Zadania Wydziału Komunikacji i Paszportów

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie ruchu drogowego:
  • prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdów, wydawanie międzynarodowych praw jazdy, przygotowanie decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu uprawnień i o przywróceniu uprawnień,
  • przyjmowanie zaświadczeń o wydawaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuraturę, sąd, policję,
  • egzaminowanie kandydatów na taksówkarzy z zakresu transportu drogowego taksówką oraz określenie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T,
   bieżąca współpraca z policją, prokuraturą oraz sądem,
  • prowadzenie spraw związanych z bieżącym archiwizowaniem rejestracji pojazdów i praw jazdy,
   wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
  • wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
  • kierowanie na dodatkowe badanie techniczne pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu lub naruszających wymagania ochrony środowiska,
  • wydawanie zezwoleń jednostkom prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad instruktorami,
  • naliczanie i rejestrowanie opłat ewidencyjnych,
  • nadzór wynikający z prawa o ruchu drogowym nad firmami prowadzącymi holowanie pojazdów usuniętych z drogi i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych,
  • prowadzenie spraw związanych z wystąpieniami do sądu o przepadek na rzecz Powiatu pojazdów usuniętych z drogi i nieodebranych z parkingów strzeżonych przez ponad 3 miesiące.
 2. W zakresie dróg i kolei:
  • monitorowanie w zakresie spraw związanych z planowaniem, budową i modernizacją dróg powiatowych,
  • opiniowanie projektu zaliczania lub pozbawienia do kategorii dróg powiatowych i gminnych oraz ustalenie przebiegu dróg powiatowych,
  • opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części.
 3. W zakresie transportu:
  • analiza i uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewozów osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej oraz prowadzenia spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w tym zakresie,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów osób,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na krajowy transport osób lub rzeczy,
  • kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego i przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia i zaświadczenia oraz wezwanie przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych uchybień,
  • wyrażanie zgody i określenie warunków ograniczania obowiązku przewozu przez przewoźnika, nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa w wypadku klęski żywiołowej, określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażów poszczególnymi środkami transportu,
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją powiatowego publicznego transportu zbiorowego.
 4. W zakresie paszportów:
  • nadzór nad realizacją porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących zagadnień paszportowych,
  • przyjmowanie i rejestrowanie w systemie paszportowym podań o wydanie dokumentów paszportowych,
  • ewidencjonowanie przyjętych wniosków oraz paszportów,
  • przyjmowanie od wnioskodawców oświadczeń o okolicznościach utrat ważnych paszportów w trybie art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
  • teletransmisja danych z zarejestrowanych wniosków paszportowych do siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
  • wydawanie dokumentów paszportowych zawierających dane biometryczne oraz paszportów tymczasowych.
 5. Inne zadania:
  • współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania i organizowania akcji ratowniczych,
  • realizacja innych zadań określonych w uchwałach Rady Powiatu, uchwałach Zarządu Powiatu, poleceniach Starosty Chrzanowskiego,
  • współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie spraw merytorycznych będących ustawowo przypisanymi do kompetencji Starosty,
  • gospodarka drukami ścisłego zarachowania, tablicami rejestracyjnymi oraz prowadzenie gospodarki ekonomiczno-finansowej wydziału, sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, Urzędów Gmin, Wojskowej Komendy Uzupełnień.