Sekretarz Powiatu

Sekretarz Powiatu - Janusz Kawala

ul. Partyzantów 2, pok. 204
tel. 32 625 79 93
e-mail: sekretarz@powiat-chrzanowski.pl

 

1.Sekretarz pełni funkcję kierownika administracyjno - organizacyjnego Starostwa.

2. Do zadań i zakresu odpowiedzialności sekretarza w szczególności należy:sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowe wykonywanie czynności kancelaryjnych, obiegu informacji w Starostwie,

  1. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd,
  2. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów określających strukturę i zasady działania Starostwa,
  3. nadzorowanie przygotowania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu,
  4. koordynacja pracy pomiędzy wydziałami,
  5. egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy i terminowego załatwiania spraw,
  6. organizowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,
  7. opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz nadzór nad jego realizacją,
  8. koordynacja i nadzór rozwoju informatycznego Starostwa oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

3. W sprawach wymienionych w ust. 2 sekretarz ma prawo wydawania dyspozycji i poleceń wszystkim pracownikom Starostwa za wyjątkiem członków zarządu i skarbnika.

4. W sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 2, 4, 9 sekretarz może wydawać polecenia również dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.

5. Nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.