Ważne dla gimnazjalistów!

Oferta edukacyjna powiatu chrzanowskiego dla gimnazjalistów.

 

Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mają do wyboru następujące typy szkół:

 1. zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających,
 2. trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 3. trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 4. czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Liczba miejsc w poszczególnych typach szkół jest wystarczająca dla wszystkich absolwentów gimnazjów funkcjonujących w powiecie chrzanowskim.

 

Powiat chrzanowski oferuje miejsca dla gimnazjalistów w następujących szkołach:

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
   32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 14
   Tel. (032) 623 27 48
   Szczegółowa oferta na stronie: www.lostaszic.suport.pl
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
   32-500 Chrzanów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
  Tel (032) 623 65 94
   Szczegółowa oferta na stronie: www.liceum.xon.pl
 3. I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
   32-541 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 101
   Tel (032) 612 22 01
   Szczegółowa oferta na stronie: http://1lo.laizsme.edu.pl
 4. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
   - zasadnicza szkoła zawodowa
   - liceum profilowane
   - technikum
   32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 27 
   Tel (032) 623 26 09, 623 29 09
  Szczegółowa oferta na stronie: www.pcechrzanow.edu.pl
 5. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini
   - zasadnicza szkoła zawodowa
   - liceum profilowane
   - technikum
   32-541 Trzebinia, ul. Gwarków 3
   Tel. (032)711 58 08
   Szczegółowa oferta na stronie: www.laizsme.edu.pl
 6. Zespół Szkół w Libiążu
   - liceum profilowane
   - technikum
   - liceum ogólnokształcące
   32-590 Libiąż, ul. Górnicza 3
   Tel (032) 627 79 61
   Szczegółowa oferta na stronie: www.zs.libiaz.pl  
 7. Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
   32-540 Trzebinia, ul Krakowska 12
   Tel (032) 612 11 85
   Szczegółowa oferta na stronie: www.zsech-trzebinia.prv.pl  


Oferta edukacyjna
według typów szkół


ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

I klasy zasadniczych szkół zawodowych zostaną otwarte w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini oraz w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie:

 • zawody
 • elektryk
 • ślusarz
 • monter mechatronik
 • sprzedawca
 • mechanik poj. samochodowych
 • klasa wielozawodowa *

*Klasa wielozawodowa – uczniowie są kształceni w wybranych przez siebie zawodach rzemieślniczych (np.: fryzjer, stolarz, złotnik). Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy wielozawodowej jest podpisanie przez niego umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu. W szkole nauczane są przedmioty ogólnokształcące oraz teoretyczne zawodowe w formach szkolnych oraz na kursach.

 

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini

 • zawody
 • monter elektronik
 • elektryk
 • ślusarz (OHP )
 • krawiec - (OHP )
 • kucharz małej gastronomii (OHP )

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Wybierając naukę w liceum uczniowie powinni określić, do jakiej chcą iść klasy, np.: biologiczno – chemicznej, matematyczno – fizycznej, prawno – ustrojowej, językowej itp. Są to popularne nazwy klas funkcjonujące w języku szkolnym. Ważne jest jednak, by sprawdzić, jakie przedmioty w danej klasie nauczane są w zakresie rozszerzonym, gdyż  w dużym stopniu wpływa to na możliwość zdawania tych przedmiotów na maturze na poziomie rozszerzonym, co praktycznie decyduje o możliwości kontynuowania nauki na studiach wyższych na konkretnym kierunku..

 

I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie:

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach

 • matematyka, fizyka
 • matematyka,fizyka, informatyka
 • biologia, chemia
 • biologia, geografia
 • j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
 • j.polski, historia, wiedza o kulturze,

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie:

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach

 • matematyka,fizyka, informatyka
 • matematyka, fizyka, chemia
 • biologia, chemia
 • biologia, chemia, fizyka
 • j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • j.polski, j.angielski, geografia
 • j.polski, historia, historia sztuki
 • geografia, j.angielski, wiedza o kulturze,

I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini:

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach

 • matematyka, informatyka
 • informatyka, j.obcy
 • biologia, geografia
 • j.polski, geografia

Liceum Ogólnokształcące w Libiążu
(w Zespole Szkół w Libiążu)

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach

 • matematyka, informatyka
 • biologia, geografia
 • j.polski, historia
 • j.polski, j.angielski, geografia


LICEA PROFILOWANE

Licea profilowane kończą się egzaminem maturalnym. W szkołach tych nie ma przedmiotów zawodowych, w związku z tym kończąc liceum profilowane nie zdobywa się zawodu.
W powiecie chrzanowskim licea profilowane otwarte są w następujących zespołach szkół:

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

 • profil mechatroniczny

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini

 • profil zarządzanie informacją,
 • profil ekonomiczno – administracyjny

Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Trzebini

 • profil usługowo – gospodarczy,
 • profil zarządzanie informacją.

Zespół Szkół w Libiążu

 • profil usługowo - gospodarczy

TECHNIKA

Technikum umożliwia zdobycie zawodu oraz zdanie matury. Nauka trwa 4 lata. Technika utworzone zostały w czterech zespołach szkół:

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie:

zawody

 • technik mechanik
 • technik elektryk
 • technik mechatronik

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini

zawody

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik ochrony środowiska

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini

zawody

 • technik informatyk
 • technik żywienia i gospodarstwa domowowego
 • technik elektronik
 • technik telekomunikacji
 • technik teleinformatyk
 • technik budownictwa

Zespół Szkół w Libiążu

zawody

 • technik ekonomista
 • technik elektronik
 • technik mechanik
 • technik górnik

Pełną informację o naborze do zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników  można znaleźć na stronach internetowych szkół.

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
   www.lostaszic.suport.pl
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
   www.liceum.xon.pl
 3. I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
   http://1lo.laizsme.edu.pl  
 4. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
  www.pcechrzanow.edu.pl 
 5.  Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini
   www.laizsme.edu.pl
 6. Zespół Szkół w Libiążu
   www.zs.libiaz.pl  
 7. Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
   www.zsech-trzebinia.prv.pl