Biuro Prawno - Doradcze

Zadania w zakresie obsługi prawnej Starostwa:

  • obsługa prawna zarządu oraz rady i jej komisji,
  • zastępstwo procesowe powiatu przed sądami, reprezentowanie powiatu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych rady, zarządu i starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
  • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb rady, zarządu, starosty i wydziałów,
  • udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
  • wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa, współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego oraz kierowania spraw do sądu o wszczęcie czynności egzekucyjnych.