Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nieruchomości - ogłoszenia

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - rozmiar pliku: 28 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 28 KB

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Termin wywieszenia: od 08.04.2024 r. do 13.05.2024 r.

pobierz plik docx: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do darowizny. - rozmiar pliku: 15.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 15.1 KB

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do darowizny.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Chrzanowski ogłasza, że
z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona zostaje do przekazania
w formie darowizny:

Nieruchomość położona na terenie gminy Trzebinia, obręb Trzebionka składająca się
z działki nr 94/201 o powierzchni 0,2629 ha objętej księgą wieczystą KR1C/00059106/3.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/571/III/2002 z dnia 27.09.2002 r. działka położona jest na terenach przeznaczonych pod: ulice i drogi dojazdowe wydzielone, mieszkalnictwo wielorodzinne
i jednorodzinne oraz zieleni urządzonej.

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr Rej. 176/23 z dnia 9.05.2023 r. darowizna nastąpi na rzecz Gminy Trzebinia z przeznaczeniem na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, tj. utrzymanie istniejącej drogi.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy, przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeśli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.
Termin składania wniosków, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2), upływa z dniem
30.06.2023 r.
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie począwszy od 15.05.2023 r.

Niniejszy wykaz zostaje przekazany Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Ponadto, zostaje umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia - Ogłoszenia różne, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 (parter obok wejścia głównego), a informacja o tym została zamieszczona w prasie.

Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Chrzanowie w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami pok. 9 tel. 32/ 625 79 26.

 

 

 

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 15.05.2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia. - rozmiar pliku: 16.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 16.1 KB


OGŁOSZENIE  Starosty Chrzanowskiego z dnia 15.05.2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Chrzanowski ogłasza, że
z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zostaje przeznaczona do użyczenia na rzecz Gminy Alwernia nieruchomość Skarbu Państwa położona w Gminie Alwernia, obręb ewidencyjny Podłęże, oznaczona według operatu ewidencji gruntów jako działka nr 243 o pow. 0,0300 ha objęta księgą wieczystą nr KR1C/00096091/5.

Działka stanowi użytek drogowy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła, działka nr 243 położona jest częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (57 MN), częściowo w terenach dróg publicznych klasy funkcjonalno-technicznej dojazdowej (23 KD-D).

Nieruchomość zostaje przeznaczona do użyczenia na okres 3 lat na cel związany z realizacją przez Gminę Alwernia zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Starosta zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z wykazu terenów przeznaczonych do użyczenia.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie począwszy od
15.05.2023 r.

Niniejszy wykaz zostaje przekazany Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Ponadto, zostaje umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia - Ogłoszenia różne, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 (parter obok wejścia głównego), a informacja o tym została zamieszczona w prasie.
Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami pok. 9 tel. 32 625 79 26, 32 625 79 29.

 

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 20.04.2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia. - rozmiar pliku: 14 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 14 KB

OGŁOSZENIE

Starosty Chrzanowskiego z dnia 20.04.2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Chrzanowski ogłasza, że
z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zostaje przeznaczona do użyczenia na rzecz Gminy Alwernia nieruchomość Skarbu Państwa położona w Gminie Alwernia, obręb ewidencyjny Kwaczała, oznaczona według operatu ewidencji gruntów jako działka nr

1726 o pow. 1,8300 ha oraz 1727/2 o pow. 3,9000 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1C/00101861/3.

Działka nr 1726 stanowi użytek tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – „Bz” i znajduje się na obszarze, na którym zlokalizowane jest boisko sportowe, natomiast działka nr 1727/2 posiada użytek mieszany (tereny rekreacyjno-wypoczykowe, grunty zadrzewione i zakrzewione, pastwiska trwałe).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba Żegoty i Regulice, działka nr 1726 – jest położona w terenach sportu i rekreacji (03 US), natomiast działka nr 1727/2 częściowo w terenach sportu i rekreacji (03 US), częściowo w terenach zabudowy usługowej (25 U), pozostała część w terenach trwałych użytków zielonych (121RZ i 122RZ).

