Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Dyrektor - Przemysław Jaśko

ul. Grzybowskiego 7a
tel. 32 712 10 01, 32 712 10 02
fax. 32 712 10 04
Pełn. ds OIN 32 712 10 05
e-mail: zko@powiat-chrzanowski.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Ks. Skorupki 3 - budynek KP PSP w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
tel: 32 625 00 00, 32 625 83 50, fax: 32 625 83 44,
e-mail: czk@powiat-chrzanowski.pl

Zadania Wydziału

 1. W zakresie zadań zarządzania kryzysowego:
  • powołanie i organizacja powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,
  • opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  • opracowanie i aktualizacja powiatowego planu operacyjnego ochrony przez powodzią,
  • utworzenie, wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
  • opracowanie i bieżąca aktualizacja planu osiągania wyższych stanów gotowości urzędu do reagowania na sytuacje kryzysowe.
 2. W zakresie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
  • realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 3. W zakresie zadań obrony cywilnej:
  • ustalanie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji zadań,
  • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
  • opracowanie oraz opiniowanie planów obrony cywilnej i planów działania,
  • organizowanie i koordynowanie szkoleń ludności w zakresie obrony cywilnej oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
  • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania, systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, łączności dla potrzeb obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz systemu syren alarmowych,
  • tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
  • przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze oraz zapewnienie jej transportu, warunków bytowych z pomocą przedmedyczną, medyczną i społeczną,
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
  • realizacja innych zadań wynikających z przepisów dotyczących obrony cywilnej.
 4. W zakresie spraw obronnych:
  • planowanie zadań obronnych,
  • organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych,
  • realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru i Głównego Stanowiska Kierowania.
  • przygotowanie i organizowanie Akcji Kurierskiej mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych.
  • realizacja zadań wynikająca z funkcji państwa – gospodarza HNS,
  • planowanie zabezpieczenia medycznego na potrzeby obronne,
  • nakładanie świadczeń na rzecz obronności.
 5. W zakresie zadań wojskowych:
  • opracowanie planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
  • ustalenie propozycji składu osobowego powiatowej komisji lekarskiej,
  • zapewnienie prowadzenia ewidencji wojskowej,
  • przygotowanie lokalu dla powiatowej komisji lekarskiej,
  • przechowywanie dokumentacji po zakończeniu kwalifikacji wojskowej.
 6. W zakresie informacji niejawnej:
  • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych,
  • przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne.