Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Petycje

PETYCJE

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Przepisy ustawy o petycjach dopuszczają jej złożenie w formie pisemnej, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby, oznaczenie adresata petycji i wskazanie przedmiotu petycji oraz uzasadnienie. Ponadto istotnym elementem petycji jest złożenie podpisu pod tekstem petycji. Petycję w postaci elektronicznej można opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm).
Organem właściwym do rozpatrywania petycji skierowanej do organu stanowiącego Powiatu Chrzanowskiego jest Rada Powiatu w Chrzanowie.

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa Powiatowego w Chrzanowie dot. ochrony danych  osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO)  informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie:
- poczta elektroniczna: b.swider@powiat-chrzanowski.pl,
- nr telefonu: 32 625 79 56 lub 32 712 10 07 .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
- na podstawie  art. 4  i 5 ustawy o petycjach z dnia  11 lipca 2014 r.
4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan obowiązana/y do ich podania zgodnie zart. 4  i 5 ustawy o petycjach z dnia  11 lipca 2014 r.