Komisje Rady Powiatu

Komisja Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia

Przewodniczący - Paweł Rejdych
Wiceprzewodnicząca - Zofia Gniewek
Członek - Antoni Gawronek
Członek - Leszek Kukla
Członek - Marcin Kaszuba
Członek - Andrzej Olszowski
Członek - Przemysław Rejdych

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. wnioskowanie i opiniowanie projektów przepisów powiatowych;
 2. zagadnienia związane z działaniem jednostek powołanych do zabezpieczenia ładu, bezpieczeństwa i porządku, ochrona p. pożarowa i p. powodziowa, zapobieganie i zwalczanie klęsk żywiołowych i zbiorowych zagrożeń ludności;
 3. sprawy lokalno – porządkowe;
 4. sprawy programu gospodarczego powiatu i jego realizacji;
 5. zagadnienia układu  komunikacyjnego oraz handlu i usług;
 6. zagadnienia  realizacji inwestycji powiatowych;
 7. związki, porozumienia komunalne i stowarzyszenia powiatów;
 8. promocja powiatu i rozwoju gospodarki powiatowej;
 9. przeciwdziałanie bezrobociu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodnicząca - Henryk Sawka
Wiceprzewodnicząca - Grażyna Trojanowska
Członek  - Zofia  Gniewek
Członek  - Ewa Jędrysik
Członek  - Leszek Kukla
Członek  - Adam Potocki
Członek  -  Andrzej Saługa 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. opiniowanie projektu budżetu i zmian w budżecie;
 2. opiniowanie projektów uchwał dot. budżetu i spraw finansowych, gospodarowania mieniem powiatowym od strony finansowej;
 3. opiniowanie sprawozdań zarządu z działalności finansowej powiat

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Przewodnicząca - Maria Siuda
Wiceprzewodniczący - Marcin Kaszuba
Członek - Dominik Godyń
Członek - Mirosław Lipowski
Członek - Andrzej Saługa
Członek - Antoni Gawronek

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. problemy związane z funkcjonowaniem szkół ponadgimnazjalnych;
 2. propagowanie i wdrażanie rozwiązań dot. szkolnictwa i oświaty;
 3. opiniowanie spraw dot. nauki i wychowania;
 4. imprezy i uroczystości kulturalne i sportowe, rekreacja i wypoczynek;
 5. pomoc przy tworzeniu struktur powiatowych, stowarzyszeń i organizacji sportowych.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przewodniczący - Leszek Kukla
Wiceprzewodniczący  - Leszek  Kowalski
Członek  - Michał Gawroński
Członek  - Mirosław Lipowski
Członek  - Andrzej Olszowski
Członek - Stanisława Kasperczyk 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. zagadnienia z ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami wszelkiego  rodzaju;
 2. sprawy gospodarki rolnej i leśnej.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Michał Gawroński
Wiceprzewodniczący - Stanisława Kasperczyk
Członek - Bogdan Łabuzek
Członek -  Paweł Rejdych
Członek -  Janusz  Szczęśniak

PRZEDMIOT DZIAŁANIA: określa ustawa

Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki

Przewodniczący - Janusz Szczęśniak
Wiceprzewodniczący - Andrzej Jura
Członek - Bogdan Łabuzek
Członek - Piotr Rembiecha
Członek - Grażyna Trojanowska
Członek - Andrzej Zieliński

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. opiniowanie projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Powiatu;
 2. prowadzenie prac w zakresie doskonalenia Statutu Powiatu

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Przewodniczący - Piotr Rembiecha
Wiceprzewodniczący - Andrzej Zieliński
Członek - Ewa Jędrysik
Członek - Andrzej Jura
Członek - Leszek Kowalski
Członek - Maria Siuda
 
PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. koordynacja działalności w zakresie opieki zdrowotnej;
 2. propagowanie i wdrażanie rozwiązań dot. ochrony zdrowia wynikających z reformy  służby zdrowia;
 3. opieka nad dziećmi, osobami starszymi, samotnymi, chorymi i najuboższymi;
 4. koordynacja działań w zakresie pomocy społecznej, współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący - Dominik Godyń
Wiceprzewodniczący - Mirosław Lipowski
Członek - Maria Siuda
Członek - Henryk Sawka

PRZEDMIOT DZIAŁANIA: określa statut