Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu - Małgorzata Mach

p. 313
tel. 32 625 79 97
e-mail: skarbnik@powiat-chrzanowski.pl

Dyrektor - Anna Guzik

Z-ca Dyrektora - Maria Zielińska

tel. 32 625 79 67

Telefony
32 625 79 50
32 625 79 51
32 625 79 52

e-mail: finansowy@powiat-chrzanowski.pl

Zadania Wydziału

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczegółowości:

 1. W zakresie obsługi budżetu powiatu:
  • przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniamioraz dokonywanie zmian w budżecie w ciągu roku,
  • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dla budżetu powiatu,
  • weryfikacja jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz ich ewidencja,
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych, finansowych oraz z udzielonej pomocy publicznej w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
  • bieżące przekazywanie środków finansowych na działalność powiatowych jednostek organizacyjnych,
  • sporządzanie zestawień i analiz dla Zarządu i Rady Powiatu,
  • sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz opisowego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu,
  • współpraca z Komisją Rewizyjną w zakresie kontroli doraźnych oraz kontroli wykonania budżetu powiat.
 2. W zakresie obsługi wieloletniej prognozy finansowej powiatu:
  • przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwał w sprawie jej zmian w ciągu roku,
  • sporządzanie półrocznej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania, uwzględniającego zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 3. W zakresie obsługi finansowej Starostwa:
  • opracowanie planu finansowego Starostwa oraz dokonywanie zmian w ciągu roku,
  • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dla Starostwa,
  • kontrola formalno-rachunkowa faktur, rachunków, not księgowych i innych dokumentów finansowo-księgowych, przygotowywanie tych dokumentów do zatwierdzenia do zapłaty,
  • regulacja zobowiązań Starostwa poprzez dokonywanie przelewów bankowych,
  • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej programów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych,
  • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • naliczanie amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • rozliczanie inwentaryzacji,
  • sporządzanie zestawień i analiz dla potrzeb zarządzania Starostwem,
  • sporządzenia jednostkowych sprawozdań budżetowych, finansowych oraz z udzielonej pomocy publicznej w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych.
 4. W zakresie wynagrodzeń i rozliczeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi:
  • sporządzanie list płac dla pracowników Starostwa,
  • realizacja przelewów wynagrodzeń, zgodnie z listą płac,
  • bieżąca obsługa rozliczeń z pracownikami,
  • naliczanie i wypłacanie diet dla radnych powiatu,
  • bieżąca obsługa rozliczeń z radnymi Rady Powiatu,
  • rozliczanie i wypłacanie zwrotu kosztów podróży służbowych dla pracowników i radnych powiatu,
  • naliczenie i wypłata należności z tytułu przyznanych ryczałtów związanych z używaniem własnego samochodu do celów służbowych,
  • dokonywanie wypłaty wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych,
  • sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych i ubezpieczeniowych,
  • rozliczenia z instytucjami publiczno-prawnymi z tytułu zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pozostałe zadania:
  • obsługa kasowa Starostwa,
  • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących bieżącej działalności Wydziału,
  • prowadzenie ewidencji umów, faktur, rachunków, not księgowych, papierów wartościowych, czeków gotówkowych, czeków rozrachunkowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów finansowo-księgowych podlegających rejestracji,
  • współpraca z organami administracji rządowej, innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • współpraca z bankiem obsługującym budżet powiatu oraz z bankami udzielającymi kredytów.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

pobierz plik pdf: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - rozmiar pliku: 85.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 85.3 KB

dotycząca zaopiniowania prawidłowości prognozy kształtowania się kwoty długu powiatu chrzanowskiego

pobierz plik pdf: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - rozmiar pliku: 93.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 93.7 KB

dotycząca zaopiniowania prawidłowości prognozy kształtowania się kwoty długu powiatu chrzanowskiego z dnia 26 listopada 2008r.

pobierz plik pdf: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2008r. - rozmiar pliku: 101.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 101.6 KB

dotycząca zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Chrzanowskiego na rok 2009

pobierz plik pdf: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 2009r. - rozmiar pliku: 92.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 92.8 KB

dotycząca zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Chrzanowskiego na rok 2010