Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dyrektor - Ewa Szydłowska-Koryczan

ul. Partyzantów 2, p.114, 115, 116

Telefony

32 625 79 44
32 625 79 45
32 625 79 74

e-mail: edu@powiat-chrzanowski.pl

Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie edukacji:

  • przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół i placówek,
  • przygotowywanie aktów prawnych związanych z zakładaniem, przekształceniem oraz likwidacją szkół i placówek,
  • prowadzenie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw gospodarczych, finansowych, administracyjnych i organizacji pracy,
  • przygotowywanie wniosków do budżetu powiatu w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
  • opiniowanie zmian w planach finansowych szkół i placówek,
  • bieżąca analiza i ocena realizacji budżetu szkół i placówek,
  • opiniowanie, przed zatwierdzeniem, arkuszy organizacyjnych szkół i placówek zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu,
  • gromadzenie dokumentacji związanej z wewnętrznym mierzeniem jakości pracy szkół i placówek,
  • planowanie naboru do szkół,
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach wynikających z zadań organu prowadzącego,
  • przygotowywanie sprawozdań dla potrzeb kuratorium oświaty oraz wynikających z bieżącego funkcjonowania wydziału dla wydziału finansowego, jak również zbiorczego zestawienia w ramach systemu informacji oświatowej,
  • koordynacja działań kulturalnych i sportowych prowadzonych przez szkoły i placówki,
  • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek,
  • prowadzenie procedury uzyskiwania przez nauczycieli kontraktowych stopnia nauczyciela mianowanego,
  • organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek,
  • sporządzanie bieżących analiz dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
  • współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach i w placówkach oraz z kuratorium oświaty w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród starosty dla nauczycieli i uczniów,
   koordynacja działań podejmowanych przez szkoły i placówki w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
  • współpraca z wydziałem Starostwa realizującym zadania w zakresie inwestycji,
  • prowadzenie spraw związanych z działalnością oświaty niepublicznej w zakresie:
   • ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
   • nadawania (i cofania) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkołom i placówkom oświatowym i ich rozliczanie,
   • obsługa (tj. naliczanie i rozliczanie)dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym i jej rozliczanie,
  • przygotowanie skierowań do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych na podstawie orzeczeń kwalifikacyjnych do kształcenia specjalnego,
  • kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  • realizacja innych zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych szkół i placówek oświatowych, których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych powiatu.
 2. W zakresie kultury:

  • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowych bibliotek publicznych,
  • współpraca z jednostkami powiatu w zakresie organizowania imprez kulturalnych,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody artystycznej Powiatu Chrzanowskiego,
  • współdziałanie z jednostkami powiatu, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie organizacji obchodów świąt narodowych 3 Maja i 11 Listopada oraz innych uroczystości, imprez artystycznych i kulturalnych.
 3. W zakresie sportu:

  • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym uczniowskich klubów sportowych,
  • nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym uczniowskich klubów sportowych,
  • współdziałanie z jednostkami powiatu, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

Załatw sprawę