Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wydział Komunikacji i Paszportów

Dyrektor Ryszard Leśniak

tel. 32 625 79 82
 
Zastępca Dyrektora Anna Bębenek 
tel. 32 625 79 22 
 
KONTAKT DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I PASZPORTÓW 
32 625 79 08, 32 625 79 07, 32 625 79 06 - rejestracja pojazdów
32 625 79 19, 32 625 79 62 - prawa jazdy
32 625 79 10 - informacja ogólna

Przyjmowanie wniosków:

- rejestracja pojazdów
- prawa jazdy
- paszporty 

Wydawanie:

- dowodów rejestracyjnych
- praw jazdy
- paszportów

w godzinach:

Poniedziałek: 7.15 – 16.30
Wtorek: 7.15 – 14.30
Środa: 7.15 – 14.30
Czwartek: 7.15 – 14.30
Piątek: 7.15 – 12.30

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I PASZPORTÓW 

Realizowane są: rejestracja pojazdów (nowych, już zarejestrowanych, z zagranicy), wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie zbycia i nabycia oraz wyrejestrowywanie pojazdów złomowanych, wydawanie pierwszych praw jazdy, wymiana praw jazdy, wydawanie dokumentów związanych z transportem drogowym.

Przy załatwianiu spraw dotyczących pojazdów obowiązuje system internetowej rezerwacji wizyt. Rezerwacji należy dokonać na stronie Powiatu w zakładce „INTERNETOWA REJESTRACJA DO KOLEJKI” lub bezpośrednio na http://kolejka.powiat-chrzanowski.pl/

Wszelkie sprawy można konsultować telefonicznie oraz poprzez email: komunikacja@powiat-chrzanowski.pl

 

Informacje dotyczące wniosków paszportowych:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=paszporty

 

 

Ponadto przypominamy, że:

  •          sprzedaż lub zakup samochodu zarejestrowanego w kraju należy zgłosić w terminie 30 dni od daty transakcji,
  •          pojazd sprowadzony z zagranicy (z kraju członkowskiego UE) należy zarejestrować
             w terminie 30 dni od daty sprowadzenia;

 

Rejestracja

32 625 79 06

32 625 79 07

32 625 79 08

32 625 79 13

32 625 79 14

32 625 79 15

32 625 79 16

32 625 79 20

Paszport 32 625 79 90
32 625 79 83
Licencje 32 625 79 17
Prawa jazdy

32 625 79 19
32 625 79 62
32 625 79 11

OSK i SKP

32 625 79 61

Wyrejestrowanie pojazdu

32 625 79 09

 

7 lipca 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości, która została ogłoszona
w dniu 21 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394). Ustawa ta dotyczy nie tylko danych osobowych, ale także zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie rejestracji pojazdów, zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz kar za niedopełnienie obowiązków z tym związanych.

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi obowiązek:

  • rejestracji pojazdów w  przypadku: pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczenia do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w ciągu 30 dni; przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami – w ciągu 90 dni,
  •  zawiadomienia o zbyciu pojazdów zarejestrowanych w ciągu 30 dni;   przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami – w  ciągu 90 dni,
  • zapłaty kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w wysokości – 500 zł   oraz 1000 zł w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami. Kary te wzrastają dwukrotnie w przypadku przekroczenia terminów o 180 dni: 1000 zł/2000 zł,
  • zapłaty kar za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu – 250 zł (bez względu na ilość dni przekroczenia).

Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.

Organ administracji publicznej nie może odstąpić od kar pieniężnych określonych w zapisach art. 140ma i 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie może także wziąć pod uwagę działania siły wyższej oraz nie może poprzestać na pouczeniu, gdyż z mocy ustawy nie stosuje się przepisów art. 189d-189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005 r., co do których właściciele pomimo ciążącego na nich obowiązku nie wykonywali badań technicznych ani nie ubezpieczali w ramach ubezpieczenia OC pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Pojazdy, co do których decyzja o rejestracji wygasła w ww. trybie, będzie można swobodnie ponownie zarejestrować. W związku z tym na mocy powyższej ustawy - z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzje o rejestracji wygasają, a tym samym organ ma obowiązek zawiadomić właścicieli o wygaśnięciu decyzji o rejestracji. Zawiadomienia te mogą odbywać się także przez publiczne obwieszczenie.

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. 

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zgodnie z ww. przepisami od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

Przypominamy też naszym Mieszkańcom, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można je przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej https://www.esp.pwpw.pl/ bądź też drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.

 

Opłata skarbowa

Urząd Miejski Chrzanów

86844400080000007066540007

Opłata za rejestrację pojazdu i prawo jazdy

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

61 8444 0008 0000 0080 5429 0002

Załatw sprawę