Nieruchomości - ogłoszenia

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM - rozmiar pliku: 37.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 37.5 KB

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Trzebini, obręb Piła Kościelecka.

pobierz plik docx: O G Ł O S Z E N I E Starosty Chrzanowskiego z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - rozmiar pliku: 34.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 34.7 KB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostają do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położone w gminie Chrzanów, obręb Chrzanów składające się z działek nr 4855 o pow. 0,0473 ha i 5131/1 o pow. 0,1312 ha objęte księgami wieczystymi KR1C/00033787/2 i KR1C/0001709/9 położone przy
Al. Henryka 6 i 8 w Chrzanowie.

pobierz plik doc: OGŁOSZENIE - rozmiar pliku: 41.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 41.5 KB

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
Z DNIA 11.04.2018r.

w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

pobierz plik doc: ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ MOGĄCA BYĆ PRZEDMIOTEM DZIERŻAWY - rozmiar pliku: 413.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 413.5 KB

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, iż w zasobie nieruchomości Powiatu znajduje się atrakcyjna nieruchomość mogąca być przedmiotem dzierżawy.
Nieruchomość położona w obrębie Siersza jednostce ewidencyjnej Trzebinia, oznaczona jako działka nr 595/16 o pow. 0,1704 ha, przy ul. Grunwaldzkiej 101 w Trzebini, ujawniona w KW KR1C/00082967/6, stanowi własność Powiatu Chrzanowskiego, zabudowana budynkiem byłego liceum.

pobierz plik doc: OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA 13.09.2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. - rozmiar pliku: 42 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 42 KB

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.

od dnia 20.09.2017 r. do dnia 11.10.2017 r.

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2016, poz.2147 z późn. zm./  

Starosta Chrzanowski zawiadamia, że w siedzibie Starostwa, na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 oraz na stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, przez okres 21 dni, zostały podane do publicznego wglądu, zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia. 

Począwszy od 4 września 2017 r., wykaz dotyczący nieruchomości nr 1076, położonej w Trzebini, obręb Wodna, objętej kw. Kr1C/00040638/5.
Począwszy od 7 września 2017 r., wykaz dotyczący nieruchomości, położonych w Chrzanowie, Kościelec; ozn. 732/189 objętej kw. Kr1C/00057628/4, ozn. 752/64 objętej kw. Kr1C/00089688/5 i ozn. 756/31 objętej kw. Kr1C/00051181/0.

pobierz plik doc: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - rozmiar pliku: 46.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 46.5 KB

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do dzierżawy następujące nieruchomości: nieruchomość położona na terenie gminy Chrzanów, obr. Chrzanów, ozn. nr 115/139 użytek Bi o pow.1,2651 ha i nr 4321/6 użytek Bi o pow.0,0538 ha. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. 

pobierz plik doc: Decyzja o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania - rozmiar pliku: 440.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 440.5 KB

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031), art. 128 ust.1, art.130 ust. 2, art. 132 ust. 1a, art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz ostatecznej decyzji Starosty Chrzanowskiego nr 2/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami towarzyszącym w ramach projektu: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych”

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 17 listopada 2016 r. - rozmiar pliku: 33.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 33.6 KB

OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 17 listopada 2016 r.

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zmianami) ogłasza: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Trzebinia, obręb ewidencyjny Bolęcin, składającej się z działek ewidencyjnych: 663/7, 663/9 i 663/10 o łącznej pow.1,9817 ha

pobierz plik doc: Decyzja nr 2 o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania - rozmiar pliku: 402.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 402.5 KB

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 128 ust.1, art.130 ust. 1 i ust. 2, art. 132 ust. 1a, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774  z późn. zm.) oraz art.104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 poz.23) oraz ostatecznej decyzji nr 1/2015 z dnia 4 marca 2015 r., znak: AGN.7330.1.2014.AK9 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Waryńskiego” w Trzebini

pobierz plik pdf: Zawiadomienie - rozmiar pliku: 169.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 169.6 KB

Starosta Chrzanowski zawiadamia iż prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, oznaczoną, jako działka nr 812/10 o pow. 0,0080 ha, która stała się z mocy prawa własnością Gminy Trzebinia, na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego znak: AGN/7330/1/2012.AK9 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami towarzyszącym w ramach projektu: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I Gumowni i Zakładach Tłuszczowych,zgodnie z LWH 1069, gm. kat. Trzebionka stanowiącą w dniu wydania decyzji własność Aleksandry Sandera z domu Głuch.

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 14 lipca 2016 r. - rozmiar pliku: 27.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 27.3 KB

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zmianami) ogłasza: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Trzebinia, obręb ewidencyjny Bolęcin, składającej się z działek ewidencyjnych: 663/7, 663/9 i 663/10 o łącznej pow.1,9817 ha 

pobierz plik doc: Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego - rozmiar pliku: 36 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 36 KB

Starosta Chrzanowski zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, na stronie  internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Trzebini, począwszy od 14 stycznia 2016 r. przez okres 21 dni, jest podany  do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz.1774 z 2015 r.), wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży

pobierz plik doc: Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego - rozmiar pliku: 34.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 34.5 KB

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE z dnia 31.08.2015 r.

