Informacja o paszportach biometrycznych

Z dniem 28 sierpnia 2006 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące paszportów tj. ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027.). Informacje na temat paszportów można uzyskać w Punkcie Paszportowym pod nr tel. (032) 625 79 90.

 

Istotną zmianą jest wprowadzenie do paszportów zabezpieczeń elektronicznych w postaci chipu z zakodowaną informacją o posiadaczu paszportu.


Wprowadzenie nowego wzoru paszportu, poza spełnieniem zobowiązań wynikających z członkostwa w UE, służyć ma przede wszystkim zminimalizowaniu strat materialnych, jakie niesie ze sobą przestępczość związana z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących  zabezpieczeń i danych biometrycznych  w paszportach oraz dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie nakłada na państwa członkowskie  Unii Europejskiej obowiązek wprowadzenia paszportów z mikroprocesorem, zawierającym dane biometryczne posiadacza tego dokumentu.


Ostateczny termin wprowadzenia tego typu dokumentów to 28 sierpnia 2006 r.   Dlatego też od dnia 28 sierpnia 2006 r. w naszym kraju będą wydawane paszporty z elementami biometrii, czyli tzw.  paszporty biometryczne.


Paszport biometryczny - to książeczka paszportowa  z umieszczonym w okładce mikroprocesorem,w  którym zapisane będą dane:

 • posiadacza paszportu  - czyli imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer PESEL oraz data wydania i data ważności paszportu, seria i numer paszportu, nazwa organu wydającego, 
 • biometryczne – wizerunek twarzy i podpis posiadacza paszportu – w latach następnych, najprawdopodobniej w 2008 roku lub najpóźniej w 2009 r. wprowadzony zostanie obowiązek pobierania odcisku palca.Nie będzie obowiązkowej wymiany paszportów. Paszporty wydane przed 28 sierpnia 2006 r. zachowują ważność do dnia w nich określonego.

Najważniejsze uregulowania prawne:

 1. paszport w okresie swej ważności  jest własnością Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. organem paszportowym jest:- minister  właściwy do spraw  wewnętrznych, -minister właściwy do spraw zagranicznych,- wojewoda,- konsul,
 3. rodzaje paszportów:
  • paszport – posiada mikroprocesor z danymi biograficznymi i biometrycznymi posiadacza dokumentu,– wydawany jest osobom pełnoletnim oraz dzieciom powyżej 13 roku życia z okresem ważności – 10 lat,– wydawany dzieciom od 5 do 13 lat  z okresem ważności – 5 lat, – wydawany na żądanie rodziców dzieciom przed ukończeniem 5 roku życia z okresem ważności  do 5 lat, 
  • paszport tymczasowy - bez mikroprocesora- wydawany dzieciom do ukończenia 5 roku życia – z okresem ważności 12 miesięcy, - wydawany przez konsula obywatelom polskim przebywającym za granicą, którzy nie posiadają paszportu -  z okresem ważności  do 12 miesięcy, - wydawany przez konsula obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na paszport sporządzany w kraju -  z okresem ważności  do 12 miesięcy, - wydawany przez wojewodę w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę z okresem ważności do 12 miesięcy,
  • paszport dyplomatyczny - wydaje Minister Spraw Zagranicznych  - z okresem ważności do 10 lat,
  • paszport służbowy MSZ - wydaje Minister Spraw Zagranicznych - z okresem ważności do 10 lat,
 4. ustawa przewiduje możliwość wydania  tej samej osobie drugiego paszportu w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności uzasadnionych względami ochrony życia i zdrowia obywatela lub związanych z trudnościami w prowadzeniu przez niego działalności zawodowej lub społecznej a także w przypadkach dotyczących bezpieczeństwa państwa – drugi paszport wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych,
 5. złożenie wniosku o wydanie paszportu i odbiór paszportu:
  - wydanie paszportu następuje osobiście,
  - w imieniu małoletniego wniosek składają wspólnie rodzice lub opiekunowie prawni  wraz z osobą małoletnią małoletni, który ukończył 13 lat odbierają paszport osobiście w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych,
 6. wysokość opłat paszportowych:
 • opłata podstawowa za wydanie paszportu  10 letniego – 140 zł.,
 • opłata podstawowa za wydanie paszportu dla dzieci od 7 do 13 lat – 60zł.,
 • opłata za wydanie paszportu dla dzieci od 5 do 7 lat – 30 zł.,
 • opłata za wydanie paszportu tymczasowego dzieciom do 5 lat – 30 zł.,
 • opłata za wydanie paszportu tymczasowego osobom dorosłym – 45 zł.,
 • opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Złożenie wniosku paszportowego i odbiór dokumentu paszportowego

 

OSOBY - WNISOKODAWCY ZŁOŻENIE WNIOSKU ODBIÓR PASZPORTU UWAGI
Osoby pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione Osobiście Osobiście -
Dzieci do 13 lat,Osoby ubezwłasnowolnione do 13 lat Rodzice, opiekunowie prawni – obecność dziecka, osoby ubezwłasnowolnionej JEST KONIECZNA

Jeden z rodziców lub opiekun prawny

Nie podpisują się na wniosku w ramce – podpis posiadacza
Dzieci powyżej 13 lat do 18 lat, osoby ubezwłasnowolnione powyżej 13 lat Rodzice, opiekunowie prawni – obecność dziecka, osoby ubezwłasnowolnionej JEST KON IECZNA Osobiście w obecności przeynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Obecność dziecka i osoby ubezwłasnowolnionej JEST KONIECZNA Podpis osoby odbierającej dokument paszportowy;Podpisuje się dziecko i rodzic lub opiekun prawny albo osoba ubezwłasnowolniona i opiekun prawny.
Gdy osoba ubezwłasnowolniona nie może się podpisać to adnotacja opiekuna o tym fakcie i podpis opiekuna.

Wprowadzeniem paszportów biometrycznych spowoduje konieczność wprowadzenia nowego modelu obsługi obywatela. Paszport biometryczny odebrać będzie można tylko w punktach paszportowych, wyposażonych w czytnik mikroprocesora. W związku z tym od dnia 28 sierpnia 2006 r.  zmianie ulegnie lokalizacja i zakres działania punktów  paszportowych w woj. Małopolskim.


Dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego punktem odbioru paszportu będzie: Kraków-Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji MUW w Krakowie ul. Św, Sebastiana 9/11.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Biuro spraw Społecznych i Obywatelskich-Punkt Paszportowy ul. Partyzantów 2, tel. (032)625 79 90