Środki pozabudżetowe w 2005 r.

W roku 2005 Wydziałowi Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie udało się pozyskać kwotę 2 331 412 zł na realizację zadań powiatowych, w tym 452 825 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 291 512 zł na programy stypendialne dla uczniów oraz studentów, a także 1 587 083 zł na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Górnictwa, Hutnictwa orazWielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego. Dodatkowo Powiat Chrzanowski jest partnerem w projekcie pn. "Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w małopolsce" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 1. W ramach Pogramu wyrównywania szans między regionami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze B i D pozyskano kwotę 291 825 zł na realizację zadań:
  1. w ramach obszaru B „Likwidacja barier architektonicznych – budowa pochylni dojścia do budynku oraz budowa dźwigu osobowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie”. Projekt obejmował budowę pochylni dojścia do budynku, budowę dźwigu osobowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz wymianę drzwi zewnętrznych (wejściowych do budynku) i wewnętrznych do pracowni oraz sal (drzwi o szerokości w świetle co najmniej 90cm). Całkowity koszt projektu to 215 408,01 zł, kwota przyznana z PFRON 150 000,00 zł.
  2. w ramach obszaru D. „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Płazie prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie”. W ramach projektu zakupiono autobus 17 – miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - marki Ford Transit  350EL - z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Samochód posiada stanowisko wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka i kompletem pasów do mocowania osoby niepełnosprawnej na wózku. Pojazd posiada ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika, układ kierowniczy ze wspomaganiem. Na wyposażeniu jest układ ABS i ASR, najazdy do załadunku wózka inwalidzkiego, immobilizer, uchwyty, poręcze i oznakowania z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt projektu wyniósł 167 628,00 zł, przyznana kwota dofinansowania z PFRON 141 825,00 zł.
 2. W ramach Pogramu wyrównywania szans między regionami firma NALMAT oraz Gmina Libiąż zwróciły się z prośbą o wystąpienie w ich imieniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z czym zostały przygotowane dwa wystąpienia w formie wniosków do PFRON oddział Małopolski. Pozyskano łącznie kwotę 161 000 zł na realizację zadań:
  1. w imieniu Gminy Libiąż w ramach obszaru D – „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” - Samochód na 8 miejsc w tym jedno miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim + kierowca. Całkowity koszt projektu to 130 000,00 zł, pozyskana kwota z PFRON wyniosła 92 000,00 zł.
  2. w imieniu firmy NALMAT w Trzebini w ramach obszaru C pn. „Wyposażenie nowych 3 miejsc pracy w Firmie NALMAT w Trzebini dla osób niepełnosprawnych w maszyny i urządzenia w celu odpowiedniego wyposażenia ich do potrzeb i możliwości tych osób”. Całkowity koszt projektu to 73 341,99 zł, przyznana kwota z PFRON 69 000,00 zł.
 3. „Z maturą łatwiej - program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego” złożony w ramach Priorytetu 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w dniu 8 lipca 2005r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Wnioskowana kwota z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na realizację projektu wynosi 188 100,00 zł. Wniosek przewiduje stypendia dla 157 uczniów. Na jednego ucznia przypada stypendium na kwotę 1000 zł.
 4. "Małopolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2005/2006” złożony w dniu 22 czerwca 2005r. w ramach Priorytetu 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wnioskodawcą jest powiat krakowski – powiat chrzanowski razem z pozostałymi powiatami małopolski jest partnerem w projekcie. Na powiat chrzanowski przypada 39 stypendiów w wysokości 2 500 zł na osobę. (uzależnione od liczby mieszkańców w powiecie). Wnioskowana kwota z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na realizację projektu wynosi 103 412,79 zł.
 5. Powiat Chrzanowski złożył dwa projekty w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego, Priorytet 2 - Poprawa konkurencyjności obszarów objętych skutkami restrukturyzacji, Działania 2.2 Wzmocnienie infrastruktury Lokalnej:
  1. „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Działkowej, 21 Stycznia, Sierszańskiej w Chrzanowie oraz Chrzanowskiej i Leśnej w Trzebini”,
  2. „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Jana Pawła II i Kopalnianej w Trzebini”.

Środki na realizację zadań z zakresu Priorytetu 2 Działania 2.2 pochodzą  z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy dla Rządu RP, dla Województwa Małopolskiego są to środki bezzwrotne o równowartości 5 mln EUR.
Całość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Działkowej, 21 Stycznia, Sierszańskiej w Chrzanowie oraz Chrzanowskiej i Leśnej w Trzebini” opiewa na kwotę 2 138 418 zł, a wnioskowana dotacja wynosi 872 302 zł. Partnerami w projekcie są Gmina Chrzanów oraz Gmina Trzebinia. Realizacja projektu jest przewidziana na rok 2006.
W ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Jana Pawła II i Kopalnianej w Trzebini” Powiat Chrzanowski wnioskuje o kwotę 827 235 zł przy całościowym koszcie wynoszącym 2 028 455 zł. Partnerem w realizacji tego zadania jest Gmina Trzebinia. Projekt ostatecznie uzyskał dofinansowanie w kwocie 714 781 zł (Uchwała Zarządu Województwa z dnia 15 grudnia 2005r. ). 

Dodatkowo powiat chrzanowski jest partnerem w projekcie „Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce”
Projekt złożony przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Powiat Chrzanowski uczestniczy w realizacji następujących elementów projektu:
 1. Elektroniczny obieg dokumentów dla jednostek samorządu terytorialnego Małopolski,
 2. Infrastruktura podpisu elektronicznego dla jednostek administracji publicznej Małopolski.
Wg porozumienia w sprawie realizacji projektu pt: „Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce” zawartego w dniu 11 lutego 2005 roku pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Chrzanowskim wkład powiatu wyniesie 33 391,00 zł co stanowi 25% wartości udziału w realizacji wybranych elementów w/w projektu. Całkowity koszt projektu wynosi 12 414 507,00 zł.
W ramach projektu Powiat Chrzanowski otrzyma oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem komputerowym (serwer + system operacyjny i skaner) oraz infrastrukturę podpisu elektronicznego: karty chipowe z komponentem kryptograficznym oraz czytnik kart chipowych. Wniosek złożony został w Departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych – Punkt Ewidencji wniosków ZPORR Urzędu Marszałkowskiego w dniu 11.02.2005r.
Projekt został pozytywnie oceniony przez Panel Ekspertów oraz otrzymał pozytywną rekomendację Regionalnego Komitetu Sterującego. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 460/05 Zarządu Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2005 r. zatwierdził listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Lista rankingowa projektów przeznaczonych do dofinansowania i realizacji została zatwierdzona przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Z uwagi na opóźnienia związane z przygotowaniem do podpisania umowy o dofinansowanie projektu rzeczowa realizacja zadań w niej zawartych została przesunięta na rok 2006.