Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU”

     W dniu 9 listopada 2005 roku na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się międzypowiatowa  konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego rozwoju Społeczno- Gospodarczego „Klucz”.

Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU”

Akcja „Szukam domu…” jest działaniem o charakterze informacyjnym. Propaguje ideę rodzinnej opieki zastępczej będącej alternatywą dla domów dziecka. Przedstawia opinii publicznej trudną sytuacje osieroconych dzieci. Pomaga pozyskać kandydatów na rodziców zstępczych. Pomysłodawcą akcji jest Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Bielsku-Białej, a dzięki Stowarzyszeniu Misja Nadziei bielska akcja przerodziła się w ogólnopolska kampanię społeczną.
Konferencja w Powiecie Chrzanowskim prowadzona była przez Panią Agnieszkę Krawczyk z „Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych” w Warszawie.


Celem konferencji było:
-  poruszenie opinii publicznej trudna sytuacją osamotnionych i osieroconych dzieci,
- pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych,
- przekazanie społeczeństwu obszernej informacji o idei rodzinnej opieki zastępczej,
- budowanie dobrej atmosfery, pełnej akceptacji i społecznej przychylności dla idei rodzicielstwa zastępczego,
- integracja środowisk działających na rzecz propagowania idei zastępczego rodzicielstwa, jako alternatywy dla wychowania instytucjonalnego – instytucji i organizacji pozarządowych,
- wypracowanie wspólnych dla różnych środowisk metod pracy w budowaniu nowego systemu opieki nad dzieckiem porzuconym w oparciu o doświadczenia z innych powiatów,
- próba eliminacji negatywnych zjawisk będących przeszkodą w drodze do wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci pozbawianych opieki.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym.

 

Referaty:

- Rodzinne formy opieki zastępczej - " Szukam Domu"

  Andrzej Olszewski  

  Krajowy koordynator ogólnopolskiej kampanii społecznej

  - " Szukam Domu "

- Rodzice zastępczy, czy dom dziecka

- Krótka rozprawa o szanowaniu rodzin zastępczych

- Zastępcza opieka rodzinna

 

Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU” - galeria