007 , Tel. 32 625 79 63
e-mail: agn@powiat-chrzanowski.pl

Z-ca Dyrektora - Andrzej Kiełbalski

ul. Partyzantów 2, pok. 011 , Tel. 32 625 79 81
e-mail: agn@powiat-chrzanowski.pl

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2011 roku w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami środa jest dniem wewnętrznym.
Strony przyjmowane są w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w dniach :
Poniedziałek od 7.00 – 17.00
Wtorek od 7.00 – 15.00
Środa: dzień wewnętrzny
Czwartek od 7.00 – 15.00
Piątek od 7.00 – 13.00

Telefony

32 625 79 26 pok. 009 Sprzedaż, dzierżawy, służebności, wejścia w teren.
32 625 79 26 pok. 009 Regulacje stanów prawnych, gruntów Skarbu Państwa.
32 625 79 27

pok. 010

Scalenia i wymiany, wspólnoty gruntowe.

32 625 79 28

pok. 013

Zwroty nieruchomości, mienie powiatowe, odszkodowania za drogi, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

32 625 79 35

pok. 010

Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa.

32 625 79 35

pok. 010

Ochrona gruntów rolnych, użytkowanie wieczyste - garaże, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

32 625 79 38

pok. 008

Pozwolenia na budowę

32 625 79 42

pok. 004

Pozwolenia na budowę

32 625 79 43

pok. 110

Zgłoszenie robót budowlanych

32 625 79 73

pok. 111

Pozwolenia na budowę

Zadania Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Do podstawowych zadań wydziału należą w szczególności:

 1. Zadania z zakresu architektury i budownictwa:

  • realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru architektoniczno - budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska,
  • realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,
  • kontrolowanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlanej,
  • nadzorowanie i kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i stosowania wyrobów budowlanych,
  • prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych i przyjmowaniem zgłoszeń w sprawach określonych przez prawo budowlane, należących do właściwości starosty,
  • prowadzenie rejestru wniosków pozwoleń na budowę i rejestru decyzji oraz ujednoliconej ewidencji i statystyki obiektów budowlanych,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
  • przygotowywanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
  • rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
  • uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych,
  • prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
  • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa,
  • potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 2. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami:

  • tworzenie oraz gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
  • prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego i odszkodowawczego,
  • opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu na wniosek zainteresowanych,
  • prowadzenie postępowań mających na celu ograniczenie korzystania z nieruchomości,
  • prowadzenie spraw z zakresu wymiany i scalania gruntów,
  • przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z wyłączeniem spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów,
  • prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych,
  • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
  • ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
  • prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
  • prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
  • wydawanie zgód właścicielskich na zajęcie nieruchomości w celach inwestycyjnych,
  • inne zadania wynikające z przepisów szczególnych .
 3. Inne zadania:

  • prowadzenie spraw związanych z przystępowaniem powiatu do spółek prawa handlowego, ich tworzenia oraz spraw związanych z uprawnieniami i obowiązkami powiatu jako akcjonariusza lub udziałowca.

Załatw sprawę

Sprawy związane z Użytkowaniem Wieczystym oraz Trwałym Zarządem

pobierz plik pdf: Informacja - rozmiar pliku: 206.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 206.3 KB

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.