Projekty w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Sytezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego

Dobiegła końca ocena wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego.

Powiat Chrzanowski złożył dwa projekty w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego, Priorytet 2 - Poprawa konkurencyjności obszarów objętych skutkami restrukturyzacji, Działania 2.2 Wzmocnienie infrastruktury Lokalnej:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Działkowej, 21 Stycznia, Sierszańskiej w Chrzanowie oraz Chrzanowskiej i Leśnej w Trzebini”,
  2. „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Jana Pawła II i Kopalnianej w Trzebini”.

Oba projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną oraz uzyskały pozytywną opinię Regionalnego Komitetu Sterującego plasując się wraz z trzema innymi projektami na drugiej pozycji z ilością 2,1 pkt. Po obradach Zarządu Województwa Małopolskiego, które odbyło się 20 października 2005 r. została zatwierdzona ostateczna lista projektów przewidzianych do realizacji. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Działkowej, 21 Stycznia, Sierszańskiej w Chrzanowie oraz Chrzanowskiej i Leśnej w Trzebini” został umieszczony na piątej pozycji Listy projektów przeznaczonych do realizacji, natomiast projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Jana Pawła II i Kopalnianej w Trzebini” znalazł się na drugiej pozycji Projektów rezerwowych.

Ostateczna lista zatwierdzona uchwałą nr 1103/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2005 r. wraz z fiszkami zawierającymi skrócony opis projektów w języku angielskim trafiła do Banku Rozwoju Rady Europy. Pozytywna opinia tej instytucji jest podstawą do przesłania dokumentacji zebranej w trakcie naboru Wojewodzie Małopolskiemu celem rozpoczęcia procedury podpisywania umów o dofinansowanie. W dniu 4 listopada br. Województwo Małopolskie otrzymało pozytywną opinię w/w Banku dot. listy projektów przeznaczonych do realizacji przyjętej przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

Środki na realizację zadań z zakresu Priorytetu 2 Działania 2.2 pochodzą  z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy dla Rządu RP, dla Województwa Małopolskiego są to środki bezzwrotne o równowartości 5 mln EUR.

 

Całość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Działkowej, 21 Stycznia, Sierszańskiej w Chrzanowie oraz Chrzanowskiej i Leśnej w Trzebini” opiewa na kwotę 2 138 418 zł, a wnioskowana dotacja wynosi 872 302 zł. Partnerami w projekcie są Gmina Chrzanów oraz Gmina Trzebinia. Realizacja projektu jest przewidziana na rok 2006.

 

W ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Jana Pawła II i Kopalnianej w Trzebini” Powiat Chrzanowski wnioskuje o kwotę 827 235 zł przy całościowym koszcie wynoszącym 2 028 455 zł. Partnerem w realizacji tego zadania jest Gmina Trzebinia.

 

Pobierz:

 - Lista rankingowa