UWAGA !! - możliwość pozyskania środków z PFRON

Starostwo w imieniu projektodawców może złożyć do PFRON wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA !! - możliwość pozyskania środków z PFRON

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie w terminie do 20 lutego 2006 roku do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wniosku na realizację projektu wraz z załącznikami.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc regionalna w ramach:

 1. obszaru B programu – pomoc finansowa udzielana ze środków PFRON na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 2. obszaru C programu – pomoc finansowa udzielana ze środków PFRON dla pracodawców, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
 3. obszaru D programu – pomoc finansowa udzielana ze środków PFRON na likwidację barier transportowych,
 4. obszaru F programu – pomoc finansowa udzielona ze środków PFRON na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

W ramach obszaru A programu – pomoc finansowa udzielana ze środków PFRON na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – wnioski należy składać w terminie do 3 marca 2006 roku do Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków  tel. (012) 63-03-251, 63-03-250, fax (012) 63-03-524, e-mail: mjed@malopolska.mw.gov.pl

 

Wysokość dofinansowania ze środków PERON w obszarze A, B, C i D na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 50% kosztów jego realizacji


Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

 1. obszaru A – do 5.000 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji,
 2. obszaru B – do 150.000 zł na każdy projekt,
 3. obszaru C – do 23.000 zł na każde wyposażone nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym miejscu,
 4. obszaru D
  1. do 92.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 80.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 250.000 zł dla autobusów, z zastrzeżeniem lit. d.
  4. do 100.000 zł w przypadku autobusów komunikacji miejskiej,
 5. obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 8.500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON
 3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Osobą do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w sprawie „Programu wyrównywania różnic między regionami” jest Aleksandra Rabiej – tel. (032) 625-79-37, e-mail: promocja@powiat-chrzanowski.pl

Informacja nt. programu i formularze do pobrania znajdują się na stronie PFRON http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graph?OpenFrameset – w zakładce Programy PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami