Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Barbara Świder
ul. Partyzantów 2, pokój 203
tel. 32 625 79 56
Godziny pracy:
Wtorek 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Anna Kolasińska
ul. Partyzantów 2, pok. 203
tel. 32 625 79 31
Pełni obowiązki Inspektora Ochrony Danych w trakcie jego nieobecności

Do podstawowych zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:

 • informowanie Administratora Danych oraz osób przetwarzających dane w Urzędzie o obowiązkach spoczywających na nich, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i doradza im w tych sprawach,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk Administratora Danych w dziedzinie ochrony danych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • nadzorowanie opracowywania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych u Administratora Danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami określonymi w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach
 • prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora Danych Osobowych,
 • zapewnianie zapoznania nowych pracowników przed dopuszczeniem do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz uregulowaniami wewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • prowadzenie, we współpracy z Administratorem Systemów Informatycznych, rejestru czynności przetwarzania w Urzędzie zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.