Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Komisje Rady Powiatu

Komisja Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia

Przewodniczący - Paweł Rejdych
Wiceprzewodnicząca - Zofia Gniewek
Członek - Antoni Gawronek
Członek - Leszek Kukla
Członek - Marcin Kaszuba
Członek - Andrzej Olszowski
Członek - Przemysław Rejdych

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. wnioskowanie i opiniowanie projektów przepisów powiatowych;
 2. zagadnienia związane z działaniem jednostek powołanych do zabezpieczenia ładu, bezpieczeństwa i porządku, ochrona p. pożarowa i p. powodziowa, zapobieganie i zwalczanie klęsk żywiołowych i zbiorowych zagrożeń ludności;
 3. sprawy lokalno – porządkowe;
 4. sprawy programu gospodarczego powiatu i jego realizacji;
 5. zagadnienia układu  komunikacyjnego oraz handlu i usług;
 6. zagadnienia  realizacji inwestycji powiatowych;
 7. związki, porozumienia komunalne i stowarzyszenia powiatów;
 8. promocja powiatu i rozwoju gospodarki powiatowej;
 9. przeciwdziałanie bezrobociu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodnicząca - Aldona Komorowska
Wiceprzewodnicząca - Grażyna Trojanowska
Członek - Zofia Gniewek
Członek - Leszek Kukla
Członek - Adam Potocki
Członek - Andrzej Saługa

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. opiniowanie projektu budżetu i zmian w budżecie;
 2. opiniowanie projektów uchwał dot. budżetu i spraw finansowych, gospodarowania mieniem powiatowym od strony finansowej;
 3. opiniowanie sprawozdań zarządu z działalności finansowej powiat

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Przewodnicząca - Maria Siuda
Wiceprzewodniczący - Marcin Kaszuba
Członek - Dominik Godyń
Członek - Mirosław Lipowski
Członek - Andrzej Saługa
Członek - Antoni Gawronek

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. problemy związane z funkcjonowaniem szkół ponadgimnazjalnych;
 2. propagowanie i wdrażanie rozwiązań dot. szkolnictwa i oświaty;
 3. opiniowanie spraw dot. nauki i wychowania;
 4. imprezy i uroczystości kulturalne i sportowe, rekreacja i wypoczynek;
 5. pomoc przy tworzeniu struktur powiatowych, stowarzyszeń i organizacji sportowych.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przewodniczący - Leszek Kukla
Wiceprzewodniczący  - Leszek  Kowalski
Członek  - Michał Gawroński
Członek  - Mirosław Lipowski
Członek  - Andrzej Olszowski
Członek - Stanisława Kasperczyk 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. zagadnienia z ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami wszelkiego  rodzaju;
 2. sprawy gospodarki rolnej i leśnej.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Michał Gawroński
Wiceprzewodniczący - Stanisława Kasperczyk
Członek - Bogdan Łabuzek
Członek -  Paweł Rejdych
Członek -  Janusz  Szczęśniak

PRZEDMIOT DZIAŁANIA: określa ustawa

Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki

Przewodniczący - Janusz Szczęśniak
Wiceprzewodniczący - Andrzej Jura
Członek - Bogdan Łabuzek
Członek - Piotr Rembiecha
Członek - Grażyna Trojanowska
Członek - Andrzej Zieliński

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. opiniowanie projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Powiatu;
 2. prowadzenie prac w zakresie doskonalenia Statutu Powiatu

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Przewodniczący - Piotr Rembiecha
Wiceprzewodniczący - Andrzej Zieliński
Członek - Ewa Jędrysik
Członek - Andrzej Jura
Członek - Leszek Kowalski
Członek - Maria Siuda
 
PRZEDMIOT DZIAŁANIA:
 1. koordynacja działalności w zakresie opieki zdrowotnej;
 2. propagowanie i wdrażanie rozwiązań dot. ochrony zdrowia wynikających z reformy  służby zdrowia;
 3. opieka nad dziećmi, osobami starszymi, samotnymi, chorymi i najuboższymi;
 4. koordynacja działań w zakresie pomocy społecznej, współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący - Dominik Godyń
Wiceprzewodniczący - Mirosław Lipowski
Członek - Maria Siuda
Członek - Aldona Komorowska

PRZEDMIOT DZIAŁANIA: określa statut