Biuro Audytu i Kontroli

Kierownik Biura Audytu i Kontroli  - Audytor Wewnętrzny - Ewa Kozub
Inspektor  - Agnieszka Kosowska

ul. Grzybowskiego 7a,

32-500 Chrzanów
pok. 014
tel. 32 712 10 19
fax. 32 712 10 18

Zadania Biura Audytu i Kontroli

Do podstawowych zadań biura należy w szczególności:
1. W zakresie kontroli:

 • przygotowywanie i realizacja rocznych planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • przeprowadzanie kontroli wydatkowania środków finansowych, przekazanych z budżetu Powiatu podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację celów i zadań, określonych w przepisach szczególnych lub zawartych w umowach,
 • przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie Starosty, wydane w formie odrębnegoupoważnienia, zgodnie z obowiązującym Regulaminem kontroli,
 • przeprowadzanie kontrolisprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych,
 • przygotowanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w razie stwierdzenia, w trakcie prowadzonych kontroli, przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków,
 • przygotowanie dla potrzeb Starosty oraz Zarządu Powiatu, w oparciu o przeprowadzone kontrole, niezbędnych informacji do efektywnego kierowania gospodarką powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji.
 • przygotowanie procedury naborowej i bieżąca współpraca z audytorem w przypadku prowadzenia audytu wewnętrznego przez usługodawcę.

2. W zakresie audytu wewnętrznego – zadania realizowane przez audytora wewnętrznego:

 • przygotowywanie, poprzedzonegoanalizą ryzyka, rocznego planu audytu wewnętrznego orazsprawozdania z jego wykonania,
 • przeprowadzanie zadań audytowych objętychplanem audytu, poprzezniezależne badanie systemów kontroli i zarządzania, w tym systemów kontroli zarządczej oraz formułowanieobiektywnych i niezależnych ocenadekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,
 • przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytupoza rocznym planem audytu,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających dla oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu zprzeprowadzeniaaudytu wewnętrznego,
 • wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych,
 • koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.