Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Podsumowanie programu PHARE w powiecie chrzanowskim

W dniach 28.02.2005 r. - 02.03.2005 r.w Wysowej oraz 21.03.2005 r. - 23.03.2005 r. w Krynicy odbyo się seminarium nt. "Wspierania rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ramach programu Phare 2002 - Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich - województwo małopolskie".

W seminarium udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie oraz zespołów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego:

 1. Magdalena Radwan - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 2. Monika Łyszczarz - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
 3. Anna Ber - Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 4. Irena Janina - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
 5. Agnieszka Pancerz - Zespół Szkół w Libiążu
 6. Ruta Pudo - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie
 7. Lucyna Pitala - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini
 8. Arkadiusz Surowiec - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini

Program PHARE 2002

 

Szkoły biorące udział w seminarium przystąpiły do konkursu na dotację dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach Programu PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza. W ramach Projektu realizowany był Podprojekt 3 "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego", którego celem było udzielenie pomocy władzom samorządowym i ich partnerom społecznym w podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych i dopasowaniu jej do potrzeb rynku pracy.

Przedmiotem projektów, które mogły uzyskać dotację w ramach niniejszego Konkursu, był zakup sprzętu i urządzeń mających służyć celom dydaktycznym, wykorzystujących technologie IT.

Z terenu powiatu chrzanowskiego dokonkursu przystąpiło 5 zespołów szkół:

 • Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zgłosiło projekt pn. "Szkolny Ośrodek Programowania Pracownia Symulacyjna CNC",
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini zgłosiło projekt pn. "Wyposażenie pracowni teleinformatyki i pracowni projektowania, symulacji i zarządzania",
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini zgłosił projekt pn. "Pracownia kształtowania potencjału zawodowego",
 • Zespół Szkół w Libiążu zgłosił projekt pn. "Nowoczesne, Aktywne Szkolenia Zawodowe - NASZ-a pracownia",
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chrzanowie zgłosił projekt pn. "Pracownia Informatyki Zawodowej".

Wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne, natomiast do realizacji zakwalifikowały się:

 1. "Pracownia kształtowania potencjału zawodowego" w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini (wnioskowana kwota: 16.306 EUR).
  Pomysł zrodził się stąd, iż w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych działa już Szkolny Klub Wspierania Kariery Zawodowej. Program jest jego rozszerzeniem.
  Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej spełniającej wymogi współczesnej rzeczywistości gospodarczej, dla wyposażenia uczniów w umiejętności pracy na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu oraz likwidacja przepaści technicznej między kształceniem w szkole i funkcjonowaniem w praktyce gospodarczej oraz uzyskanie akredytacji ośrodka egzaminującego dla kształcenia w szkole zawodów.
 2. "Pracownia Informacji Zawodowej" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie (wnioskowana kwota: 5.950 EUR).
  Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez utworzenie w szkole Pracowni Informacji Zawodowej. W pracowni zainstalowano 6 komputerów połączonych w sieć, dwie drukarki, skaner i rzutnik multimedialny. Pracownia ma na celu wprowadzenie nowych narzędzi do kształcenia u uczniów umiejętność aktywnego poszukiwania pracy.

Program PHARE 2003

 

Program stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach PHARE 2001 SSG w projektach regionalnych Promocji Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz w ramach projektów regionalnych PHARE 2002. Celem Programu jest dostosowanie oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz pomoc w realizacji przedsięwzięć dotyczących modernizacji poprzez oferty edukacyjne placówek kształcenia zawodowego poprzez udzielenie wsparcia na zakup sprzętu służącego do edukacji. O wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej mogą ubiegać się, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, organy prowadzące:

 1. szkołę,
 2. centrum kształcenia ustawicznego,
 3. centrum kształcenia praktycznego,
 4. ośrodek doskonalenia zawodowego,
 5. inną placówkę,

które umożliwiają nabycie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Organ prowadzący musi przeznaczyć wsparcie na realizację przedsięwzięcia w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej i dostosowania jej potrzeb do rynku pracy w podległej mu placówce kształcenia zawodowego.

Z terenu powiatu chrzanowskiego do konkursu przystąpiły:

 1. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie - wniosek pod nazwą: "Szkolny Ośrodek Programowania Pracownia Symulacyjna CNC",
 2. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Trzebini - Wniosek pod nazwą: "Wyposażenie pracowni teleinformatycznej i pracowni projektowania, symulacji i zarządzania w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych",
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chrzanowie - wniosek pod nazwą: "Pracownie do nauki zawodu w Zasadniczej Szkolne Zawodowej".

Wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do realizacji w 2006 r.:

Szkoła

Nazwa Projektu

Całkowita wartość projektu (w EUR)

Wysokość udzielonego wsparcia (w EUR)

Wkład własny wnioskodawcy (w EUR)

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie Szkolny Ośrodek Programowania Pracownia CNC

26 566,00

19 924,50

6 641,50

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini Wyposażenie pracowni teleinformatyki i pracowni projektowania, symulacji i zarządzania

63 153,25

47 364,00

15 789,25

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie Pracownie do nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej

6 739,00

5 054,00

1 685,00

RAZEM

 96 458,25

72 342,50

24 115,75