 

Nieruchomość zostaje przeznaczona do użyczenia na okres 3 lat na cel związany z realizacją przez Gminę Alwernia zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (w stosunku do terenu zajętego pod boisko sportowe oraz obszaru niezbędnego do obsługi i dojazdu do przedmiotowego terenu rekreacyjnego) oraz w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody (w stosunku do pozostałego terenu).

Starosta zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z wykazu terenów przeznaczonych do użyczenia.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie począwszy od 20.04.2023 r.

Niniejszy wykaz zostaje przekazany Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Ponadto, zostaje umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia - Ogłoszenia różne, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 (parter obok wejścia głównego), a informacja o tym została zamieszczona w prasie.

Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami pok. 9 tel. 32 625 79 26, 32 625 79 29.

 

 

 

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zamiany - rozmiar pliku: 15.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 15.8 KB

OGŁOSZENIE
Starosty Chrzanowskiego z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zamiany.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Chrzanowski ogłasza, że zostaje przeznaczona do zamiany nieruchomość Skarbu Państwa położona w Chrzanowie przy Alei Henryka 6 i 8 oznaczona nr 4857/1 o pow. 0,0032 ha obj. księgą wieczystą KR1C/00101302/7.

Zamiana nieruchomości nastąpi pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Chrzanów jako dopełnienie umowy zamiany z dnia 19.04.2021 r. dokonanej aktem notarialnym Rep. A. nr 980/2021.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr XX/232/2012 z dnia 24.04.2012 r. nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy śródmiejskiej – symbol 2. UMW

Nieruchomość jest zabudowana częścią budynku garażowego należącym do kompleksu nieruchomości po byłej Komendzie Policji zlokalizowanej przy al. Henryka 6 i 8 w Chrzanowie.
Wartość zabudowanej nieruchomości została określona na podstawie operatu szacunkowego na kwotę 19.200,00 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 146/23 z dnia 3.04.2023 r. przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Chrzanów jako dopełnienie umowy zamiany z dnia 19.04.2021 r. dokonanej aktem notarialnym Rep. A. nr 980/2021.

Starosta zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z wykazu terenów przeznaczonych do zamiany.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo
w nabyciu z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy, przysługuje osobie, która spełni jeden
z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeśli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.
Termin składania wniosków, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2), upływa z dniem 26.05.2023r.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie począwszy od 11.04.2023 r.

Niniejszy wykaz zostaje przekazany Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Ponadto, zostaje umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia -Ogłoszenia różne w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 (parter obok wejścia głównego), a informacja o tym została zamieszczona w prasie.
Bliższe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami pok. 9 tel.32/ 625-79-26.

 

pobierz plik docx: O G Ł O S Z E N I E Starosty Chrzanowskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia. - rozmiar pliku: 15.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 15.9 KB

O G Ł O S Z E N I E Starosty Chrzanowskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia.

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 11.01.2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia. - rozmiar pliku: 26.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 26.9 KB

OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 11.01.2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia.

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 11.01.2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy. - rozmiar pliku: 30.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 30.9 KB

OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 11.01.2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 11.01.2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do darowizny. - rozmiar pliku: 30.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 30.6 KB

OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 11.01.2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do darowizny.

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 5 października 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy. - rozmiar pliku: 14.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 14.6 KB

OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 5 października 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do dzierżawy nieruchomość położona na terenie gminy Trzebinia, obręb Trzebionka składająca się z działki o nr 546/4 o powierzchni całkowitej 0,0078 ha oraz nr 2466 o powierzchni całkowitej 0,0018 ha.


Nieruchomość stanowi użytek mieszany; tereny mieszkaniowe oraz drogowe.


Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00100932/5 z wpisem własności na rzecz Skarbu Państwa.
Dla obszaru na którym jest położona nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszczalne zagospodarowanie jest określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/259/VIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. nieruchomość położona jest na terenach komunikacji (KDZ).
Na terenie przeznaczonym do dzierżawy nie jest możliwe wznoszenie budowli i budynków. Inne prace wymagające zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę mogą być wykonywane po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.


