Zadania Wydziału Ochrony Środowiska

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie gospodarki wodnej:
  • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem linii brzegowej,
  • ustalanie wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych,
  • ustanawianie bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia wód oraz stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb meteorologicznych,
  • nakazywanie usunięcia drzew z terenu wału przeciwpowodziowego oraz z odległości 3,00 m od stopy wału,
  • prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
  • przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz wykreślenie (art. 14a ustawy Prawo wodne) na wniosek właściwego organu,
  • wydawanie decyzji administracyjnej o legalizacji urządzenia wodnego.
 2. W zakresie rybactwa śródlądowego:
  • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie sieciowych połowów rybackich,
  • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
  • wydawanie legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej.
 3. W zakresie gospodarki leśnej:
  • prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  • sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu,
  • wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go ochronności,
  • wydawanie decyzji w sprawie dotacji na odnowienia lasów uszkodzonych na skutek np. klęsk żywiołowych, pożarów oraz na zalesienia gruntów rolnych
  • wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, oraz decyzji na pdst. inwentaryzacji stanu lasu
  • wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
  • zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego o wykonaniu zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych organizmami szkodliwymi,
  • sporządzanie oceny udatności upraw leśnych,
  • prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych.
 4. W zakresie prawa łowieckiego:
  • ochrona zwierzyny poprzez tworzenie warunków jej bezpiecznego bytowania,
  • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
  • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
  • przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny,
  • wyrażanie zgody w szczególnych przypadkach na przetrzymywanie zwierzyny.
 5. W zakresie postępowania z odpadami:
  • wydawanie decyzji w zakresie wytwarzania i składowania odpadów,
  • wydawanie zezwoleń w zakresie:
  • odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • zbierania lub transportu odpadów,
  • prowadzenie rejestru danych o posiadaczach odpadów zwolnionych z obowiązku,
  • zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
  • wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
 6. W zakresie handlu uprawnieniami do emisji:
  • wydawanie zezwoleń upoważniających do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
  • wydawanie zezwoleń podmiotom podejmującym realizację instalacji, które będą wytwarzały energię elektryczną.
 7. W zakresie ochrony środowiska:
  • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,
  • prowadzenie postępowania w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
  • przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
  • wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz na wytwarzanie odpadów,
  • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  • nakładanie obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
  • nakładanie obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania na środowisko, ograniczeniu lub przywróceniu środowiska do stanu właściwego,
  • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i przepisów szczególnych w zakresie objętym właściwością starosty,
  • występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska oraz występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji,
  • nadzór nad realizacją wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  • opracowanie i aktualizowanie powiatowego programu ochrony środowiska i opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska.
 8. W zakresie ochrony przyrody:
  • popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
  • opiniowanie zamierzeń utworzenia, zniesienia parku krajobrazowego lub ograniczenia jego obszaru,
  • prowadzenie rejestru przetrzymywanych i hodowanych zwierząt podlegających rejestracji,
  • wydawanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
  • prowadzenie pielęgnacji drzew i krzewów na gruntach Skarbu Państwa i powiatu,
  • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów na terenach gminnych.
 9. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem (cofaniem) koncesji na poszukiwanie,
  • rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne,
  • nakazywanie wstrzymania działalności lub podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu,
  • uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
  • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
  • prowadzenie archiwum geologicznego.
 10. Inne zadania:
  • prowadzenie lokalnej polityki ekoenergetycznej,
  • współpraca ze związkiem Powiatów Polskich w realizacji projektów ogólnopolskich dotyczących ekoenergetyki,
  • zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  • nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie ochrony środowiska wynikającym z prawa ustawowego,
  • wydanie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji i decyzji o jej zakończeniu w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.