Zadania Wspólne Wydziałów

Do zadań wspólnych wydziałów i biur należy:

 1. prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości starosty,
 2. przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady, posiedzenia zarządu oraz dla potrzeb starosty,
 3. współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych powiatu,
 4. współdziałanie ze skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji,
 5. rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych,
 6. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 7. usprawnianie organizacji i metod pracy wydziałów oraz ciągła aktualizacja zakresów czynności poszczególnych pracowników,
 8. udzielanie wszystkich koniecznych informacji i wyjaśnień przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków,
 9. wdrażanie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
 10. współpraca z komisjami rady i organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań realizowanych przez wydziały,
 11. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
 12. współpraca ze służbami, inspekcjami i innymi instytucjami realizującymi zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń,
 13. wykonywanie zadań wynikających z planów: Zarządzania Kryzysowego Powiatu Chrzanowskiego, Obrony Cywilnej oraz Planu Operacyjnego Ochrony przed powodzią Powiatu Chrzanowskiego,
 14. realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie,
 15. realizacja zadań określonych przepisami szczególnymi oraz uchwałami rady i zarządu i poleceniami starosty,
 16. przygotowywanie materiałów dotyczących zakresu ich pracy, które są umieszczane na stronie internetowej Starostwa. Starosta w drodze zarządzenia określi zasady i sposób wprowadzania materiałów na stronę internetową,
 17. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego do Referatu Rady i Zarządu Powiatu,
 18. przygotowanie dokumentów związanych z windykacją należności powiatowych i Skarbu Państwa oraz bieżąca współpraca w przedmiotowej sprawie z Wydziałem Finansowym oraz Referatem Kadr,
 19. prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie krajowych i unijnych środków finansowych, w tym opracowywanie wniosków,
 20. rozliczenie realizowanych projektów finansowanych z pozyskanych środków zewnętrznych we współpracy z Wydziałem Finansowym,
 21. publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wymaganych informacji oraz ich bieżąca aktualizacja,
 22. realizacja zadań wykazanych w strategii powiatu chrzanowskiego