Zadania Referatu Kadr

Do podstawowych zadań referatu należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych:
  1. prowadzenie akt spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
  2. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa,
  3. opracowanie projektu regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  4. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
  5. opracowywanie projektów regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola jego realizacji,
  6. prowadzenie zbioru upoważnień do pełnomocnictw,
  7. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,
  8. prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
  9. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, przygotowań zawodowych, prac interwencyjnych,
  10. sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS,
  11. współpraca z ZUS w sprawach pracowniczych,
  12. prowadzenie spraw związanych z występowaniem z wnioskami o nadanie odznaczeń dla pracowników Starostwa,
  13. prowadzenie spraw związanych z praktykami szkoleniowymi,
  14. prowadzenie spraw związanych z publikacją i przekazywaniem do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 2.  W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  1. realizacja zadań wynikających ze stosowanych przepisów kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych obejmujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. W zakresie danych osobowych:
  1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych obejmujących problematykę ochrony danych osobowych.
 4. Inne zadania:
  1. przekazywanie korespondencji kierowanej do Biura Prawno – Doradczego.