Nieruchomość zostaje przeznaczona do dzierżawy na cele lokalizacji ogródków przydomowych na okres 3 lat.
W przypadku złożenia większej ilości wniosków o dzierżawę w/w nieruchomości, starosta może ogłosić przetarg, którego termin zostanie podany do publicznej wiadomości. Cena osiągnięta w licytacji będzie stanowić podstawę obliczenia czynszu netto.

W sytuacji gdy wpłynie tylko jedna oferta, stawka czynszu zostanie ustalona  w drodze negocjacji w oparciu o stawki określone Zarządzeniem Starosty Chrzanowskiego z dnia 15.12.2021 r. Nr 169/2021 w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu dzierżawnego i najmu, od nieruchomości gruntowych oraz od lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości będzie brana pod uwagę jako podstawa negocjacji stawka w zależności od celu dzierżawy. Termin wnoszenia opłat ustalony zostanie jako opłata miesięczna.


Corocznie kwota czynszu będzie waloryzowana o wartość rocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Starosta zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie począwszy od 05.10.2022 r., a także przekazuje Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Ponadto, zostaje umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia - Ogłoszenia różne, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (parter obok wejścia głównego), a informacja o tym zostanie zamieszczona w prasie. Termin składania ofert na dzierżawę w/w nieruchomości upływa z dniem 27 października 2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące dzierżawy nieruchomości i wysokości stawek, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami pok. 9 tel. 32/625-79-26.

 

 

 

 

 

 

 

pobierz plik docx: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do darowizny. - rozmiar pliku: 29.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 29.9 KB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona zostaje do przekazania w formie darowizny:

Nieruchomość położona na terenie gminy Trzebinia, obręb Wodna składająca się z działki nr 1031/3 o powierzchni 0,0056 ha objętej księgą wieczystą KR1C/00084659/8.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszczalne zagospodarowanie jest określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia.
Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol M2.

 

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr Rej. 550/22 z dnia 19.09.2022 r. darowizna nastąpi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy w zakresie gminnych dróg , ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym tj. pod bieżące utrzymanie drogi wewnętrznej ul. Spacerowej w Trzebini.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy, przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeśli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.
Termin składania wniosków, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2), upływa z dniem 14.11.2022 r.


Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie począwszy od 28.09.2022 r. Niniejszy wykaz zostaje przekazany Wojewodzie Małopolskiemu,
w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Ponadto, zostaje umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia - Ogłoszenia różne,
w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 (parter obok wejścia głównego), a informacja o tym została zamieszczona w prasie.
Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami pok. 9 tel. 32/ 62-57-926.

pobierz plik docx: INFORMACJA STAROSTY CHRZANOWSKIEGO O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEPROWADZONEGO W DNIU 21.01.2022 R. - rozmiar pliku: 30.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 30.3 KB

AGN.6840.9.2019.KK23

Chrzanów, 10.03.2022 r.

INFORMACJA STAROSTY CHRZANOWSKIEGO O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEPROWADZONEGO W DNIU 21.01.2022 R.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Chrzanowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.01.2022 r. został przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, sala 219, przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Granicznej w Trzebini, obręb Piła Kościelecka składającej się z działki nr: 304/2 o pow. 0,0814 ha, obj. księgą wieczystą KR1C/00088703/0.
Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia działka znajduje się w przeważającej części w obszarze oznaczonym symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działka ma kształt nieregularny, wydłużony, jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, teren częściowo pochyły. Sieć energetyczna i wodociągowa znajduje się na działce, sieć gazowa w sąsiedztwie. Dostęp do drogi publicznej pośredni drogą wewnętrzną stanowiącą ulicę Graniczną. W bezpośrednim sąsiedztwie działki zlokalizowane są tereny niezagospodarowane oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Liczba ofert: wpłynęła 1 oferta i została dopuszczona do części niejawnej przetargu.
Cena wywoławcza: 51.360,00 zł + 23% VAT
Cena osiągnięta w przetargu: 54.500,00 zł + 23% VAT
Nabywca: Państwo Anna i Stanisław Paluch


