Podsumowanie programu PHARE w powiecie chrzanowskim

W dniach 28.02.2005 r. - 02.03.2005 r.w Wysowej oraz 21.03.2005 r. - 23.03.2005 r. w Krynicy odbyo się seminarium nt. "Wspierania rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ramach programu Phare 2002 - Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich - województwo małopolskie".

W seminarium udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie oraz zespołów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego:

 1. Magdalena Radwan - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 2. Monika Łyszczarz - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
 3. Anna Ber - Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 4. Irena Janina - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
 5. Agnieszka Pancerz - Zespół Szkół w Libiążu
 6. Ruta Pudo - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie
 7. Lucyna Pitala - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini
 8. Arkadiusz Surowiec - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini

Program PHARE 2002

 

Szkoły biorące udział w seminarium przystąpiły do konkursu na dotację dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach Programu PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza. W ramach Projektu realizowany był Podprojekt 3 "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego", którego celem było udzielenie pomocy władzom samorządowym i ich partnerom społecznym w podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych i dopasowaniu jej do potrzeb rynku pracy.

Przedmiotem projektów, które mogły uzyskać dotację w ramach niniejszego Konkursu, był zakup sprzętu i urządzeń mających służyć celom dydaktycznym, wykorzystujących technologie IT.

Z terenu powiatu chrzanowskiego dokonkursu przystąpiło 5 zespołów szkół:

 • Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zgłosiło projekt pn. "Szkolny Ośrodek Programowania Pracownia Symulacyjna CNC",
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini zgłosiło projekt pn. "Wyposażenie pracowni teleinformatyki i pracowni projektowania, symulacji i zarządzania",
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini zgłosił projekt pn. "Pracownia kształtowania potencjału zawodowego",
 • Zespół Szkół w Libiążu zgłosił projekt pn. "Nowoczesne, Aktywne Szkolenia Zawodowe - NASZ-a pracownia",
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chrzanowie zgłosił projekt pn. "Pracownia Informatyki Zawodowej".

Wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne, natomiast do realizacji zakwalifikowały się:

 1. "Pracownia kształtowania potencjału zawodowego" w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini (wnioskowana kwota: 16.306 EUR).
  Pomysł zrodził się stąd, iż w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych działa już Szkolny Klub Wspierania Kariery Zawodowej. Program jest jego rozszerzeniem.
  Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej spełniającej wymogi współczesnej rzeczywistości gospodarczej, dla wyposażenia uczniów w umiejętności pracy na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu oraz likwidacja przepaści technicznej między kształceniem w szkole i funkcjonowaniem w praktyce gospodarczej oraz uzyskanie akredytacji ośrodka egzaminującego dla kształcenia w szkole zawodów.
 2. "Pracownia Informacji Zawodowej" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie (wnioskowana kwota: 5.950 EUR).
  Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez utworzenie w szkole Pracowni Informacji Zawodowej. W pracowni zainstalowano 6 komputerów połączonych w sieć, dwie drukarki, skaner i rzutnik multimedialny. Pracownia ma na celu wprowadzenie nowych narzędzi do kształcenia u uczniów umiejętność aktywnego poszukiwania pracy.

Program PHARE 2003

 

Program stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach PHARE 2001 SSG w projektach regionalnych Promocji Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz w ramach projektów regionalnych PHARE 2002. Celem Programu jest dostosowanie oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz pomoc w realizacji przedsięwzięć dotyczących modernizacji poprzez oferty edukacyjne placówek kształcenia zawodowego poprzez udzielenie wsparcia na zakup sprzętu służącego do edukacji. O wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej mogą ubiegać się, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, organy prowadzące:

 1. szkołę,
 2. centrum kształcenia ustawicznego,
 3. centrum kształcenia praktycznego,
 4. ośrodek doskonalenia zawodowego,
 5. inną placówkę,

które umożliwiają nabycie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Organ prowadzący musi przeznaczyć wsparcie na realizację przedsięwzięcia w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej i dostosowania jej potrzeb do rynku pracy w podległej mu placówce kształcenia zawodowego.

Z terenu powiatu chrzanowskiego do konkursu przystąpiły:

 1. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie - wniosek pod nazwą: "Szkolny Ośrodek Programowania Pracownia Symulacyjna CNC",
 2. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Trzebini - Wniosek pod nazwą: "Wyposażenie pracowni teleinformatycznej i pracowni projektowania, symulacji i zarządzania w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych",
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chrzanowie - wniosek pod nazwą: "Pracownie do nauki zawodu w Zasadniczej Szkolne Zawodowej".

Wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do realizacji w 2006 r.:

Szkoła

Nazwa Projektu

Całkowita wartość projektu (w EUR)

Wysokość udzielonego wsparcia (w EUR)

Wkład własny wnioskodawcy (w EUR)

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie Szkolny Ośrodek Programowania Pracownia CNC

26 566,00

19 924,50

6 641,50

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini Wyposażenie pracowni teleinformatyki i pracowni projektowania, symulacji i zarządzania

63 153,25

47 364,00

15 789,25

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie Pracownie do nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej

6 739,00

5 054,00

1 685,00

RAZEM

 96 458,25

72 342,50

24 115,75