Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Bezpłatne porady prawne - Archiwum

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

Informacja dotycząca zawieszenia osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chrzanowskim

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci)oraz dalszą koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. Z 2019 r. Poz. 294 ze zm.)

Starosta Chrzanowski, uprzejmie informuje o dalszym zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w terminie do odwołania. Porady będą udzielane w dalszym ciągu przez telefon. 

Ostatnie zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa sars-cov-2 (DZ.U. poz 875), rozszerzyły  grupę osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób. Ponadto na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego zwolniły osoby uprawnione ze składania pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 32 625 79 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod numerem telefonu 32 625 79 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz są zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Chrzanowskiego http://www.powiat-chrzanowski.pl/w zakładce „BEZPŁATNE PORADY PRAWNE” oraz na stronach internetowych Gmin Chrzanów, Trzebinia,  Libiąż,  Alwernia i Babice. 

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii części B karty pomocy
o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu 32 625 79 64 lub adresem starostwo@powiat-chrzanowski.pl lub listownie. 

Porady prawne i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście zostaną wznowione po wydaniu takiego zalecenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 

Więcej przydatnych informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie 

powiatchrzanowski.npp-24.pl

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, BEZPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU W POWIECIE CHRZANOWSKIM

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), Starosta Chrzanowski  informuje, że w 2020 roku

nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest:

-        w Gminie Chrzanów - przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Katowicach,

-        w Gminie Trzebinia - przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką
w Katowicach ,

-        w Gminie Babice - przez Stowarzyszenie Rodzina KOLPINGA  w Porębie-Żegoty  wyłonione w drodze konkursu,

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest:

-        w Gminie Libiąż oraz w Gminie Alwernia - przez Stowarzyszenie Rodzina KOLPINGA 
w Porębie-Żegoty  wyłonione w drodze konkursu.

Jednocześnie informuję, że w 2020 roku rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację. Tym samym od 1 stycznia 2020 r. nieodpłatna mediacja jest realizowana w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Posiedzenia mediacyjne odbywają się w punkcie mieszczącym się w Gminie Alwernia - Urząd Miejski,  ul. Gęsikowskiego 7 w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 •          rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
 •          przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  32 62579 64,

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie:

Poniedziałek: 7:00 - 17:00

Wtorek: 7:00 - 15:00

Środa: 7:00 - 15:00

Czwartek: 7:00 - 15:00

Piątek: 7:00 - 13:00

oraz pod adresem https://powiatchrzanowski.npp-24.pl/

 

 

 

 

 

 

Od 1 września porady prawne w nowym lokalu.

Zamiast do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie mieszkańcy przyjdą po porady do budynku chrzanowskiego starostwa przy ul. Partyzantów 2, I piętro, pokój nr 104. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 19.

Należy wcześniej się zarejestrować, dzwoniąc pod numer (32) 625 79 64, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

Rejestracji można dokonać również elektronicznie poprzez stronę www.powiatchrzanowski.npp-24.pl

INFORMACJA

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty

od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 pod numerem telefonu 32 625 79 64 oraz pod adresem:  https://powiatchrzanowski.npp-24.pl/


pobierz plik pdf: - rozmiar pliku: 16.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 16.3 KB

Ogłoszenie dotyczące wyboru organizacji na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Chrzanowskim w 2020 roku.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEDPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO W 2019 ROKU

 1.       Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1)      działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub

2)      spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

3)      w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia  społecznego.

 

 1.       Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. 

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 pod numerem telefonu 32 625 79 64 i pod adresem https://powiatchrzanowski.npp-24.pl/

 

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem.

 

                                                                                                 Chrzanów, dnia 25 maja 2018 r.

 

  INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UZYSKANIE

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów,
ul. Paryzantów 2.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie:

- poczta elektroniczna: b.swider@powiat-chrzanowski.pl,

- nr telefonu: 32 625 79 56,

- elektroniczna skrytka ePUAP: /spxc1k857z/skrytka,

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech  lat.

5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Dane nie będą udostępnione innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie.

7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

                                                                                                      

 

GDZIE I KIEDY ?

