Zadania Referatu Rady i Zarządu Powiatu

Do podstawowych zadań referatu należy w szczególności:

 1. W zakresie obsługi rady:
  • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac rady i komisji,
  • przygotowywanie materiałów na posiedzenia rady i komisji,
  • protokołowanie obrad rady,
  • prowadzenie rejestru: uchwał rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych,
  • przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady, wniosków komisji i interpelacji radnych właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa,
  • przedkładanie organom nadzoru uchwał rady,
  • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
  • organizacja sesji rady powiatu oraz komisji,
  • przekazywanie do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych radnych
  • przygotowanie materiałów do sporządzania list wypłat diet dla radnych rady powiatu.
 2. W zakresie obsługi administracyjnej zarządu:
  • obsługa posiedzeń zarządu,
  • prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
  • prowadzenie rejestru wniosków do budżetu,
  • prowadzenie rejestru uchwał zarządu oraz zarządzeń starosty,
  • przedkładanie organom nadzoru uchwał zarządu,
  • prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat,
  • przekazywania do realizacji właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym Starostwa, jednostkom organizacyjnym powiatu, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom uchwał i decyzji zarządu oraz poleceń Starosty, a także nadzór nad terminowym ich realizowaniem.
 3. W zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa:
  • prowadzenie sekretariatów przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących, a także starosty, wicestarosty,
  • planowanie i organizowanie spotkań oraz uroczystości z udziałem władz powiatu,
  • prowadzenie punktu kancelaryjnego Starostwa, przyjmowanie, wysyłanie i doręczanie przesyłek,
  • przyjmowanie i prowadzenie centralnego rejestru kancelaryjnego skarg i wniosków.
 4. Inne zadania:
  • udział w pracach związanych z wyborami Prezydenta RP, Sejmu, Senatu oraz Rady Powiatu Chrzanowskiego,
  • kontrola terminowego publikowania przez wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne w Biuletynie Informacji Publicznej Uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty,
  • wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej kopii oświadczeń majątkowych radnych,
  • kontrola nad terminowym publikowaniem aktów prawa miejscowego przez Wydziały, Biura, Referaty Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i jednostki organizacyjne w Biuletynie Informacji Publicznej
  • przekazywanie aktów prawa miejscowego i innych uchwał wymagających ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.