STAROSTA
ANDRZEJ URYGA

 

pobierz plik docx: O G Ł O S Z E N I E Starosty Chrzanowskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - rozmiar pliku: 18 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 18 KB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomość położona w gminie Libiąż, obręb Żarki oznaczona jako działka nr 1599/2 o pow. 0,0554 ha dla której jest prowadzona księga wieczysta KR1C/00057990/2.

            Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/20/2018 z dnia 30.11.2018 r. działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU-tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.

            Działka ma kształt wydłużonego czworokąta o szerokości od ok. 3,5 m do ok. 5,5 m i długości 116 m, teren jest niezabudowany, niezagospodarowany, znacznie nachylony, porośnięty zielenią nieurządzoną. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej – prąd, woda, gaz, lecz nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

 

Cena wywoławcza netto 15.000,00 zł.

Dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23 %.

 

Wszelkie koszty notarialne oraz sądowe ponosi strona kupująca.

Starosta zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z wykazu terenów przeznaczonych do sprzedaży.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu z zastrzeżeniem art. 216 a w/w ustawy, przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1)    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,

2)    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeśli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie

Termin składania wniosków, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2), upływa z dniem 8 marca 2022 r.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie począwszy od 21 stycznia 2022 r.

          Niniejszy wykaz zostaje przekazany Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Ponadto, zostaje umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia ® Ogłoszenia różne, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (parter obok wejścia głównego), a informacja o tym została zamieszczona w prasie. Bliższe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami pok. 9 tel.                   /32/ 625-79-26.

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM - rozmiar pliku: 37.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 37.5 KB

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Trzebini, obręb Piła Kościelecka.

pobierz plik docx: O G Ł O S Z E N I E Starosty Chrzanowskiego z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - rozmiar pliku: 34.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 34.7 KB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostają do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położone w gminie Chrzanów, obręb Chrzanów składające się z działek nr 4855 o pow. 0,0473 ha i 5131/1 o pow. 0,1312 ha objęte księgami wieczystymi KR1C/00033787/2 i KR1C/0001709/9 położone przy
Al. Henryka 6 i 8 w Chrzanowie.

pobierz plik doc: OGŁOSZENIE - rozmiar pliku: 41.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 41.5 KB

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
Z DNIA 11.04.2018r.

w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

pobierz plik doc: ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ MOGĄCA BYĆ PRZEDMIOTEM DZIERŻAWY - rozmiar pliku: 413.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 413.5 KB

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, iż w zasobie nieruchomości Powiatu znajduje się atrakcyjna nieruchomość mogąca być przedmiotem dzierżawy.
Nieruchomość położona w obrębie Siersza jednostce ewidencyjnej Trzebinia, oznaczona jako działka nr 595/16 o pow. 0,1704 ha, przy ul. Grunwaldzkiej 101 w Trzebini, ujawniona w KW KR1C/00082967/6, stanowi własność Powiatu Chrzanowskiego, zabudowana budynkiem byłego liceum.

pobierz plik doc: OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA 13.09.2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. - rozmiar pliku: 42 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 42 KB

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.

od dnia 20.09.2017 r. do dnia 11.10.2017 r.

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2016, poz.2147 z późn. zm./  

Starosta Chrzanowski zawiadamia, że w siedzibie Starostwa, na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 oraz na stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, przez okres 21 dni, zostały podane do publicznego wglądu, zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia. 

