Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Biuro Audytu i Kontroli

Kierownik Biura Audytu i Kontroli  - Audytor Wewnętrzny - Ewa Kozub
 

ul. Grzybowskiego 7a,

32-500 Chrzanów
pok. 014
tel. 32 712 10 19

Zadania Biura Audytu i Kontroli

Do podstawowych zadań biura należy w szczególności:
1. W zakresie kontroli:

 • przygotowywanie i realizacja rocznych planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • przeprowadzanie kontroli wydatkowania środków finansowych, przekazanych z budżetu Powiatu podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację celów i zadań, określonych w przepisach szczególnych lub zawartych w umowach,
 • przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie Starosty, wydane w formie odrębnegoupoważnienia, zgodnie z obowiązującym Regulaminem kontroli,
 • przeprowadzanie kontrolisprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych,
 • przygotowanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w razie stwierdzenia, w trakcie prowadzonych kontroli, przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków,
 • przygotowanie dla potrzeb Starosty oraz Zarządu Powiatu, w oparciu o przeprowadzone kontrole, niezbędnych informacji do efektywnego kierowania gospodarką powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji.
 • przygotowanie procedury naborowej i bieżąca współpraca z audytorem w przypadku prowadzenia audytu wewnętrznego przez usługodawcę.

2. W zakresie audytu wewnętrznego – zadania realizowane przez audytora wewnętrznego:

 • przygotowywanie, poprzedzonegoanalizą ryzyka, rocznego planu audytu wewnętrznego orazsprawozdania z jego wykonania,
 • przeprowadzanie zadań audytowych objętychplanem audytu, poprzezniezależne badanie systemów kontroli i zarządzania, w tym systemów kontroli zarządczej oraz formułowanieobiektywnych i niezależnych ocenadekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,
 • przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytupoza rocznym planem audytu,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających dla oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu zprzeprowadzeniaaudytu wewnętrznego,
 • wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych,
 • koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.