Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Sekretarz Powiatu

Sekretarz Powiatu - Janusz Kawala

ul. Partyzantów 2, pok. 204
tel. 32 625 79 93
e-mail: sekretarz@powiat-chrzanowski.pl

 

1.Sekretarz pełni funkcję kierownika administracyjno - organizacyjnego Starostwa.

2. Do zadań i zakresu odpowiedzialności sekretarza w szczególności należy:sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowe wykonywanie czynności kancelaryjnych, obiegu informacji w Starostwie,

  1. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd,
  2. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów określających strukturę i zasady działania Starostwa,
  3. nadzorowanie przygotowania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu,
  4. koordynacja pracy pomiędzy wydziałami,
  5. egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy i terminowego załatwiania spraw,
  6. organizowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,
  7. opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz nadzór nad jego realizacją,
  8. koordynacja i nadzór rozwoju informatycznego Starostwa oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

3. W sprawach wymienionych w ust. 2 sekretarz ma prawo wydawania dyspozycji i poleceń wszystkim pracownikom Starostwa za wyjątkiem członków zarządu i skarbnika.

4. W sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 2, 4, 9 sekretarz może wydawać polecenia również dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.

5. Nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.