Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

UWAGA !! - możliwość pozyskania środków z PFRON

Starostwo w imieniu projektodawców może złożyć do PFRON do dnia 31 marca 2007 r. wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA !! - możliwość pozyskania środków z PFRON
Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2007 roku do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, 32 – 500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2 wstępnego wniosku na realizację projektu wraz z załącznikami.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo
i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc regionalna w ramach: OBSZARU C PROGRAMU.

Obszar C to pomoc finansowa udzielana ze środków PFRON dla pracodawców, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. W ramach niniejszego programu pracodawcy zobowiązani są przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudnić osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy
i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy. PERON dofinansowuje koszty utworzonego miejsca pracy do 50% ich wartości. Wysokość dofinansowania na każde wyposażone nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym miejscu nie przekracza 23.000 zł

Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:
  1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
  2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON  
  3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
Osobą do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w sprawie „Programu wyrównywania różnic między regionami” jest Paulina Sośnierz –
tel. (032) 625-79-37, e-mail: promocja@powiat-chrzanowski.pl

Informacja nt. programu, formularze oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie internetowej PFRON http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graph?OpenFrameset – w zakładce Programy PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami – załączniki Word i Excel.