XXXVI Sesja Rady Powiatu Chrzanowskiego

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2005 r. o godz 9.00 w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 /sala konferencyjna nr 219/.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z  XXXV Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie.

 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. przystąpienia powiatu chrzanowskiego do programu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / dotyczy studentów szkół wyższych /;
  2. przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego w roku akademickim 2005/2006”;
  3. przystąpienia powiatu chrzanowskiego do programu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  / dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych /;
  4. przyjęcia „Regulaminu  przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych powiatu chrzanowskiego w roku szkolnym 2005/2006”;
  5. zatwierdzania zmian statutu Szpitala Powiatowego w Chrzanowie;
  6. wyrażenia opinii odnośnie wniosku Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie  o dotację ze środków budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  7. wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2005 r.;
  8. połączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Chrzanowie z Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Chrzanowie w Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie, z siedzibą w Chrzanowie ul. Piłsudskiego 14.,
  9. utworzenia ponadgimnazjalnej szkoły policealnej o nazwie: Szkoła Policealna w Libiążu w ramach Zespołu Szkół w Libiążu;
  10. utworzenia ponadgimnazjalnej szkoły policealnej o nazwie: Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Chrzanowie w ramach Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie;
  11. utworzenia:  technikum uzupełniającego o nazwie: Technikum Uzupełniające Nr 1 w Chrzanowie w ramach Powiatowego Centrum Edukacyjnego Chrzanowie;
  12. utworzenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego o nazwie: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Chrzanowie w ramach Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie;
  ł.    przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie: Policealne Studium Zawodowe Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini, w ponadgimnazjalną szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna Nr 2 w Trzebini;
  1. przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie: Policealne Studium dla Dorosłych Zaoczne, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini, w ponadgimnazjalną szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w Trzebini;
  2. przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie: Policealne Studium Zawodowe, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini, w ponadgimnazjalną szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna Nr 1 w Trzebini;
  3. przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie: Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini, w ponadgimnazjalną szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Trzebini;
  4. przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie: Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Libiążu, w ponadgimnazjalną szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Libiążu;
  1. przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie: Policealne Studium Zawodowe, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie, w ponadgimnazjalną szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna Nr 1 w Chrzanowie;
  2. zasad umieszczania oraz korzystania z herbu i flagi Powiatu Chrzanowskiego.
 6. Sprawozdanie Zarządu o jego pracach w okresie między sesyjnym, w tym informacja o wykonywanych uchwałach Rady.

 7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Odpowiedzi na interpelacje.

 10. Wolne wnioski i informacje.

 11. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Zapraszamy mieszkańców do udziału  

Przewodniczący Rady Powiatu      

JAN BURZEJ