 • Urząd Miejski w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7 :
  od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 - nieopdpłatne poradnictwo obywatelskie 

 • Urząd Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 :
  od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 - nieodpłatna pomoc prawna 

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, ul. Górnicza 11:
  w poniedziałki, środy, piątki w godz. 14:00 – 18:00, we wtorki, czwartki w godz. 9:00-13:00 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

 • Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2:

          od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 - nieodpłatna pomoc prawna 

 

 • Trzebinia,  ul. Rynek 18, lokal nr 2, II piętro  
  od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00 - nieodpłatna pomoc prawna 

 

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 

 

Zapraszam do korzystania z porad

 

 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANE NA OBSZARZE POWIATU CHRZANOWSKIEGO

 

Alwernia, ul. Gęsikowskiego 7

o   punkt nieodpatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony jest przez organizację pozarządową:Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Porębie–Żegoty, z siedzibą w Porębie Żegoty ul. Przecznica 31, 32-566 Alwernia,
KRS 0000083964,

o   punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00

 

Babice, ul. Krakowska 56

o   punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony jest przez organizację pozarządową:Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga  w Porębie–Żegoty, z siedzibą w Porębie Żegoty ul. Przecznica 31, 32-566 Alwernia,
KRS 0000083964,

o   punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00

 

Libiąż, ul. Górnicza 11

o   punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony jest przez organizację pozarządową:Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Porębie–Żegoty, z siedzibą w Porębie Żegoty ul. Przecznica 31, 32-566 Alwernia,  KRS 0000083964,

o   punkt czynny w poniedziałki, środy, piątki w godz. 14:00 – 18:00, we wtorki, czwartki
w godz. 9:00-13:00

 

Chrzanów, ul.Partyzantów 2 - nieodpłatna pomoc prawna 

o   pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych,

o   punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00

 

Trzebinia, ul. Rynek 18, lokal nr 2, II piętro - nieodpłatna pomoc prawna 

o   pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów,

o    punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 19:00

 

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty” na podstawie umowy zawartej z Powiatem Chrzanowskim realizuje zadanie publiczne „Prowadzenie w roku 2018 na terenie Powiatu Chrzanowskiego trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Alwernia, Babice, Libiąż”. Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Do chwili obecnej nasze Stowarzyszenie podjęło już szereg działań w sferze działalności pożytku publicznego, także we współpracy ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce. Stowarzyszenie w ramach dofinansowania ze środków UE prowadziło już różne projekty, które miały na celu udzielanie bezpłatnych porad prawnych .

Stowarzyszenie przez 3 lata realizowało projekt ,, Bliżej Obywatela–poradnictwo prawne i obywatelskie’’ finansowane z EFS. W ramach tego projektu w Urzędzie Miejskim w Alwerni były udzielane indywidualne porady prawne dla osób z terenu Powiatu Chrzanowskiego będących w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie posiada ponad 15-letnie doświadczenie w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych i zajmuje się tym od początku swojej działalności. Stowarzyszenie zrealizowało już szereg projektów w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, realizowało również warsztaty i szkolenia prawne dla seniorów .

Dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi adwokatami i radcami prawnymi z terenu Powiatu Chrzanowskiego, możemy Państwu zaoferować w punktach pomocy prawnej w Alwerni, Babicach i Libiążu udzielenie bezpłatnej porady prawnej na najwyższym poziomie .

Wszystkich chętnych, którym pomoc prawna przysługuje gorąco zapraszam do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

                                                               Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

                                                                  w Porębie - Żegoty

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia  19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  tj. telefonicznie, mailowo bądźlistownie. W tym celu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego  w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, poniższe dokumenty:

- oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- dokument wskazujący okoliczność uzasadniającą, np. decyzja stwierdzająca stopień ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Po otrzymaniu od osoby uprawnionej powyższych dokumentów następuje umówienie wizyty 
w dogodnym dla niej czasie, miejscu i terminie

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia  19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  tj. telefonicznie, mailowo bądźlistownie. W tym celu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego  w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, poniższe dokumenty:

- oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- dokument wskazujący okoliczność uzasadniającą, np. decyzja stwierdzająca stopień ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Po otrzymaniu od osoby uprawnionej powyższych dokumentów następuje umówienie wizyty 
w dogodnym dla niej czasie, miejscu i terminie.