Pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Uchwałą nr 328/2005 z 15 czerwca 2005 r. rozpatrzył oraz dokonał podziału środków finansowych na realizacje w 2005 r. zadań w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" w obszarach B i D.
Pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiat Chrzanowski złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na łączną kwotę 291 825 zł. W obszarze B był to projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych - budowa pochylni dojścia do budynku oraz budowa dźwigu osobowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chrzanowie" opiewający na kwotę 150 000 zł. Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie poprzez zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, budowę pochylni dojścia do budynku oraz dźwigu osobowego, które umożliwią i ułatwią dostęp i poruszanie się niepełnosprawnych ruchowo uczniów po budynku w celu uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz opuszczanie go na zajęcia odbywające się poza budynkiem, np. na boisku szkolnym.

W obszarze D projekt pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu" na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Płazie, który opiewał na kwotę 141 825 zł. Jego celem jest likwidacja barier transportowych, a dzieki temu umożliwienie niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej  w Płazie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz kulturalnym, tj. zapewnienie podopiecznym dojazdu do przychodni, poradni specjalistycznych, na dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne, dostęp do kina, teatru, kontakt z bliskimi.

 

Wniosek przygotowany przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie został pozytywnie zaopiniowany co zaowocowało przyznaniem środków finansowych na realizację zawartych w nim zadań na łączną kwotę 291 825 zł.