Począwszy od 4 września 2017 r., wykaz dotyczący nieruchomości nr 1076, położonej w Trzebini, obręb Wodna, objętej kw. Kr1C/00040638/5.
Począwszy od 7 września 2017 r., wykaz dotyczący nieruchomości, położonych w Chrzanowie, Kościelec; ozn. 732/189 objętej kw. Kr1C/00057628/4, ozn. 752/64 objętej kw. Kr1C/00089688/5 i ozn. 756/31 objętej kw. Kr1C/00051181/0.

pobierz plik doc: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - rozmiar pliku: 46.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 46.5 KB

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do dzierżawy następujące nieruchomości: nieruchomość położona na terenie gminy Chrzanów, obr. Chrzanów, ozn. nr 115/139 użytek Bi o pow.1,2651 ha i nr 4321/6 użytek Bi o pow.0,0538 ha. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. 

pobierz plik doc: Decyzja o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania - rozmiar pliku: 440.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 440.5 KB

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031), art. 128 ust.1, art.130 ust. 2, art. 132 ust. 1a, art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz ostatecznej decyzji Starosty Chrzanowskiego nr 2/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami towarzyszącym w ramach projektu: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych”

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 17 listopada 2016 r. - rozmiar pliku: 33.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 33.6 KB

OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 17 listopada 2016 r.

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zmianami) ogłasza: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Trzebinia, obręb ewidencyjny Bolęcin, składającej się z działek ewidencyjnych: 663/7, 663/9 i 663/10 o łącznej pow.1,9817 ha

pobierz plik doc: Decyzja nr 2 o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania - rozmiar pliku: 402.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 402.5 KB

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 128 ust.1, art.130 ust. 1 i ust. 2, art. 132 ust. 1a, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774  z późn. zm.) oraz art.104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 poz.23) oraz ostatecznej decyzji nr 1/2015 z dnia 4 marca 2015 r., znak: AGN.7330.1.2014.AK9 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Waryńskiego” w Trzebini

pobierz plik pdf: Zawiadomienie - rozmiar pliku: 169.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 169.6 KB

Starosta Chrzanowski zawiadamia iż prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, oznaczoną, jako działka nr 812/10 o pow. 0,0080 ha, która stała się z mocy prawa własnością Gminy Trzebinia, na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego znak: AGN/7330/1/2012.AK9 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami towarzyszącym w ramach projektu: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I Gumowni i Zakładach Tłuszczowych,zgodnie z LWH 1069, gm. kat. Trzebionka stanowiącą w dniu wydania decyzji własność Aleksandry Sandera z domu Głuch.

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 14 lipca 2016 r. - rozmiar pliku: 27.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 27.3 KB

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zmianami) ogłasza: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Trzebinia, obręb ewidencyjny Bolęcin, składającej się z działek ewidencyjnych: 663/7, 663/9 i 663/10 o łącznej pow.1,9817 ha 

pobierz plik doc: Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego - rozmiar pliku: 36 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 36 KB

Starosta Chrzanowski zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, na stronie  internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Trzebini, począwszy od 14 stycznia 2016 r. przez okres 21 dni, jest podany  do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz.1774 z 2015 r.), wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży

pobierz plik doc: Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego - rozmiar pliku: 34.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 34.5 KB

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE z dnia 31.08.2015 r.

 Działając na podstawie art. 124 w zw. z art. 124a i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) STAROSTA CHRZANOWSKI podaje do publicznej wiadomości: zamierza wszcząć postępowanie administracyjne służące wydaniu decyzji na podstawie art. 124 ust. 1 i 124a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar miejski, obręb Młoszowa oznaczonej, jako działki nr 1163/159, 1163/161, 1163/115, przez udzielenie zezwolenia w celu przeprowadzenia prac związanych z przebudową gazociągu s/c fi 65 dla inwestycji pn.”Przebudowa szlaku Trzebinia – Krzeszowice od km 33,200 do km 44,800 linii nr 133”.

Zidentyfikowany władający: Urząd Miasta w Trzebini, Drogi lokalne.

