Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wydział Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa

Dyrektor - Joanna Wątroba

ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów
tel. 32 625 79 75 p. 308

Zastępca Dyrektora – Ewelina Porębska

ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów
tel. 32 625 79 47 p. 310

Telefony

32 625 79 84 p. 307
32 625 79 46 p. 307
32 625 79 75 p. 308
32 625 79 89 p. 310

32 625 79 48 p. 309

32 625 79 47 p.310
32 625 79 32 p.311

32 625 79 85 p.311

32 625 79 36 p. 309
32 625 79 99 p.112

32 625 79 98 p. 112

e-mail: pios@powiat-chrzanowski.pl


Biuletyn Informacji Publicznej
e-mail: bip@powiat-chrzanowski.pl


ZADANIA WSPÓŁNE WYDZIAŁÓW

Zadania Wydziału Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa

Do podstawowych zadań wydziału należą w szczególności:

1.    W zakresie działalności promocyjnej:

 1.  organizowanie i prowadzenie powiatowych programów, konkursów i plebiscytów,
 2. prowadzenie spraw związanych z udziałem powiatu w rankingach i turniejach,
 3. promocja oferty inwestycyjnej powiatu,
 4. prezentowanie dorobku i walorów powiatu na wystawach, giełdach, konkursach, akcjach, na targach i innych,
 5. współpraca w organizowaniu imprez powiatowych i lokalnych,
 6. koordynowanie współpracy powiatu z zagranicą,
 7. opracowanie i ustalanie kalendarza uwzględniającego powiatowe imprezy kulturalne, oświatowe, sportowe, turystyczne i inne organizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu.

2. W zakresie wspierania przedsiębiorczości:

 1.  współpraca oraz wsparcie działań realizowanych na rzecz promocji sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 2. prowadzenie działań w zakresie wspierania rozwoju małej przedsiębiorczości.

3. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

 1. analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz źródeł zewnętrznych krajowych, z których można uzyskać środki na realizację zadań własnych,
 2. przygotowanie aplikacji dla projektów stanowiących podstawę do ubiegania się o środki finansowe na zadania realizowane przez Starostwo,
 3. pomoc i doradztwo przy opracowaniu wniosków i aplikacji dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 4. współpraca w projektach partnerskich z samorządami i innymi podmiotami zewnętrznymi w ramach zadań powiatu,
 5. sporządzanie rocznych raportów z pozyskanych środków zewnętrznych przez powiat oraz jednostki organizacyjne.

 

 4. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 2. opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, a także innymi osobami prawnymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. współpraca przy organizacji konkursów na realizację zadań powiatu przez organizacje pozarządowe,
 4. prowadzenie procedury związanej z dotacjami celowymi w ramach tzw. małych grantów dla organizacji pozarządowych,
 5. współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie.

5. W zakresie informacji i komunikacji społecznej:

 1. obsługa prasowa starosty i komórek organizacyjnych Starostwa,
 2. opracowywanie bieżącego serwisu informacyjnego,
 3. redakcja materiałów prasowych,
 4. organizacja konferencji prasowych,
 5. przegląd prasy,
 6. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o działalności organów powiatu chrzanowskiego,
 7. prowadzenie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz strony internetowej Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej,
 8. prowadzenie dokumentacji fotograficznej i prasowej.

6. W zakresie prowadzenia inwestycji:           

 1. realizacja remontów i inwestycji powiatowych prowadzonych samodzielnie lub poprzez inwestora zastępczego, począwszy od fazy przygotowania założeń do projektów inwestycyjnych do fazy przekazania wykonanej inwestycji użytkownikowi,
 2. prowadzenie inwestycji realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu, na które będą wydzielone środki w planie finansowym wydziału.

7. Zadania z zakresu zamówień publicznych:

 1. nadzór nad postępowaniem w sprawach zamówień publicznych, udzielanych przez Starostwo,
 2. prowadzenie sprawozdawczości i analiz związanych z tematyką zamówień publicznych,
 3. prowadzenie rejestru zamówień publicznych Starostwa Powiatowego,
 4. opracowywanie projektów wewnętrznych, aktów normatywnych, wzorów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

8. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 1. administrowanie budynkami Starostwa,
 2. zabezpieczanie, konserwacja i nadzorowanie mienia i wyposażenia Starostwa,
 3. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz z pieczęciami urzędowymi, nagłówkami i tablicami,
 4. gospodarowanie drukami, formularzami oraz taborem samochodowym,
 5. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów oraz zabezpieczenie łączności telefonicznej i alarmowej,
 6. prowadzenie archiwum Starostwa,
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą małej poligrafii.

9. W zakresie obsługi informatycznej Starostwa:

 1. organizacja i koordynacja działań z zakresu bieżącej eksploatacji sprzętu informatycznego,
 2. współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji komputeryzacji nowych dziedzin i wydziałów oraz wdrażanie nowych systemów i programów,
 3. dokonywanie zakupów sprzętu i oprogramowania na wniosek dyrektorów wydziałów i kierowników biur,
 4. zarządzanie pracą istniejącej sieci komputerowej i jej rozbudowa oraz zapewnienie ciągłości pracy serwerów,
 5. wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych z serwerów zainstalowanych w urzędzie,
 6. prowadzenie, przydzielanie, odbieranie i analizowanie praw dostępu do zbiorów,
 7. instalację i konfigurację stanowisk komputerowych, przydzielanie praw do korzystania z zasobów sieciowych,
 8. administrowanie bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w systemie informatycznym oraz systemem kontroli dostępu,
 9. podstawowa konfiguracja instalacji przeciw włamaniowej,
 10. przygotowywanie i obsługa wyborów w systemie teleinformatycznym,
 11. wspomaganie lokalnych użytkowników Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w porozumieniu i przy akceptacji aktualnego administratora platformy BIP.

10. Inne zadania:

 •  prowadzenie centralnego rejestru umów, której stroną jest powiat lub starosta działający w imieniu Skarbu Państwa,
 • opracowywanie materiałów do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Strategii i planów rozwoju powiatu,
 • przygotowanie corocznej informacji dotyczącej udziału procentowego pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym w użytkowej flocie pojazdów, we współpracy z wydziałami starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz jej przekazanie do właściwego ministra,
 • opracowywanie Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego,
 • bieżące monitorowanie realizacji strategii oraz przedkładanie sprawozdań z jej realizacji,
 • przygotowanie corocznego raportu o stanie powiatu we współpracy z wydziałami starostwa i jednostkami organizacyjnymi.