 Działając na podstawie art. 124 w zw. z art. 124a i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) STAROSTA CHRZANOWSKI podaje do publicznej wiadomości: zamierza wszcząć postępowanie administracyjne służące wydaniu decyzji na podstawie art. 124 ust. 1 i 124a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar miejski, obręb Młoszowa oznaczonej, jako działki nr 1163/159, 1163/161, 1163/115, przez udzielenie zezwolenia w celu przeprowadzenia prac związanych z przebudową gazociągu s/c fi 65 dla inwestycji pn.”Przebudowa szlaku Trzebinia – Krzeszowice od km 33,200 do km 44,800 linii nr 133”.

Zidentyfikowany władający: Urząd Miasta w Trzebini, Drogi lokalne.

Tym samym wzywa się właścicieli lub następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe  do w/w nieruchomości, aby w ciągu dwóch miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości pod rygorem pominięcia ich, jako strony w postępowaniu  o ograniczenie  sposobu  korzystania  z  tej  nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów pok. 013 tel. (32) 625 79 28.

pobierz plik docx: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - rozmiar pliku: 20.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 20.4 KB

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do dzierżawy nieruchomość składająca się z działek ozn. nr: 94/112 o pow.0,2779 ha, 94/113 o pow. 0,0537 ha obj. kw. KR1C/00053139/1 oraz działek ozn. nr 94/274 o pow. 0,7014 ha i 94/114 o pow.0,0616 ha obj.kw. KR1C/00059981/1.

Szczegóły w ogłoszeniu.

pobierz plik pdf: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 09.10.2013r - rozmiar pliku: 120 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 120 KB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Chrzanowie, obręb Chrzanów ozn. nr 4855, 5131/1 przy al. Henryka.

pobierz plik doc: Starosta Chrzanowski zawiadamia - rozmiar pliku: 38.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 38.5 KB

Starosta Chrzanowski zawiadamia, że na stronach internetowych oraz w siedzibie Starostawa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę.

pobierz plik doc: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 20.05.2013r. - rozmiar pliku: 38.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 38.5 KB

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 20.05.2013r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

pobierz plik doc: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Trzebini, obręb Trzebionka - rozmiar pliku: 32 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 32 KB

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Trzebini, obręb Trzebionka, składającej się z działek ewidencyjnych: zabudowanej ozn. nr 94/108 o pow.0,1601 ha oraz niezabudowanych ozn. nr 94/112 o pow.0,2779 ha, 94/113 o pow.0,0537 ha, 94/114 o pow.0,0616 ha i 94/274 o pow.0,7014 ha.

pobierz plik docx: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 9 lutego 2012 r. - rozmiar pliku: 29.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 29.4 KB

OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 9 lutego 2012 r. dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Trzebini, obręb Trzebionka, składającej się z działek ewidencyjnych: 94/108 o pow.0,1601 ha, 94/112 o pow.0,2779 ha, 94/113 o pow.0,0537 ha, 94/114 o pow.0,0616 ha i 94/274 o pow.0,7014 ha.

pobierz plik doc: ZARZĄD POWIATU W CHRZANOWIE ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - rozmiar pliku: 31.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 31.5 KB

ZARZĄD POWIATU W CHRZANOWIE ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chrzanowskiego, nieruchomości gruntowej, położonej w Chrzanowie w rejonie ul. Kolonia Stella, obejmująca działkę 827/17 o powierzchni 0,3827 ha. Nr księgi wieczystej : KR1C/00061863/4

pobierz plik pdf: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 21 lipca 2011 r. - rozmiar pliku: 125.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 125.3 KB

OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 21 lipca 2011 r. Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zmianami) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Chrzanowie, obręb Chrzanów, składającej się z działek ewidencyjnych: 4855 o pow.0,0473 ha, 4856/1 o pow.0,0144 ha, 5131/1 o pow.0,1312 ha

pobierz plik doc: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 14 lutego 2011 r. - rozmiar pliku: 1.2 MB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 1.2 MB

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zmianami) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Chrzanowie, obręb Kościelec.

pobierz plik doc: OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO z dnia 14 lutego 2011 r. - rozmiar pliku: 2.2 MB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 2.2 MB

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zmianami) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Libiążu, obręb Libiąż Mały, składającej się z działek: nr 499/1 o pow. 0,0691 ha, nr 499/2 o pow. 0,0687 ha, nr 500 o pow. 0,0701 ha oraz nr 501 o pow. 0,0723 ha.

pobierz plik doc: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 10 grudnia 2010r - rozmiar pliku: 663.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 663.5 KB

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 10 grudnia 2010r w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Chrzanowie, obręb Kościelec, ozn. jako działka geodezyjna nr 236/9 o pow. 0,0484 ha.

pobierz plik doc: Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 30.11.2010r - rozmiar pliku: 1.8 MB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 1.8 MB

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 30.11.2010r w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Libiążu Wielkim, gmina Libiąż ozn. jako działka ozn. nr 1210/4 o pow. 1,1554 ha.