Tym samym wzywa się właścicieli lub następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe  do w/w nieruchomości, aby w ciągu dwóch miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości pod rygorem pominięcia ich, jako strony w postępowaniu  o ograniczenie  sposobu  korzystania  z  tej  nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów pok. 013 tel. (32) 625 79 28.

pobierz plik docx: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - rozmiar pliku: 20.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 20.4 KB

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do dzierżawy nieruchomość składająca się z działek ozn. nr: 94/112 o pow.0,2779 ha, 94/113 o pow. 0,0537 ha obj. kw. KR1C/00053139/1 oraz działek ozn. nr 94/274 o pow. 0,7014 ha i 94/114 o pow.0,0616 ha obj.kw. KR1C/00059981/1.

Szczegóły w ogłoszeniu.

pobierz plik pdf: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 09.10.2013r - rozmiar pliku: 120 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 120 KB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Chrzanowie, obręb Chrzanów ozn. nr 4855, 5131/1 przy al. Henryka.

pobierz plik doc: Starosta Chrzanowski zawiadamia - rozmiar pliku: 38.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 38.5 KB

Starosta Chrzanowski zawiadamia, że na stronach internetowych oraz w siedzibie Starostawa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę.

pobierz plik doc: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 20.05.2013r. - rozmiar pliku: 38.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 38.5 KB

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 20.05.2013r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

pobierz plik doc: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Trzebini, obręb Trzebionka - rozmiar pliku: 32 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 32 KB

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Trzebini, obręb Trzebionka, składającej się z działek ewidencyjnych: zabudowanej ozn. nr 94/108 o pow.0,1601 ha oraz niezabudowanych ozn. nr 94/112 o pow.0,2779 ha, 94/113 o pow.0,0537 ha, 94/114 o pow.0,0616 ha i 94/274 o pow.0,7014 ha.

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 9 lutego 2012 r. - rozmiar pliku: 29.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 29.4 KB

OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 9 lutego 2012 r. dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Trzebini, obręb Trzebionka, składającej się z działek ewidencyjnych: 94/108 o pow.0,1601 ha, 94/112 o pow.0,2779 ha, 94/113 o pow.0,0537 ha, 94/114 o pow.0,0616 ha i 94/274 o pow.0,7014 ha.

pobierz plik doc: ZARZĄD POWIATU W CHRZANOWIE ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - rozmiar pliku: 31.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 31.5 KB

ZARZĄD POWIATU W CHRZANOWIE ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chrzanowskiego, nieruchomości gruntowej, położonej w Chrzanowie w rejonie ul. Kolonia Stella, obejmująca działkę 827/17 o powierzchni 0,3827 ha. Nr księgi wieczystej : KR1C/00061863/4

pobierz plik pdf: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 21 lipca 2011 r. - rozmiar pliku: 125.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 125.3 KB

OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 21 lipca 2011 r. Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zmianami) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Chrzanowie, obręb Chrzanów, składającej się z działek ewidencyjnych: 4855 o pow.0,0473 ha, 4856/1 o pow.0,0144 ha, 5131/1 o pow.0,1312 ha

pobierz plik doc: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 14 lutego 2011 r. - rozmiar pliku: 1.2 MB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 1.2 MB

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zmianami) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Chrzanowie, obręb Kościelec.

pobierz plik doc: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 14 lutego 2011 r. - rozmiar pliku: 2.2 MB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 2.2 MB

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zmianami) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Libiążu, obręb Libiąż Mały, składającej się z działek: nr 499/1 o pow. 0,0691 ha, nr 499/2 o pow. 0,0687 ha, nr 500 o pow. 0,0701 ha oraz nr 501 o pow. 0,0723 ha.

pobierz plik doc: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 10 grudnia 2010r - rozmiar pliku: 663.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 663.5 KB

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 10 grudnia 2010r w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Chrzanowie, obręb Kościelec, ozn. jako działka geodezyjna nr 236/9 o pow. 0,0484 ha.

pobierz plik doc: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 30.11.2010r - rozmiar pliku: 1.8 MB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 1.8 MB

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 30.11.2010r w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Libiążu Wielkim, gmina Libiąż ozn. jako działka ozn. nr 1210/4 o pow. 1,1554 ha.