Zadania Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich

Do podstawowych zadań referatu należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw obywatelskich:
  • przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
  • wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, w tym prowadzenie rejestru stowarzyszeń,
  • przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
  • wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, Sejmu, Senatu oraz Rady Powiatu Chrzanowskiego,
  • realizacja zadań związanych z działalnością fundacji mających siedzibę na terenie powiatu chrzanowskiego,
  • przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
 2. W zakresie promocji i ochrony zdrowia:
  • nadzór nad realizacją przez Szpital Powiatowy zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowością gospodarowania mieniem zakładu opieki zdrowotnej, gospodarką finansową,
  • prowadzenie spraw dotyczących wypełniania funkcji organu założycielskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  • prowadzenie spraw związanych z godzinami otwarcia i harmonogramami dyżurów aptek ogólnodostępnych,
  • opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
  • przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych,
  • inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
  • pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
  • podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
 3. W zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz pomocy społecznej:
  • kontrola realizacji porozumień, których stroną jest powiat, a nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Powiatowy Urząd Pracy,
  • prowadzenie spraw dotyczących wypełniania funkcji organu założycielskiego placówek pomocy społecznej,
  • bieżąca analiza i ocena realizacji budżetu placówek pomocy społecznej.
 4. Inne zadania:
  • przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z obcego państwa,
  • przygotowanie projektu decyzji w sprawie przekazania dla celów naukowych zwłok szkołom wyższym.