Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Opiekun zabytków

Społeczni Opiekunowie Zabytków działają na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jak uzyskać tytuł społecznego opiekuna zabytków?
Społecznego Opiekuna ustanawia na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Starosta właściwy do miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na Społecznego Opiekuna Zabytków.

Komu przysługuje miano Społecznego Konserwatora Zabytków i na jakiej podstawie?

1. Osobie fizycznej pełniącej funkcję Społecznego Opiekuna Zabytków Starosta wydaje legitymację która zawiera jego zdjęcie, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, datę wydania legitymacji oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania legitymacji.

2. Osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełniącej funkcję Społecznego Opiekuna Zabytków, Starosta wydaje zaświadczenie, które zawiera informację o nadaniu uprawnień opiekuna, nazwę i siedzibę tej osoby lub jednostki, datę wydania zaświadczenia oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

 

Czy można cofnąć ustanowienie Społecznego Opiekuna Zabytków?

Na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Starosta cofa ustanowienie Społecznego Opiekuna Zabytków, jeżeli opiekun przestał spełniać wymagania określone w art. 102 ust. 3 lub niewłaściwie wykonuje swoje zadania.

 

Jakie zadania należą do Społecznego Opiekuna Zabytków?

 1. Społeczni Opiekunowie Zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach.

 

 1. Społeczny Opiekun Zabytków współdziała z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami.
 2. Społecznym Opiekunem Zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 3. Zadania Społecznego Opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

W Powiecie Chrzanowskim miano Społecznego Opiekuna Zabytków uzyskało 9 osób.

 1. Andrzej Kostka otrzymał uprawnienia 26.07.2012 r., sprawował opiekę nad cmentarzem żydowskim w Trzebini (Andrzej Kostka zmarł w 2019 r.).
 2. Stanisław Garlicki otrzymał uprawnienia 08.02.2017 r., sprawuje opiekę nad Piecem Hoffmana w Płazie.
 3. Krzysztof Brandys otrzymał uprawnienia 16.10.2017 r., sprawuje opiekę nad wiaduktem kolejowym na ul. Siennej w Chrzanowie.
 4. Wojciech Wyzina otrzymał uprawnienia 15.01.2018 r., sprawuje pieczę nad Cmentarzem Żydowskim w Chrzanowie (ul. Borowcowa), cmentarzem nr 444 w Chrzanowie oraz mogiłą z I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Chrzanowie.
 5. Kamil Bogusz otrzymał uprawnienia 07.12.2018 r., sprawuje pieczę nad cmentarzem wojennym nr 445 oraz zabytkami w Chrzanowie.
 6. Stowarzyszenie Za Piecem, uprawnienia otrzymali 25.09.2020 r., sprawuje opiekę nad Piecem Hoffmana w Płazie.
 7. Wioletta Włosińska-Gwóźdź otrzymała uprawnienia 22.08.2022 r, sprawuje pieczę nad zabytkami w Luszowicach, Balinie (wiadukt) oraz Okradziejówce.
 8. Joanna Małocha otrzymała uprawnienia 02.09.2022 r., zadanie, które wykonuje to badanie dziedzictwa kulturowego Gminy Alwernia.
 9. Agnieszka Kostuch otrzymała uprawnienia 01.03.2023 r., sprawuje opiekę nad dawną Synagogą Kupiecką w Trzebini.